Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҜҮРҸҮСТАН

Мүгәддәс Китабда јазыланлары өз ҝөзүмлә ҝөрдүм!

Пепо Девидзе

Мүгәддәс Китабда јазыланлары өз ҝөзүмлә ҝөрдүм!
  • ДОҒУМ ТАРИХИ: 1976

  • ВӘФТИЗ ТАРИХИ: 1993

  • ГЫСА МӘЛУМАТ: Пепо православ кими бөјүјүб вә килсәнин адәт-әнәнәләринә чох бағлы олуб. Сонралар Мүгәддәс Китабдакы һәгигәтләри тапыб вә һәјат јолдашы илә бирликдә Бејтелдә хидмәт едиб. Һал-һазырда онлар хүсуси өнҹүлдүрләр.

ЈЕҺОВАНЫН ШАҺИДЛӘРИ һагда илк дәфә Кутаиси шәһәриндә коллеҹдә охујанда ешитмишдим. Гоншулар демишди ки, Јеһованын Шаһидләри ибадәтләриндә һеч бир иконадан истифадә етмирләр вә Иса Мәсиһин Аллаһ олдуғуна инанмырлар. Јеһованын Шаһидләринин өјрәтдикләри мәним бир православ кими әзиз тутдуғум инанҹлара зидд иди.

1992-ҹи илин јајында мән өз шәһәримә, Сакеријә гајыданда ҝөрдүм ки, бурада да Јеһованын Шаһидләри вар. Анам бу инсанлар барәдә чох јахшы шејләр ешитмишди. Мән онлар һагда мәнфи фикирдә олдуғум үчүн о, мәнә деди: «Ҝет, һәр шеји өзүн ҝөр».

Павле вә Паата адлы ики өнҹүл гардаш тез-тез гоншумуздакы бир аиләјә баш чәкирди. О бири гоншулар да ҝәлиб онлара  гулаг асыр, суаллар верирдиләр. Мән онларын мүзакирәләриндә иштирак етмәк гәрарына ҝәлдим. Гардашлар вердијим һәр суала ујғун Мүгәддәс Китабдан ајә ачыр вә мәним өзүмә охутдурурдулар. Бу, мәндә бөјүк тәәссүрат ојатды; мән Мүгәддәс Китабда јазыланлары өз ҝөзүмлә ҝөрдүм!

Чох кечмәмиш гардашларын дәрс кечдији инсанларын сырасына мән дә гошулдум. Нөвбәти јај бу групдан, мән дә дахил олмагла, он нәфәр вәфтиз олду. Сонралар анам да Јеһованын Шаһиди олду.

Вердијим һәр суалын ҹавабыны Мүгәддәс Китабдан өзүмә охутдурдугларына ҝөрә гардашлара индијәдәк миннәтдарам. Бу, мәнә ушаглыгдан инандығым тәлимләрин сәһв олдуғуну гәбул етмәјә көмәк етди. Инди хидмәтдә мән дә ајәләри инсанларын өзүнә охутдурурам, чүнки бир заман өзүм бунун хејрини ҝөрмүшәм.