Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҜҮРҸҮСТАН

Истәјирдим мәнә Јеһова јол ҝөстәрсин

Тамази Библаја

Истәјирдим мәнә Јеһова јол ҝөстәрсин
  • ДОҒУМ ТАРИХИ: 1954

  • ВӘФТИЗ ТАРИХИ: 1982

  • ГЫСА МӘЛУМАТ: Әдәбијјатларын чап ишиндә көмәк едиб вә дөрд ушаг бөјүдә-бөјүдә Ҝүрҹүстанда илк сәјјар нәзарәтчи олуб.

ЈОЛДАШЫМ Ситсо илә мән Јеһованын Шаһиди оланда анамын ганы гаралды. Бир ҝүн о, бүтүн гоһумларымызы евә јығды. Анам үмид едирди ки, онлар бизи бу јолдан дөндәрәҹәкләр. Габағыма ики сечим гојмушдулар: ја онларын дедијини етмәли идим, ја да евдән чыхыб ҝетмәлијдим.

Гәрара ҝәлдим ки, башга шәһәрә көчүм. Ҝүрҹүстанын икинҹи ән бөјүк шәһәри сајылан Кутаисијә көчмәји фикирләширдим. Чилинҝәр идим вә дүшүнүрдүм орада иш тапмаг асан олаҹаг. Һәм дә ешитмишдим ки, о шәһәрдә тәблиғчиләрә еһтијаҹ вар. Амма истәјирдим мәнә Јеһова јол ҝөстәрсин.

Елә бу әрәфәләрдә Мүгәддәс Китаб дәрси кечдијим бир нәфәрлә ҝөрүшдүм. О, Ҹвари адлы кичик бир шәһәрдә јашајырды. Биләндә ки, Кутаисијә көчмәк истәјирәм јалвар-јахар етди ки, онун јашадығы шәһәрә көчүм. О, мәнә деди: «Бах, мәним бир евим вар. Мән арвадым вә ушагларымла бирҝә бир отагда галарыг, сиз исә о бири отагда галарсыныз».

 Бу мәсәләдә Јеһованын рәһбәрлијини ахтарырдым. Буна ҝөрә она дедим ки, әҝәр тез бир заманда Ҹваридә һәм иш, һәм дә галмаға јер тапсам, сәнин тәклифини мүвәггәти гәбул едәрәм. Елә һәмин ахшам о, бир сијаһы илә јаныма ҝәлди. Орада чохлу иш еланлары вар иди!

Бир нечә ҝүн сонра биз Ҹваријә көчдүк. Елә илк ҝүндән мән јүксәк мәваҹибли иш тапдым. Тәзә мүдирим бизә галмаг үчүн ширкәтин нәздиндә олан бөјүк бир ев верди. Бир мүддәт сонра гардашлар мәндән Мүгәддәс Китаба әсасланмыш әдәбијјатларын чап ишиндә көмәк етмәји хаһиш етдиләр. Биз дә разылашдыг вә бунун үчүн евимиздә јер ајырдыг.

Узун илләр бизим бу евимиздә анма мәрасими вә диҝәр хүсуси ҝөрүшләр кечирилиб. Бу дамын алтында 500-дән чох адам вәфтиз олуб. Јеһованын мәнә ҝөстәрдији јолу ҝөрүб она ујғун даврандығым үчүн чох хошбәхтәм!