Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

Ҝүрҹүстан

Ҝүрҹүстан

ИСА МӘСИҺИН маја һагда чәкдији мәсәл Ҝүрҹүстанда хош хәбәрин тәблиғини чох дәгиг тәсвир едир (Мәт. 13:33). Мајанын хәмирә тәсири дәрһал ҝөрүнмәдији кими, Ҝүрҹүстанда да тәблиғин бәһрәси әввәл-әввәл сезилмирди. Лакин чох кечмәмиш мүждә бүтүн өлкәјә јајылды вә чохлу инсанын һәјатыны дәјишди.

Бу бөлмәдә Ҝүрҹүстандакы Јеһованын Шаһидләринин «һәм әлверишли, һәм чәтин вахтда» ҝөстәрдији мәһәббәт, иман, сәдагәт, ҹәсарәт һагда чох мараглы вә руһландырыҹы һадисәләри охуја биләрсиниз (2 Тим. 4:2).

БУ БӨЛМӘДӘ

Ҝүрҹүстана бир нәзәр

Гара дәниз саһилләриндә јерләшән бу өлкәнин ҹоғрафијасы, инсанлары, адәт-әнәнәләри вә надир дили барәдә гыса мәлумат әлдә един.

Һәгигәтә илк һај верәнләр

Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини башга өлкәдә өјрәнән инсанлар Ҝүрҹүстана ҝәлиб хош мүждәни бурада тәблиғ едирдиләр.

Јығынҹаглар һамынын иманыны мөһкәмләндирир

Јығынҹаг ҝөрүшләри вә ҝүрҹү дилиндә олан әдәбијјатлар ҝәләҹәк инкишаф үчүн неҹә тәмәл гојмушду?

Мән јахшы инсан олмаг истәјирдим

Һәрби хидмәти битирдикдән сонра Давид Самхарадзе һәјатыны јахшылыға доғру дәјишмәк үчүн дуа едиб Аллаһдан көмәк истәди. Нөвбәти ҝүн о, Јеһованын Шаһидләри илә гаршылашды.

Истәјирдим мәнә Јеһова јол ҝөстәрсин

Тамази Библаја башга шәһәрә көчмәздән габаг Јеһованын көмәјини ахтарды вә ону гәбул етди.

«Аллаһ үчүн һәр шеј мүмкүндүр»

Натела Јеһованын Шаһидләринә ҝүрҹү дилиндә нәшрләр чап етмәк үчүн көмәк едәндә «чыхылмаз» бир вәзијјәтлә үзләшмишди.

Ҝүрҹү дилиндә Мүгәддәс Китаб

Мүгәддәс Китабын ҝүрҹү дилиндә олан әлјазмалары ерамызын V әсринин орталарына вә даһа өнҹәки дөврә аиддир.

Аллаһ бөјүтдү (1 Кор. 3:6).

Ҝүрҹүстан мүстәгиллик аландан сонра орада Јеһованын Шаһидләринин сајы сүрәтлә артды.

Гајғыкеш ағсаггаллар тәлим верир

Коммунист режими дағыландан сонра Јеһованын Шаһидләри јығынҹаглары, ибадәт ҝөрүшләрини, бөјүк топлантылары вә Мүгәддәс Китаб әдәбијјатыны тәрҹүмәсини тәшкил етмәк үчүн һансы ишләр ҝөрдүләр?

Әрим дурмадан охујурду

Бадри Копалиани Мүгәддәс Китабы охумаға о гәдәр һәвәсли иди ки, ишиндән мәзунијјәт ҝөтүрүб китабы охујуб гуртарды.

«Бу вахта кими һарада идиниз?»

Вәфтиз оландан бир аз сонра Артур Ҝерехелија тәблиғчиләрә тәләбат олан әразијә көчмүшдү.

Дүшүнүрдүм бәхтәвәр инсанам

Бир заманлар Коммунист партијасынын үзвү олан Мадона Канкија өзү үчүн јени һәјат јолу сечир.

Әсл мәһәббәт һеч вахт түкәнмир

Абхазијада мүнагишә олан вахт Игор Очигава вә Ҝизо Нарманија баҹы-гардашлара вә башгаларына мадди вә руһани јардым алмаларына көмәк етмишдиләр.

Мүгәддәс Китабда јазыланлары өз ҝөзүмлә ҝөрдүм!

Пепо Јеһованын Шаһидләри һагда мәнфи фикирдә олдуғу үчүн анасы она деди: «Ҝет, һәр шеји өзүн ҝөр».

Аллаһын «һәм әлверишли, һәм дә чәтин вахтда» вердији немәтләр (2 Тим. 4:2).

Мүждәчиләрин сајынын сүрәтлә артығы илләр вә ҝөзләнилмәдән бир мәнбәдән ҝәлән амансыз тәгибләр һагда өјрәнин.

Һәдә-горхулар онлары сарсытмады

Ҹәмијјәтин Јеһованын Шаһидләринә гаршы олан пис давранышлара мүнасибәти неҹә олду?

«Јеһованын гулларынын ирси будур» (Әшј. 54:17).

Тәблиғ ишинә ҹан гојанлар Јеһованын вердији немәтләрин шаһиди олдулар.

Онлар Улу Јараданларыны хатырладылар

Ҝүрҹүстандакы өнҹүлләрин үчдә бири 25 вә ондан ашағы јашдадыр.

Күрд халгы һәгигәтә һај верир

Аллаһдан горхан инсанлар өз дилләриндә хош хәбәри ешитдикләри үчүн чох севинирдиләр.

Севҝи сәрһәд танымыр

Ики нәнә баҹы-гардашларын гајғысыны һисс едир.