Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҜҮРҸҮСТАН

Күрд халгы һәгигәтә һај верир

Күрд халгы һәгигәтә һај верир

«ҺӘГИГӘТИ өз ана дилимдә ешитмәк имканым олдуғуна ҝөрә дуамда һәмишә Јеһоваја шүкүр едирәм», — дејә Ҝүлзар бөлүшүр.

Ҝүлзар сәккиз ил иди ки, вәфтиз олмамыш тәблиғчи иди. Вәфтиз олмаг гәрарыны исә јалныз күрддилли јығынҹаға ҝедәндән сонра верди. О, Ҝүрҹүстанда һәгигәтә һај верән бир чох күрдләрдән биридир. Бәс күрдләр кимләрдир?

Күрдләр әсрләрдир ки, Јахын Шәргдә мәскән салыблар. Бәзи алимләрин фикринҹә, онлар Мүгәддәс Китабда адлары чәкилән  гәдим мадалыларын нәслиндәндирләр (2 Пад. 18:11; Һәв. 2:9). Күрд дили Иран дил групуна аиддир.

Бу ҝүн милјонларла күрд, Иран, Ираг, Сурија вә Түркијә дә дахил олмагла, дүнјанын бир чох әразисиндә јашајыр. Ҝүрҹүстанда тәхминән 20 000 күрд јашајыр. Күрд халгы Аллаһдан горхан, динә-имана рәғбәт бәсләјән бир халгдыр.

Ҝүрҹүстанда күрд дилиндә тәблиғ едән 500 тәблиғчи вар. 2014-ҹү илдә һамынын севинҹинә сәбәб олан бир һадисә баш верди: Алманијадан, Түркијәдән, Украјнадан вә бир Гафгаз өлкәсиндән ҝәлмиш гонагларын да иштиракы илә Тбилисидә илк дәфә күрд дилиндә реҝионал топланты кечирилди.