Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Хулода канат јолунда тәблиғ олунур

 ҜҮРҸҮСТАН

«Јеһованын гулларынын ирси будур» (Әшј. 54:17).

«Јеһованын гулларынын ирси будур» (Әшј. 54:17).

ҜҮРҸҮСТАНДА хидмәт едән Јеһованын Шаһидләри јорулмадан хош хәбәри тәблиғ едирдиләр. Јеһова да онларын зәһмәтинә бәрәкәт верди. Нәтиҹәдә, мүждә өлкәнин дөрд бир јанына јајылды.

Јухарыда: Тәблиғчиләр дәниз сәвијјәсиндән 2200 метр јүксәкликдә јерләшән Ушгули әразисиндә тәблиғ етмәјә һазырлашыр

Сон илләр әрзиндә өнҹүлләр вә диҝәр фәал тәблиғчиләр аз тәблиғ олунан әразиләрдә јашајан инсанлара даһа чох диггәт ајырмаға башладылар. Дағлыг әразиләрә, бәзи уҹгар кәндләрә јалныз канат јолу илә ја да дөрд тәкәри дә чәкән машынларла ҝетмәк олур.

Сванети әразисиндәки тәблиғчиләр

 2009-ҹу илдән бәри Ҝүрҹүстан филиалы һәр ил бүтүн јығынҹаглара тәјин олунмамыш әразиләрин сијаһысыны верир вә тәблиғчиләри һәмин әразиләрдә тәблиғ ишинә дәстәк олмаға дәвәт едир. Һәмин әразиләрдә хидмәт етмәк үчүн бәзи баҹы-гардашлар чох шеји гурбан вермишләр.

Темури вә Анна Блиадзе

Аҹарыстан әразисиндә тәблиғчиләрә тәләбат олдуғуну ешидәндә Темури вә Анна Блиадзе тәзә аилә гурмушдулар. Онлар торпаг алмышдылар вә ев тикмәји планлашдырырдылар. Амма инди гаршыларында хидмәтләрини ҝенишләндирмәк үчүн ҝөзәл имкан јаранмышды.

Онлар әввәлҹә Аҹарыстанда бир һәфтә галдылар. Темури бөлүшүр: «Орадакы тәблиғчиләр кичик кәндләрә ҝетмәк үчүн пијада хејли јол гәт едирдиләр. Бизим автомобилимиз вар иди. О дәгигә фикирләшдим ки, о бурада ишимә чох јарајаҹаг».

Анна дејир: «Көчмәк елә дә асан дејилди, чүнки јығынҹағымыза вә аиләмизә чох бағлы идик. Амма Јеһованын дәстәјини ҝөрүрдүк». Темури вә Анна артыг үч илдир ки, Аҹарыстанын Кеда әразисиндә олан бир групда хидмәт едирләр.

Өнҹүлләр ағылларыны ишә салыр

Уҹгар әразиләрдә тәблиғ ишинин ирәли ҝетмәсиндә мүвәггәти хүсуси өнҹүл кими хидмәт едәнләрин зәһмәтини хүсусилә гејд етмәк лазымдыр. Тәјинатлары битсә дә, әксәр өнҹүлләр дәрс кечдикләри инсанлары јары јолда гојмамаг үчүн тәјин олдуглары әразидә галмағы гәрара алмышдылар.

Адлары Хатуна олан ики өнҹүл баҹы ҝөзәл ҝушәли Манглиси гәсәбәсинә тәјин олунмушдулар. Орада бир нәфәр  дә олсун Јеһованын Шаһиди јох иди. Амма баҹыларын хидмәти чох уғурлу алынды. Онлар биринҹи ај 9, икинҹи ај 12, үчүнҹү ај 15, дөрдүнҹү ај исә 18 нәфәрлә Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә башладылар! Шаҝирдләрлә дәрсләрини давам етдирмәк үчүн баҹылар бурада галмаг гәрарына ҝәлдиләр.

Өзләрини доландырмаг үчүн баҹыларымыз бир шеј фикирләшмәли иди. Шам ағаҹы гозасынын мүрәббәси Манглисидә чох мәшһурдур. Ора ҝәлән гонаглар бу мүрәббәни чох бәјәнирләр. Үстәлик, бу гозаларын сағламлыг үчүн фајдалы олдуғу һесаб олунур. Баҹылар көрпә гозалары јығыб мүрәббә һазырлајыр, сонра исә онлары сатырдылар. Амма баҹылар доланмаг үчүн сонрадан башга үсул тапдылар.

Ҝүнләрин бир ҝүнү Мүгәддәс Китабы өјрәнәнләрдән бири баҹылара ҹүҹәләр ҝәтирди. Гадын изаһ етди ки, онларын  тојуглары башга бир јердә јумурта гојуб вә бир ҝүн тәзә чыхмыш ҹүҹәләри илә бирҝә евә гајыдыб. Гадын бу ҹүҹәләри баҹыларымыза һәдијјә етмәк истәјирди. Баҹылардан биринин тојуг сахламаг саһәсиндә тәҹрүбәси вар иди. Буна ҝөрә дә онлар тојуг сахламаг гәрарына ҝәлирләр.

Баҹыларымыздан бири дејир: «Јеһованын, баҹы-гардашларын вә шаҝирдләрин көмәји сајәсиндә биз Манглисидә дүз беш ил гала билдик». Һал-һазырда Манглисидә бир груп вар.

Хатуна Харебашвили вә Хатуна Тсулаја Манглисидә

Башга дилләрдә тәблиғ

Сон илләр әрзиндә Ҝүрҹүстана ҝәлән әҹнәбиләрин сајы артыб. Тәблиғ үчүн ачылан јени саһә өнҹүлләрин ҝөзүндән јајынмады. Онлар Азәрбајҹан, чин, әрәб, фарс, инҝилис вә түрк дилләрини өјрәнмәјә башладылар.

Өнҹүлләрин бир гисми әҹнәбидилли груп вә јығынҹаглара кечди, диҝәрләри исә даһа чох тәләбат олан өлкәләрә көчдүләр. Ҝиорҝи вә Ҝела 20 јашларында оланда гоншу өлкәјә көчмүшдүләр. Ҝиорҝи дејир: «Биз Јеһоваја һәр шејин ән јахшысыны вермәк истәјирдик. Һәмин өлкәдә исә бунун үчүн әла имкан вар иди».

Ҝела орадакы хидмәтини јада салараг дејир: «Белә бир әразидә ағсаггал кими хидмәт етмәк мәнә чох шеј өјрәтди. Јеһованын сәндән гузуларыны бәсләмәк үчүн истифадә етмәси елә бир һиссдир ки, сөзлә ифадә етмәк мүмкүн дејил» (Јәһ. 21:17).

Ҝиорҝи әлавә едир: «Дүздүр, чәтинликләр дә вар иди. Амма биз диггәтимизи хидмәтимизә ҹәмләмишдик. Бурада олдуғумуза ҝөрә һејифсиләнмирдик. Бир шеји билирдик ки, биз өһдәмизә дүшән иши ҝөрүрүк».

 Ҝела адлы диҝәр бир гардаш исә бир нечә ил Түркијәдә хидмәт едиб. О хатырлајыр: «Дили билмәдијим үчүн әввәл-әввәл хидмәтимдән севинҹ дуја билмирдим. Анҹаг дили өјрәниб баҹы-гардашларла вә јерли әһали илә сөһбәт етмәји баҹарандан сонра өзүмү дүнјанын ән хошбәхт инсаны сајырдым».

Он илдән чохдур ки, Истанбулда (Түркијә) хидмәт едән Нино адлы баҹы өз һиссләрини белә ифадә едир: «Јеһованын дајағыны бура ҝәлдијим илк ҝүндән һисс етдим. Әҹнәби саһәдә хидмәт едәндә инсанын башына һәр ҝүн “Иллик фәалијјәт” китабына јазыласы мараглы һадисәләр ҝәлир».