Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҜҮРҸҮСТАН | 1991—1997

Гајғыкеш ағсаггаллар тәлим верир

Гајғыкеш ағсаггаллар тәлим верир

Ҹони Шаламберидзе вә Тамази Библаја (1990-ҹы илләрин әввәлләри)

1990-ҹы илләрин әввәлләриндә Ҝүрҹүстандакы јығынҹагларын әксәријјәтиндә ҹәми бир ағсаггал вә ја бир јығынҹаг хидмәтчиси вар иди. Тәблиғчиләр башга-башга шәһәр вә ја кәндләрдә јашадыглары үчүн, адәтән, јығынҹаглар ајры-ајры топлашан груплардан ибарәт олурду.

Уҹгар әразиләрдә хидмәт едән Ҹони Шаламберидзе вә Павле Абдушелишвили Кахети бөлҝәсиндә јерләшән Телави шәһәринә тәјин олундулар. Бурадакы јығынҹагда  300 тәблиғчи олса да, бир дәнә дә олсун ағсаггал јох иди. Бу јығынҹаг мүхтәлиф әразиләрдә јығышан 13 групдан ибарәт иди.

Павле Абдушелишвили

Гардашлара инкишаф етмәјә нә мане олурду? Бунун сиррини Ҹони вә Павле гардаш тапды. Ҹони гардаш дејир: «Әксәр баҹы-гардашларын әкин саһәси вә үзүм бағлары вар иди. Кәнд јерләриндә гоншуларын бир-биринин бағына ҝәлиб көмәк етмәк адәти олдуғу үчүн бизим гардашларымыз иманда олмајан инсанларла чох вахт кечирмәли олурдулар» (1 Кор. 15:33).

Ҹони вә Павле орадакы гардашлара мәсләһәт ҝөрдүләр ки, мәһсул јығымында көмәји Јеһованын Шаһидләриндән истәсинләр. Беләҹә, һәм иш ҝедәҹәк, һәм дә үнсијјәт даирәләри јахшы олаҹаг (Ваиз 4:9, 10). Ҹони гардаш дејир: «Јығынҹагдакы баҹы-гардашларын бир-бириләринә олан мәһәббәти ҝүҹләнди». Үч ил сонра Ҹони вә Павле Кахети бөлҝәсиндән ҝедәндә орада артыг 5 ағсаггал вә 12 јығынҹаг хидмәтчиси вар иди.

Јығынҹагларын тәблиғчиләрә көмәји

Тәблиғ фәалијјәтимиз 1990-ҹы илләрин әввәлинә кими гадаға алтында олдуғу үчүн Јеһованын Шаһидләри кичик груплар шәклиндә јығышырдылар. Тәкҹә «Ҝөзәтчи гүлләси»нин мүзакирәси вә јығынҹағын китабөјрәнмәси кечирилирди. Бу ҝөрүшләр ҝөзәл олса да, тәблиғчиләри хидмәтә һазырламаг үчүн нәзәрдә тутулмамышды.

Коммунист режими дағыландан сонра вәзијјәт дәјишди. Јеһованын тәшкилатынын ҝөстәриши илә јығынҹаглар артыг Теократик Хидмәт Мәктәбини вә Хидмәт ҝөрүшүнү дә кечирмәли идиләр.

Наилә Хутсишвили вә Лалә Әләкбәрова баҹыларынын бу ҝөрүшләрлә  бағлы хош хатирәләри вар. Лалә о ҝүнләри јада салараг дејир: «Чох ҝөзәл бир дөвр иди. Һамы севинирди ки, артыг баҹылар да програмда иштирак едәҹәкләр».

Наилә дејир: «Бир дәфә белә бир сәһнәҹик олмушду: баҹы сәһнәдә гәзет охујур. Бу заман гапы дөјүлүр, баҹы гапыны дөјән ики баҹыны евә дәвәт едир, онлар да отурдуғумуз залын гапысындан ичәри ҝирәрәк сәһнәјә доғру ирәлиләјир». Лалә әлавә едир: «Дүздүр, бу ҝөрүшләр бәзән чох гәрибә кечирди, амма биз онларын сајәсиндә сәриштәли мүждәчи олмағы өјрәндик».

Әдәбијјатлара тәләбат артыр

Гардашлар узун илләр әрзиндә нәшрләрин сурәтини чыхартмаг үчүн ев шәраитиндә әллә идарә едилән аваданлыгдан истифадә едирдиләр. Амма ҝетдикҹә әдәбијјатлара тәләбат артырды вә артан тәләбаты бу үсулла гаршыламаг мүмкүн дејилди. Буна ҝөрә гардашлар коммерсија ширкәтләринә үз тутдулар. Орада мүнасиб гијмәтә бөјүк тиражла журналларымызы чап едә биләрдиләр.

Ҝүрҹү дилиндәки нүсхәләри чапа һазырламаг үчүн гардашлар гәзетләрдән һәрфләри кәсиб инҝилис дилиндә олан журналын үз габығына јапышдырырдылар

Нәшри чапа һазырламаг үчүн гардашлар бир үсул тапмышдылар. Ҝүрҹү дилинә тәрҹүмә едилмиш мәтн инҝилис дилиндә олан журналларын гурулушуна ујғун макинада јығылырды. Сонра гардашлар бу вәрәгәләрә инҝилис дилиндәки журналларын шәкилләрини кәсиб јапышдырырдылар. Ахырда инҝилис дилиндәки журналын үз габығына гәзетләрдән ҝөзәл шрифтлә јазылмыш ҝүрҹү һәрфләрини кәсиб јапышдырырдылар. Вә будур, мәтн чапа һазырдыр!

Ҝүрҹү дилиндә чап олунмуш илк журналлар

Гардашлар компүтер аландан сонра ики ҝәнҹ гардаш — Левани Копалиани вә Лери Мирзашвили компүтердән јахшы истифадә етмәји өјрәнмәк үчүн курса ҝетдиләр. Лери гардаш хатырлајыр: «Икимиз дә тәҹрүбәсиз идик вә ишләр һәмишә  истәдијимиз кими ҝетмирди. Анҹаг Јеһованын көмәји сајәсиндә биз тезликлә өз журналларымызы компүтердә јыға билдик».

Манеәләрә бахмајараг, Ҝүрҹүстанда олан бүтүн јығынҹаглар бурада чап олунан дөрдрәнҝли журналлар алмаға башладылар. Амма тәблиғчиләрин сајы елә сүрәтлә артырды ки, онлара әдәбијјат чатдырмаг олмурду. Елә лап вахтында тәшкилат гардашлара лазыми ҝөстәриш верди.

Дөнүш нөгтәси

1992-ҹи илдә Санкт-Петербургда (Русија) кечирилән бејнәлхалг топлантыда Ҝүрҹүстандан олан гардашларын Алманијадан ҝәлән филиал нүмајәндәләри илә ҝөрүшмәк имканы олду. Ҝенади Гудадзе дејир: «Онлар бизә тәрҹүмә ишинин неҹә ҝетмәли олдуғуну изаһ етдиләр вә дедиләр ки, бизә баш чәкиб тәрҹүмә иши илә бағлы тәлим верәҹәкләр».

Ҝүрҹү дилиндә әдәбијјатлары чап етмәк елә дә асан дејилди. Ҝүрҹү һәрфләри фәргли олдуғу үчүн чохдилли електрон нәшријјат системи (MEPS) бу һәрфләри дәстәкләмирди. Буна ҝөрә дә фотојығым вә чап ишләри үчүн јени шрифт һазырланмалы иди.

1970-ҹи илләрин сонуна јахын Датикашвили аиләси АБШ-а мүһаҹирәт етмишди. Онларын гызы Марина орада һәгигәти өјрәнмишди. Бруклин Бејтелиндәки гардашлар ҝүрҹү һәрфләрини MEPS системинә дахил едәркән Маринанын онлара чох көмәји дәјди. Чох кечмәмиш «Будур, Мән һәр шеји јениләшдирирәм» адлы брошүр вә бир нечә буклет Алманијада чап олунду.

 Тәрҹүмә ишинин тәшкилинә јардым

1993-ҹү илдә Мајкл Флекенштејн вә јолдашы Силвија Ҝүрҹүстанда тәрҹүмә офиси јаратмаг үчүн Алманијадан Тбилисијә ҝәлдиләр. Мајкл дејир: «Онларла Санкт-Петербургдакы сөһбәтим һәлә дә јадымда иди. Бунун үстүндән 18 ај кечәндән сонра биз Ҝүрҹүстана ҝәлдик. Бурада тәрҹүмә групунун нә гәдәр јахшы тәшкил олундуғуну ҝөрәндә мәәттәл галдыг!»

Лери Мирзашвили, Паата Морбедадзе вә Левани Копалиани Тбилисидәки тәрҹүмә офисиндә ишләјәркән, 1993-ҹү ил

Бир нечә ајдан сонра кичик мәнзилдә тәрҹүмә офиси јарадылды вә орада 11 нәфәрдән ибарәт тәрҹүмәчи ишләмәјә башлады. Тәшкилатын вердији тәлим сајәсиндә јығынҹаглар нәшрләри мүнтәзәм алмаға башладылар.

Чәтин вахтларда да јығынҹаг әдәбијјатсыз галмыр

Совет Иттифагы дағыландан сонра иттифага дахил олан республикаларын чохунда вәтәндаш мүһарибәләри вә етник груплар арасында иғтишашлар баш галдырды. Бу Ҝүрҹүстандан да јан кечмәди. Нәтиҹәдә өлкәдә ҝедиш-ҝәлиш тәһлүкәли олду, хүсусилә дә сәрһәди кечмәк горхулу иди.

Заза Ҹикурашвили вә Алеко Гвритишвили (шәкилдә һәјат јолдашлары илә бирҝә) кешмәкешли дөврдә әдәбијјатлары јығынҹаглара чатдырмаға көмәк едирдиләр

1994-ҹү илин нојабр ајында Алеко Гвритишвили ики гардашла бирҝә сәрһәди кечәркән бир груп әлисилаһлы әсҝәр онлары сахлады вә машындан дүшмәләрини әмр етди. Алеко дејир: «Онлар әдәбијјатларымызы ҝөрәндә әсәбиләшдиләр.  Бизи едам едәҹәкләрмиш кими сыраја дүздүләр. Биз дајанмадан Јеһоваја дуа етдик. Ики саатдан сонра әсҝәрләрдән бири деди: “Әдәбијјатларынызы да ҝөтүрүн ҝедин бурадан. Анҹаг әҝәр ҝери гајытсаныз, машынынызы јандырыб өзүнүзү дә өлдүрәҹәјик”».

Бу ҹүр һәдә-горхулара рәғмән, гардашлар давамлы шәкилдә нәшрләри јығынҹаглара чатдырырдылар. Әдәбијјатлары Ҝүрҹүстана ҝәтирмәк үчүн бөјүк гурбанлар вермиш Заза Ҹикурашвили гардаш өтән илләри хатырлајараг дејир: «Баша дүшүрдүк ки, баҹы-гардашларын бу нәшрләрә еһтијаҹлары вар. Һәјат јолдашларымыз бу ишдә бизә чох дәстәк олурдулар».

Алеко гардаш гејд едир: «Әдәбијјатларын дашынмасына көмәк едән гардашларын әксәријјәти аиләли иди». Бәс тәһлүкәјә бахмајараг, бу иши ҝөрмәјә онлары нә тәшвиг едирди? Алеко давам едир: «Илк нөвбәдә, бизи буна Јеһоваја олан дәрин миннәтдарлығымыз вә севҝимиз тәшвиг едирди. Бундан әлавә, биз дә Јеһова Аллаһдан өрнәк алыб әзиз баҹы-гардашларымызын гајғысына галмаг истәјирдик».

Белә фәдакар гардашларын сајәсиндә кешмәкешли дөврдә дә әдәбијјатларын чатдырылмасы иши дајанмады. Ҝәләҹәкдә исә гардашлар әдәбијјатларын Алманијадан Ҝүрҹүстана ҝәлмәси үчүн даһа тәһлүкәсиз јол тапдылар.

Вахтында кечирилән топланты

1995-ҹи илдә сијаси вәзијјәт стабилләшәндә Јеһованын Шаһидләри илк вилајәт топлантысыны кечирмәк үчүн һазырлыглар ҝөрмәјә башладылар. 1996-ҹы илин јајында Ҝүрҹүстанын дөрд бир тәрәфиндән ҝәлән тәхминән 6000 нәфәр үч јердә — Гори, Марнеули вә Сноридә кечирилән вилајәт топлантысында иштирак етдиләр.

Гори јахынлығында кечирилән вилајәт топлантысы, 1996-ҹы ил

 Горидә кечирилән топланты хүсусилә јаддагалан олду. Вахт вар иди, гардашлар анма мәрасими үчүн залы неҹә долдураҹагларыны фикирләширдиләр. Инди исә онлар вилајәт топлантысына ҝәләҹәк 2000-дән чох адамы неҹә јерләшдирәҹәкләрини билмирләр! Буна ҝөрә дә гардашлар топлантыны ачыг һавада, шәһәрин ҝөзәл дағлыг әразисиндә тәшкил етдиләр.

Топланты комитәсиндә хидмәт едән Како Ломидзе гардаш дејир: «Топланты гуртардыгдан сонра баҹы-гардашлар бирҝә вахт кечирдиләр, маһны охудулар, ширин-ширин сөһбәтләр етдиләр. Һамыја бир даһа ајдын олду ки, Аллаһын халгыны мөһкәм мәһәббәт телләри бирләшдирир» (Јәһ. 13:35).

Аллаһын һәдијјәләри артыма төһфә верир

1996-ҹы илдән етибарән сәјјар нәзарәтчиләринин өлкәдәки јығынҹагларын һамысына баш чәкмәси үчүн тәдбирләр ҝөрүлдү. Бу мәгсәдә чатмаг үчүн әлавә сәјјар нәзарәтчиләр тәјин олунду. Онлар артыг бүтүн һәфтәни јығынҹагла әмәкдашлыг едирдиләр.

Шүбһәсиз, сәјјар нәзарәтчиләринин имандан ирәли ҝәлән иши, мәһәббәтлә чәкдикләри зәһмәт јығынҹагларын инкишафында вә теократик ҝөстәришләрә даһа јахшы әмәл етмәсиндә әвәзсиз рол ојнады (1 Салон. 1:3). 1990—1997-ҹи илләр әрзиндә мөһтәшәм артым мүшаһидә олунду. 1990-ҹы илдә 904 тәблиғчи вар идисә, једди ил сонра хош хәбәри артыг 11 082 нәфәр вәз едирди!

Онилликләр өнҹә башлајан артым инди даһа ајдын ҝөрүнүрдү вә бу, өлкәнин һәр јериндә мүшаһидә олунурду. Амма Јеһова Аллаһын ҝүрҹү халгы үчүн верәҹәји хејир-дуалар һәлә габагда иди.