Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҜҮРҸҮСТАН

«Бу вахта кими һарада идиниз?»

Артур Ҝерехелија

«Бу вахта кими һарада идиниз?»
  • ДОҒУМ ТАРИХИ: 1956

  • ВӘФТИЗ ТАРИХИ: 1991

  • ГЫСА МӘЛУМАТ: Вәфтизиндән ҹәми сәккиз ај сонра јахшы ишини, раһат шәраитини гојуб тәләбат олан әразијә көчмүшдү.

ТӘЗӘҸӘ вәфтиз олмушдум ки, ағсаггаллар хидмәтими ҝенишләндирмәк барәдә нә дүшүндүјүмү сорушду. 1992-ҹи ил мајын 4-ү тәләбат олан әразијә көчмәјә һазыр олан инсанлар үчүн тәшкил олунан ҝөрүшдә иштирак етдим. Сәһәри ҝүн әмәкдашымла бирликдә Аҹарыстана, Батуминин саһил әразисинә көчдүк.

Батумидә илк дәфә хидмәтә чыханда чох һәјәҹанлы идим. Өз-өзүмә дејирдим: «Ҝөрәсән, сөһбәтә неҹә башлајым?» Анҹаг илк данышдығым гадынын ҝөстәрдији мүнасибәт мәни мәәттәл гојду. О деди: «Бу вахта кими һарада идиниз?» Гадын Јеһованын Шаһидләрини даһа јахындан танымаг истәјирди. Елә сәһәри ҝүн она Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә башладыг!

Батумијә ҝедәндә бизә марагланан инсанларын сијаһысыны вермишдиләр. Лакин оралары јахшы танымадығымыз үчүн  үнванлары јерли ҹамаатдан сорушурдуг. Әксәр адамлар сорушдуғумуз үнванлары танымырдылар, чүнки бир чох күчәләрин адлары дәјишдирилмишди. Амма бу инсанларын өзләри һәгигәтә мараг ҝөстәрдиләр. Тезликлә биз мараглананлара Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә башладыг. Һәр групда һарадаса 10—15 нәфәр олурду.

Батумијә ҝәлдијимиз ҹәми 4 ај иди ки, артыг 40 нәфәрдән чох адам мүнтәзәм шәкилдә јығынҹаглара ҝәлирди. Биз өз-өзүмүзә дејирдик: «Һәгигәтә тәзә ҝәләнләрә ким көмәк едәҹәк?» Ҝүрҹү ордусу илә Абхаз сепаратчылары арасында јаранан мүнагишә уҹбатындан мәним кечмиш јығынҹағымын бүтүн үзвләри Батумијә көчдү. Ҹәми бир ҝүнүн ичиндә тәҹрүбәли ағсаггаллардан вә өнҹүлләрдән ибарәт јени бир јығынҹаг јаранды!