Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

Јухары Сванети

 ҜҮРҸҮСТАН

Ҝүрҹүстана бир нәзәр

Ҝүрҹүстана бир нәзәр

Үзүм јығымы зөвгвериҹи ишдир

Әрази. Ҝүрҹүстан мөһтәшәм дағ силсиләләри вә һүндүрлүјү 4500 километрдән чох олан башыгарлы зирвәләри илә таныныр. Ҹоғрафи ҹәһәтдән ики һиссәјә бөлүнүр: Шәрги Ҝүрҹүстан вә Гәрби Ҝүрҹүстан. Һәр ики һиссәнин өз иглими, мәдәнијјәти, мусигиси, рәгсләри вә јемәкләри илә фәргләнән бөлҝәләри вар.

Әһали. Әһалисинин сајы 3,7 милјон нәфәрдир. Әһалинин тәхминән 80 фаизи ҝүрҹүдүр.

Дин. Әһалинин бөјүк гисмини православ христианлары, 10 фаизини исә мүсәлманлар тәшкил едир.

Дил. Ҝүрҹүстан халгынын данышдығы дил гоншу халгларын дилләриндән кәскин шәкилдә фәргләнир. Тарихи мәнбәләр ҝөстәрир ки, өзүнәмәхсус ҝүрҹү әлифбасы ерамыздан әввәл јараныб.

 Игтисадијјат. Әһалинин чох һиссәси доланмаг үчүн кәнд тәсәррүфаты илә мәшғул олур. Сон заманлар туризм Ҝүрҹүстанын игтисадијјатында мүһүм јер тутмаға башлајыб.

Иглим. Өлкәнин шәрг һиссәсинин иглими мүлајимдир. Гәрб һиссәсинин — Гара дәниз саһили әразисинин исә иглими субтропикдир. Буна ҝөрә дә бурада ситрус мејвәләри бол олур.

Кахети бөлҝәсиндә үзүм јығымы

 Мәтбәх. Ҝүрҹү сүфрәсини чөрәксиз тәсәввүр етмәк олмаз. Милли чөрәкләри тәндирдә биширилир. Јемәкләри әсасән бол ҝөјәртили вә әдвалы олур. Ҝүрҹүстанда шәраб истеһсалы гәдим тарихә маликдир. Шәрабы һазырламаг үчүн, адәтән, әзилмиш үзүм бөјүк ҝил габларда гыҹгырдылыр вә орада сахланылыр. Әһалинин әксәријјәти өзү үзүм јетишдириб шәраб һазырлајыр. Ҝүрҹүстанда тәхминән 500 үзүм нөвү вар.

Милли чөрәјин биширилмәси