Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҜҮРҸҮСТАН

Севҝи сәрһәд танымыр

Севҝи сәрһәд танымыр

БИР аилә Санел адлы гызларынын дүнјаја ҝәлмәсини ҝөзләјирди. Лакин һәкимләр валидејнләрә билдирмишди ки, ушағын вәзијјәти јахшы дејил вә әҝәр дүнјаја ҝәлсә дә, сәһһәтиндә ҹидди проблемләр олаҹаг. Тәәссүф ки, белә дә олду. Јениҹә дүнјаја ҝөзүнү ачан көрпәни елә илк ҝүндән әмәлијјат етмәк лазым иди. Амма бу аилә Абхазијада — Ҝүрҹүстандан ајрылыб мүстәгиллијини елан етмиш бир әразидә јашајырды, орада исә ган көчүрмәдән әмәлијјат едәҹәк ҹәрраһ јох иди.

Санелин валидејнләри Хәстәханаларла әлагә комитәсинә * мүраҹиәт етдиләр. Комитәдәки гардашлар тез бир заманда Ҝүрҹүстанын пајтахты Тбилисидә бир ҹәрраһ тапдылар. Анҹаг Санелин анасы доғушдан сонра һәлә там сағалмадығы үчүн Тбилисијә ҝедә билмәди. Буна ҝөрә дә белә гәрара ҝәлдиләр ки, ушағы хәстәханаја Јеһованын Шаһиди олан нәнәләри апарсын.

Хүсуси диггәт тәләб едән бу әмәлијјат уғурла баша чатды. Бундан бир мүддәт сонра Санелин нәнәләри бу сөзләри јазмышдылар: «Хәстәханада ијирми ҝүндән чох галдыг. Бу вахт әрзиндә ҝүрҹү баҹы-гардашлар бизә баш чәкир вә көмәк әлләрини узадырдылар. Онлар ҹаныјананлыг ҝөстәрирдиләр. Баҹы-гардашларын ҝөстәрдикләри мәһәббәт һаггында чох охумушдуг, инди исә өзүмүз бунун шаһиди олдуг».

^ абз. 4 Ҝүрҹүстанда Хәстәханаларла әлагә комитәсиндә чалышан гардашлар ган көчүрмәдән әмәлијјат етмәјә разы олан 250 ҹәрраһла әлагә јарадыблар.