Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҜҮРҸҮСТАН

Әсл мәһәббәт һеч вахт түкәнмир

Әсл мәһәббәт һеч вахт түкәнмир

Игор: Икимиз дә Ткварчели шәһәриндә (Абхазија) ејни групда хидмәт едирдик. Бизим групун аид олдуғу јығынҹаг 85 километр узагда, Ҹвари шәһәриндә јерләширди. Һәр ај Ҹваријә ҝедиб групумуз үчүн әдәбијјат ҝәтирирдим. 1992-ҹи илдә Совет Иттифагы дағыландан сонра Абхазија Мухтар вилајәти мүстәгил олмаг истәди. Сепаратчыларла ҝүрҹү ордусу арасында мүһарибә башлады. Бу, чохлу чәтинликләрә сәбәб олду.

Ҝизо Нарманија вә Игор Очигава

Бу ики гардаш Абхазијада ҝедән мүһарибә дөврүндә баҹы-гардашлара көмәк әлләрини узатмышдылар.

Ҝизо: Мән 21 јашымда, мүһарибәнин башламасындан бир ил өнҹә вәфтиз олмушам. Мүһарибә башлајанда гардашлар билмирдиләр нә етсинләр, һамы чох горхмушду. Амма Игор бизи руһландырыб деди: «Инди елә бир вахтдыр ки, инсанларын тәсәллијә еһтијаҹы вар. Биз анҹаг тәблиғ етдијимиз тәгдирдә иманда мөһкәм гала биләрик». Һәгигәтән дә, о, гызыл ағсаггалдыр. Биз онун сөзләриндән ҝүҹ алыб һәр ҝүн Аллаһын  Кәламындакы тәсәлли хәбәрини инсанларла бөлүшүрдүк, амма еһтијатлы олмаг шәрти илә.

Игор: Баш верән мүнагишә үзүндән биз әдәбијјат ҝәтирмәк үчүн Ҹваријә артыг һәмишәки јолла ҝедиб-ҝәлә билмәздик. Бурада бөјүдүјүм үчүн һәр јери беш бармағым кими таныјырдым. Мән чај плантасијалары вә дағларын арасындан кечән бир јол тапдым. Амма бура да там тәһлүкәсиз дејилди. Ја гаршыма бир груп әлисилаһлы чыха биләрди, ја да минаја дүшә биләрдим. Гардашларын һәјатыны рискә атмаг истәмирдим. Она ҝөрә ајда бир дәфә бу јолу өзүм тәк ҝедиб ҝәлирдим. Јеһованын көмәклији илә мән һәмишә вахтлы-вахтында баҹы-гардашлара әдәбијјат чатдырырдым. Бунлар бизә һәгигәт јолунда мөһкәм галмаға көмәк еләди.

Ткварчели сакитчилик олса да, шәһәр блокадаја дүшдү вә мүһарибәнин ҝәтирдији чәтинликләр биздән дә јан кечмәди. Гыш јахынлашдыгҹа гида еһтијатымыз түкәнирди, билмирдик сағ галаҹағыг, ја јох. Амма ешидәндә ки, Ҹваридәки баҹы-гардашлар бизим үчүн јардым тәшкил едибләр, чох севиндик.

Ҝизо: Баҹы-гардашларын һазырладығы јардымы Ҹваридән Игор гардаш ҝедиб ҝәтирмәли иди. О, бу јардымы бизим евә ҝәтириб һамыја бурадан пајламаг истәјирди. Биз дә разылыг вердик. Амма онун сағ-саламат ҝедиб ҝәлмәсинә ҝөрә јаман нараһат идик. Чүнки Игор гардаш бир нечә нәзарәт бурахылыш мәнтәгәсиндән кечмәли иди, һәм дә јолда силаһлы адамларла вә оғруларла растлаша биләрди (Јәһ. 15:13).

Игор гардаш бир нечә ҝүндән сонра сағ-саламат ҝери гајыданда һамымыз чох севиндик! Онун машыны бүтүн гыша бәс едәҹәк гәдәр гида илә долу иди! О чәтин дөвр әрзиндә биз әсл мәсиһи мәһәббәтинин һеч вахт түкәнмәдијинин ҹанлы шаһиди олдуг (1 Кор. 13:8).