Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҜҮРҸҮСТАН

Онлар Улу Јараданларыны хатырладылар

Онлар Улу Јараданларыны хатырладылар

Әввәлки сәһифәләрдә һаггында охудуғумуз инсанларын чоху «ҹаванлыг ҝүнләриндә Улу Јараданыны хатырла»јан ҝәнҹләрдир (Ваиз 12:1). Әслиндә, Ҝүрҹүстанда олан 3197 өнҹүлүн үчдә бири 25 вә ондан ашағы јашдадыр. Ҝүрҹүстандакы ҝәнҹләрин әксәријјәтинин белә фәал олмасына сәбәб нәдир?

Буна бир нечә амил тәсир едиб. Биринҹиси, Ҝүрҹүстанда аилә үзвләринин бир-бири илә мүнасибәти сыхдыр. Беш ушағыны һәгигәтдә бөјүдән Константин дејир: «Мәни һәгигәтә ҹәлб едән Јеһованын гајғыкеш Аллаһ олмасы иди. Ушагларым оланда чалышырдым ки, онлар да өзләрини мәним јанымда раһат һисс етсинләр».

Үч ушағы олан Малхази вә арвады әлләриндән ҝәләни едирдиләр ки, аилә телләри мөһкәм олсун. О дејир: «Вахташыры ушагларымыздан биздә вә бир-бириләриндә нәләри гијмәтләндирдикләрини сорушуруг. Сонра онлара дејирик  ки, буну аиләви ибадәт заманы бөлүшсүнләр. Нәтиҹәдә, онлар башгаларыны гијмәтләндирмәји вә онларда јахшы шејләри ҝөрмәји өјрәндиләр».

«Инди даһа мәналы һәјат сүрүрәм!»

Ушагларыны Јеһованын јолунда бөјүдән валидејнләрә ағсаггаллар да дәстәк олурду. Бунун үчүн онлар ушаглара лап кичик јашларындан ишләр тапшырырдылар. Он бир јашында вәфтиз олмуш Нестори дејир: «Һәлә лап балаҹалығымдан ағсаггаллар мәнә кичик ишләр верирдиләр. Бунун сајәсиндә өзүмү јығынҹағын бир һиссәси һисс едирдим».

Баҹы-гардашларын нүмунәси вә ағсаггалларын дајағы да ваҹиб рол ојнајыр. Несторинин гардашларындан бири олан Коба дејир: «Баҹы-гардашымдан фәргли олараг, мән јенијетмә јашларында ипә-сапа јатмамышам. Амма мәним үчүн нүмунә олан бир ағсаггал һеч  вахт мәни гынамырды, баша дүшмәјә чалышырды. Јеһоваја ҝери дөнмәјимдә онун ролу бөјүк олуб».

Һал-һазырда Нестори вә Коба доғма баҹылары Мари илә бирликдә уҹгар әразидә хидмәт едирләр. Коба дејир: «Инди даһа мәналы һәјат сүрүрәм!»

«Ушагларым һәгигәт јолунда јеријир»

Ушагларын тәрбијәсиндә валидејнләрә көмәк етмәк үчүн филиал теократик лајиһәләрә ҹаван мәсиһиләри дәвәт едир. Филиал комитәсинин бир үзвү дејир: «Биз ҝәнҹләри чох гијмәтләндиририк, буна ҝөрә дә онлара гаршыларына гојдуглары руһани мәгсәдләрә чатмалары үчүн дәстәк олуруг».

Ҝүрҹүстандакы Јеһованын Шаһидләри бејнәлхалг програм хидмәтчиләри илә бирликдә Тбилисидәки топланты залынын тикинтисиндә ишләјибләр

Јеткин баҹы-гардашларла бирҝә чалышмаг вә онларла үнсијјәтдә олмаг ҝәнҹләрә ҝүҹлү тәсир бағышлајыр. Тбилисидә бејнәлхалг бригада илә бирҝә топланты залынын тикинтисиндә ишләјән Мамука дејир: «Бу ҹүр бејнәлхалг лајиһәләр заманы башгаларындан нәсә өјрәнмәк үчүн чохлу имканым олду. Мән бурада мүәјјән баҹарыглара јијәләнмәклә јанашы, руһани ҹәһәтдән дә чох шеј өјрәндим».

Јахын аилә мүнасибәтләри, ағсаггалларын дәстәји вә баҹы-гардашларын ҝөзәл нүмунәси Ҝүрҹүстандакы ҝәнҹләрә мүсбәт тәсир едиб. Бу ҝәнҹләрин валидејнләри һәвари Јәһјанын дедији сөзләрә шәрикдирләр: «Мәним үчүн ушагларымын һәгигәт јолунда јеридикләрини билмәкдән бөјүк хошбәхтлик ола билмәз» (3 Јәһ. 4).

Тәрҹүмә ишинин ҝүҹләндирилмәси

2013-ҹү илдә Рәһбәрлик Шурасы ҝөстәриш верди ки, һәр филиал өз әразисиндә башга һансы дилләрдә әдәбијјатлара  еһтијаҹ олдуғуну арашдырсын. Мәгсәд даһа чох инсана хош мүждәни чатдырмаг иди.

Беләликлә, Ҝүрҹүстан филиалы гәрара ҝәлди ки, бәзи нәшрләри сван вә мегрел дилинә тәрҹүмә етсин. Бу ики дил ҝүрҹү дилинә елә јахындыр ки, һәтта бәзиләри онларын диалект дил олдуғуну һесаб едир.

Сванетидән олан өнҹүлләр јазыр: «Сванлар иманлы халгдыр вә Мүгәддәс Китаба дәрин һөрмәт бәсләјир. Һәтта әдәбијјат ҝөтүрмәк истәмәјәнләр белә, сван дилиндә олан нәшрләри ҝөтүрүрдү».

Мегрел дилиндә јығынҹаг кечирилмәјә башлајанда бу дилдә данышан тәблиғчиләр чох севиндиләр. Ҝәнҹ өнҹүл Ҝига дејир: «Инди фикирләрими өз сөзләримлә ифадә едә  билирәм. Даһа шәрһими бејнимдә тәрҹүмә етмәјә еһтијаҹ јохдур».

Ткаиада мегрелдилли јығынҹагда ағсаггал кими хидмәт едән Зури өз һиссләрини бөлүшүр: «Һәјатымда һәм севинҹли, һәм кәдәрли анлар чох олуб, амма бунларын һеч бири мәни ағлатмајыб. Илк дәфә јығынҹагда мегрел дилиндә һәмд нәғмәсини охујанда ичи мән гарышыг һеч ким ҝөз јашларыны сахлаја билмәди».

Сон әламәтдар һадисәләр

2013-ҹу ил апрелин 6-сы, шәнбә ҝүнү Ҝүрҹүстандакы Јеһованын Шаһидләринин тарихиндә әламәтдар бир һадисә баш верди: тәмир едилмиш вә ҝенишләндирилмиш филиал  комплекси, топланты залы вә јени Мүгәддәс Китаб мәктәбинин бинасы Јеһоваја һәср олунду. Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Девид Сплејн гардаш мәрузә илә чыхыш етди. Јерли баҹы-гардашлар гапыларыны 24 өлкәдән ҝәлмиш 338 гонағын үзүнә ачды.

Нөвбәти ҝүн Девид гардаш хүсуси мәрузә илә чыхыш етди. Өлкәнин һәр јериндә олан јығынҹагларда 15 200 нәфәр аудио-видеоәлагә васитәсилә бу програма гулаг асды. Ҝүрҹүстан илк дәфә иди ки, бу ҹүр бөјүк бејнәлхалг тәдбирә ев саһиблији едирди. Баҹы-гардашларын бир-бириләрини руһландырмасы вә дујдуглары севинҹ һәр кәсә дәрин тәсир бағышлады. Бир ҝәнҹ гардаш дејир: «Мән инди билдим ки, јени дүнја неҹә олаҹаг».

Тбилисидә филиалын һәсролунмасы, 2013-ҹү ил

Әввәлләр Мәсиһи әр-арвадлар үчүн Мүгәддәс Китаб Мәктәби адланан Падшаһлыг Мүждәчиләри Мәктәби Ҝүрҹүстандакы баҹы-гардашлар үчүн әсл әнамдыр. Бу мәктәбин 2013-ҹү илдән бәри 200-дән чох мәзуну олуб. Алдыглары тәһсилә ҝөрә үрәкдән миннәтдар олан мәзунлар истәнилән јердә хидмәт етмәјә һазырдырлар.

«Ирәлидәки шејләрә ҹан атырыг»

Илк тәблиғчиләрин ҹәсарәти сајәсиндә хош хәбәри бүтүн Ҝүрҹүстан ешитди. Бу тәблиғчиләрин инсанлара вә Аллаһа олан севҝиси, ҝөстәрдикәри иман, ҹәсарәт вә тәшәббүс Јеһова тәрәфиндән бол-бол мүкафатландырылды.

Һал-һазырда Ҝүрҹүстандакы 18 000-дән чох Јеһованын Шаһиди бу тәблиғчиләрин ҝөрдүјү иши давам етдирмәјә вә инсанлара Аллаһын Кәламынын ҝүҹүнүн шаһиди олмаларына көмәк етмәјә шаддырлар (Филип. 3:13; 4:13).

Ҝүрҹүстан филиалынын комитә үзвләри: Вејн Томчук, Левани Копалиани, Ҹони Шаламберидзе, Мајкл Ҹонс