Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

Баҹы-гардашларын ев-ешикләри дармадағын едилсә дә, онларын Јеһоваја сәдагәти сарсылмады

 ҜҮРҸҮСТАН | 1998—2006

Һәдә-горхулар онлары сарсытмады

Һәдә-горхулар онлары сарсытмады

Тәгибләрә бахмајараг, баҹы-гардашлар ибадәт үчүн бирҝә јығышмаға давам едирдиләр. Ағсаггаллар тәблиғчиләри горумаг үчүн габагҹадан тәдбирләр ҝөрүрдүләр. Бу илләр әрзиндә Канададан олан Андре Карбоно гардаш баҹы-гардашлары бир һүгугшүнас кими мүдафиә етмишди. О дејир: «Ҝөрүш заманы һәмишә бир гардаш әлиндә телефон чөлдә дурурду. О, күтләнин јахынлашдығыны ҝөрән кими ағсаггаллара зәнҝ едиб хәбәр верирди».

Әлејһдарлар Шамојан аиләсинин евини (солда) вә әдәбијјатларын сахландығы анбары јандырмышдылар (сағда)

Јығынҹаға һүҹум олардыса, ики филиал нүмајәндәси дәрһал баҹы-гардашлара баш чәкиб онлары мөһкәмләндирирди. Андре гардаш дејир: «Мараглыдыр ки, филиал нүмајәндәләри јығынҹаға баш чәкәндә баҹы-гардашларын ҝүләрүз вә хошбәхт олдуғуну ҝөрүрдүләр».

Гардашлар мәһкәмә залынын һәм ичиндә, һәм дә чөлүндә тәгибә мәруз галырдылар

Мүгәддәс Китабы өјрәнәнләр дә дахил олмагла, бирбаша һүҹума мәруз галмајанлар да ејни әһвал-руһијјәни тәзаһүр етдирирдиләр. Тәблиғчи олмаг истәјән бир гадынын сөзләри һәлә дә Андре гардашын јадындадыр. О демишди: «Телевизорда бу һүҹумлары изләјәркән сахта мәсиһиләрлә әсл мәсиһиләр арасында фәрги ајдын ҝөрүрәм. Мән әсл мәсиһи олмаг истәјирәм».

 Диндашларыны ҹәсарәтлә мүдафиә едирләр

Бу чәтин илләр әрзиндә тәблиғчиләр мүждәчилик ишиндә фәал олмагла әсл иман вә ҹәсарәт нүмунәси гојдулар. Мәһкәмәләрдә диндашларыны мүдафиә едән гардашлар да бөјүк иман ҝөстәрдиләр.

Күтләви информасија васитәләриндә Јеһованын Шаһидләринин адына гара јахылырды: ҝуја онлар аиләләри дағыдыр, тибби мүалиҹәдән имтина едир вә һөкумәтә гаршы галхырлар. О дөврдә Јеһованын Шаһидләринин вәкили олан инсан өз ишини вә ад-саныны рискә атырды.

Бирләшмиш Штатларын һүгуг шөбәсиндә чалышан гардашлар диндашларыны мәһкәмәдә ҹәсарәтлә мүдафиә етдиләр

 Һәмин илләрдә Ҝүрҹүстандакы Јеһованын Шаһидләринә көмәк едән вәкилләрдән бири Канада филиалында хидмәт едән Ҹон Борн гардаш иди. О хатырлајыр: «Вәкил олан јерли баҹы-гардашлар диндашларына ҹанла-башла көмәк едирдиләр. Онлар мәһкәмәләрдә баҹы-гардашлары ҹәсарәтлә мүдафиә едирдиләр вә Јеһованын Шаһиди олдугларыны демәјә утанмырдылар, бахмајараг ки, буна ҝөрә ишләрини итирә биләрдиләр». Бу ҹәсарәтли баҹы-гардашлар «мүждәнин мүдафиәсиндә вә гануни танынмасында» бөјүк төһфәләр верибләр (Филип. 1:7).

 Ҝүрҹү халгы зоракылыға гаршы чыхыр

Һәмин вахтларда Јеһованын Шаһидләринә гаршы зоракылыг актлары давам едирди. 2001-ҹи илин јанварын 8-и Јеһованын Шаһидләри президентә әризә илә мүраҹиәт едиб хаһиш етдиләр ки, Ҝүрҹүстан вәтәндашларынын һүҹумлардан горунмасы тәмин едилсин вә һүҹум едән шәхсләр мәсулијјәтә ҹәлб олунсун.

Ҹон гардаш шикајәтнамәнин јазылма сәбәбини белә изаһ едир: «Биз бунунла ҝөстәрмәк истәјирдик ки, Ҝүрҹүстанда Јеһованын Шаһидләринә гаршы едилән зоракылыға халг да пис бахыр вә бу ишин архасында бир груп дини фанат дајаныб».

Ики һәфтәнин ичиндә Ҝүрҹүстанын дөрд бир јанындан әксәријјәти православ олан 133 375 нәфәр шикајәтнамәјә гол чәкди. Әризәнин президент Шеварднадзејә  тәгдим олунмасына рәғмән зоракы һәрәкәтләрлә бағлы һеч бир тәдбир ҝөрүлмәди. Дини фанатлар Јеһованын Шаһидләрини тәгиб етмәјә давам едирдиләр.

Ҝүрҹүстанда минләрлә инсан Јеһованын Шаһидләринә гаршы зоракылыға етираз әламәти олараг шикајәтнамәјә гол чәкди

Јеһова исә бәрәкәтини халгындан әсирҝәмирди. Дини фанатлар Аллаһын халгына манечилик јаратса да, Јеһова сәмими гәлбли инсанлары јалан диндән чыхарырды.

Јалан динин буховундан гуртулуш

Бабилина Харатишвили ҝүрҹү православ килсәсинин үзвү олуб. Отуз јашында о, шәһәрбәшәһәр, кәндбәкәнд ҝәзәрәк мүгәддәсләрә ибадәт етмәји инсанлара өјрәдирди.

Амма Бабилина Аллаһ һаггында даһа чох өјрәнмәк арзусунда иди. Буна ҝөрә дә о, ҝүрҹү православ семинарында мүһазирәләрә гулаг асмаға башлајыр. Бир дәфә кешиш семинара ҝәләнләрә «Әбәди һәјата апаран билик» китабыны ҝөстәрди вә тәшвиг етди ки, китабы әлдә етмәк үчүн Јеһованын Шаһидләринә мүраҹиәт етсинләр. О, онлара деди: «Бу китаб сизә Мүгәддәс Китаб һаггында даһа чох шеј өјрәдә биләр».

Бабилина буну ешидәндә тәәҹҹүбләнди. О, һәмишә Јеһованын Шаһидләриндән јан ҝәзирди. Инди исә кешиш онларын китабыны охумағы мәсләһәт ҝөрүр! Бабилина өз-өзүнә деди: «Әҝәр мән Аллаһ һаггында Јеһованын Шаһидләриндән өјрәнмәлијәмсә, онда бурада нә ишим вар?» О, дәрһал Поти шәһәриндәки Јеһованын Шаһидләри илә әлагә сахлады вә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлады.

Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләри ону һәјатында мүһүм дәјишикликләр етмәјә тәшвиг етди. Бабилина дејир: «Мүгәддәс Китабдан охујанда ки, иконалара ситајиш етмәк дүзҝүн дејил, бүтпәрәстликлә бағлы олан  һәр шејдән узаг дурдум. Дүзҝүн даврандығыма әмин идим». 70 јашы оланда Бабилина Јеһованын Шаһиди олду.

Бабилина нәвәси Изабелаја Аллаһын Кәламында јазыланлар һагда данышырды

Әфсуслар олсун ки, 2001-ҹи илдә Бабилина баҹы хәстәләниб вәфат етди. Лакин онун өлүмүндән сонра нәвәси Изабела вәфтиз олду вә һал-һазырда Јеһоваја хидмәт едир.

О, раһибә олмаг истәјирди

Елисо Зидзишвили раһибә олмаг истәјәндә 28 јашы вар иди. Онун јашадығы Ткибули шәһәриндә монастыр јох иди, буна ҝөрә о, 2001-ҹи илдә Тбилисијә көчүр. Анҹаг монастырда бош јерләр олмадығы үчүн Елисо мүвәггәти олараг мүәллимә кими ишләмәјә башлајыр. Тәсадүфдән Нуну адлы бир Јеһованын Шаһидинин гызы онун шаҝирди олур.

Елисо хатырлајыр: «Биз тез-тез Мүгәддәс Китаб барәдә сөһбәт едирдик. Мән сәрт шәкилдә православ динини мүдафиә едирдим, Нуну исә мәнә сәбирлә ҹүрбәҹүр ајәләр  охујурду. Бир дәфә о, “Аллаһ биздән нә тәләб едир?” адлы брошүрү бирликдә охумағы тәклиф етди. Биз абзаслары охујуб орада ҝәтирилән ајәләри Мүгәддәс Китабдан ачырдыг. Охудугҹа баша дүшдүм ки, иконалара ситајиш етмәклә бирбаша Аллаһын ганунуну позурам».

Сонра Елисо килсәјә ҝедиб кешишә бәзи суаллар верди. Кешишин вердији ҹаваблардан Елисо баша дүшдү ки, килсә тәлимләри Мүгәддәс Китаба әсасланмајыб (Марк 7:7, 8). Беләҹә, о Јеһованын Шаһидләриндән өјрәндикләринин һәгигәт олдуғуна әмин олду. Елисо дәрһал Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлады вә вәфтиз олду.

Раһибә олмаг истәјән Елисо Зидзишвили (солда) вә Нуну Копалиани (сағда)

Тәгибләрә рәғмән ибадәт евләри тикилир

2001-ҹи илдә ибадәт евләринин тикинтисинә бөјүк еһтијаҹ јаранды. Бир һесабламаја әсасән, тәхминән 70 ибадәт еви тикилмәли иди. Өлкәдә һәмин вахт тәгибләр түғјан етсә дә, ибадәт евләринин тикинтиси програмы тәшкил олунду (Үзр. 3:3).

 Илк лајиһә Тбилисидә башлады. Тикинти һејәти бир нечә јығынҹағын ҝөрүшләр кечирдији бинаны тәмир етди. Бундан сонра даһа ики лајиһә башлады: бири Тбилисидә, бири дә Чиатурада (гәрби Ҝүрҹүстан).

Тбилисидәки көһнә ибадәт евинин (солда) јериндә јениси тикилир (сағда)

Чиатурадакы тикинти лајиһәсиндә чалышмыш Тамази Хутсишвили хатырлајыр: «Арамыздан он беш нәфәр һәфтәнин һәр ҝүнүнү ишләјирди. Үстүндән чох кечмәмиш һамы хәбәр тутду ки, биз бурада ибадәт еви тикирик. Гулағымыза чатмышды ки, әлејһдарларымыз ҝәлиб тикдијимиз бинаны дағытмаг истәјирләр».

Белә бир вәзијјәтдә гардашлар тикинтини баша чатдыра билдиләр? Тамази гардаш изаһ едир: «Биз тикинтини дајандырмадыг вә ибадәт евини үч аја тикиб гуртардыг. Һәдә-горхулара рәғмән, һеч ким ҝәлиб мане олмады» *.

Сәбирсизликлә ҝөзләнилән азадлыг

Православ килсәсинин фанатик үзвләри вә онларын башчысы Васили Мкалавишвили дәмир бармаглыглар архасында

2003-ҹү илин октјабр ајында Самтредиа шәһәриндә јени тикинти лајиһәси башлады. Дини фанатлар бу дәфә дә  гардашлара һәдә-горху ҝәлдиләр. Бинанын диварлары тәзәҹә һөрүлмүшдү. Семент һеч гурумамыш әлејһдарлар ҝәлиб дивары учуртдулар.

Бунунла белә, 2003-ҹү илин нојабр ајында Ҝүрҹүстанда баш верән бир дәјишиклик баҹы-гардашларын хејринә олду. Һөкумәтин дәјишмәси дини толерантлыға јол ачды. Нәтиҹәдә, Јеһованын Шаһидләринә һүҹум едән православ дининин фанатик үзвләриндән бир нечәси һәбс олунду.

Аллаһын халгынын үзәринә немәтләр јағыр

Тәгибләр гуртарар гуртармаз, Јеһованын халгынын үзәринә бол-бол немәтләр јағды. 2004-ҹү илдә кечирилән вилајәт топлантысында ҝүрҹү дилиндә «Јунанҹа  Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја тәрҹүмәси» ишыг үзү ҝөрдү.

2006-ҹы илдә кечирилән «Гуртулуш јахындыр!» адлы вилајәт топлантысында исә нөвбәти унудулмаз һадисә баш верди. Топлантыја ҝәләнләр Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Ҹефри Ҹексон гардашын чыхыш едәҹәјини ешидәндә гулагларына инана билмәдиләр! Гардаш Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин там шәкилдә ҝүрҹү дилиндә чыхдығыны елан едәндә исә баҹы-гардашларын севинҹи јерә ҝөјә сығмады!

2006-ҹы илдә ҝүрҹү дилиндә чыхан «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»

 Топлантыја ҝәләнләр ҝөз јашларыны сахлаја билмирдиләр. Онларын үрәји миннәтдарлыгла долу иди. Бир баҹы демишди: «Мүгәддәс Китабы әлимә аланда неҹә севиндијими сөзлә ифадә едә билмәрәм... Бу, һәгигәтән дә, тарихи һадисә иди». 17 000 инсанын динләдији бу топланты Ҝүрҹүстандакы Јеһованын Шаһидләринин тарихиндә дөнүш нөгтәси олду!

^ абз. 29 2001—2003 илләрдә Ҝүрҹүстанда једди ибадәт еви тикилиб.