Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

Ҝүрҹүстанда вә бүтүн дүнјада јашајан Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти барәдә охујун.

Рәһбәрлик Шурасындан мәктуб 2017

Рәһбәрлик Шурасы бүтүн дүнјада јашајан Јеһованын Шаһидләринә севҝиләрини вә миннәтдарлыгларыны билдирир.

Бүтүн диггәт тәблиғ хидмәтинә ҹәмләнир

Бејтелдән саһәјә тәјин олунан баҹы-гардашлар јени тәјинатларына неҹә ујғунлаша билдиләр?

«Сиз ән јахшы гоншуларсыныз»

2016-ҹы ил мајын 7-си вә 8-и Бруклиндәки Бејтелдә Мүгәддәс Китаб сәрҝиси үчүн «ачыг гапы» ҝүнләринин елан олунмасы гоншулар үчүн ҝөзәл шаһидлик олду.

«Мәсиһи һәјаты вә ибадәти» адлы јени ҝөрүш

2016-ҹы илин јанварындан бүтүн дүнјадакы һәфтәарасы ҝөрүшүн үслубу дәјишди.

«JW телевизијасы бизә гол-ганад верир»

JW телевизијасы 2014-ҹү илдә јајымланмаға башлады вә һал-һазырда 90 дилдә јајымланыр. Бу телевизијанын изләјиҹиләри телевизија һагда һансы фикирдәдирләр?

Филиалларын һәсролунма мәрасимләри

Гырғызыстан вә Ҹәнуби Гафгаз өлкәсиндә филиал биналарынын һәсролунмасы Јеһованын халгынын тарихиндә әламәтдар һадисәләрдән бири иди.

Һүгуги һесабат 2016

2016-ҹы ил әрзиндә Јеһованын Шаһидләри һансы һүгуги проблемләрлә үзләшмишдиләр?

Хәбәр ленти

Арҝентина, Белиз, Бурунди, Конго (Киншаса), Алманија, Италија, Непал, Папуа-Јени Гвинеја, Угандада Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтиндән јени хәбәрләр.

Африка

Сјерра-Леоне, Либерија, Гвинеја-Бисау, Малави, Того вә Ганадакы Јеһованын Шаһидләринин тәблиғ едәркән башларына ҝәлән мараглы һадисәләр барәдә охујун.

Америка

Мексика, Бирләшмиш Штатлар, Бразилија, Венесуела вә Һаитидә баш верән мараглы һадисәләр.

Асија вә Јахын Шәрг

Филиппин, Шри-Ланка, Монголустан вә Һонконгда баш верән мараглы һадисәләр.

Авропа

Азәрбајҹан, Бөјүк Британија, Болгарыстан, Ҝүрҹүстан, Данимарка, Маҹарыстан, Норвеч вә Украјнада баш верән мараглы һадисәләр барәдә охујун.

Океанија

Австралија, Гуам, Јени Каледонија, Папуа-Јени Гвинеја вә Шәрги Тиморда баш верән мараглы һадисәләр.

Ҝүрҹүстана бир нәзәр

Гара дәниз саһилләриндә јерләшән бу өлкәнин ҹоғрафијасы, инсанлары, адәт-әнәнәләри вә надир дили барәдә гыса мәлумат әлдә един.

Һәгигәтә илк һај верәнләр

Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини башга өлкәдә өјрәнән инсанлар Ҝүрҹүстана ҝәлиб хош мүждәни бурада тәблиғ едирдиләр.

Јығынҹаглар һамынын иманыны мөһкәмләндирир

Јығынҹаг ҝөрүшләри вә ҝүрҹү дилиндә олан әдәбијјатлар ҝәләҹәк инкишаф үчүн неҹә тәмәл гојмушду?

Мән јахшы инсан олмаг истәјирдим

Һәрби хидмәти битирдикдән сонра Давид Самхарадзе һәјатыны јахшылыға доғру дәјишмәк үчүн дуа едиб Аллаһдан көмәк истәди. Нөвбәти ҝүн о, Јеһованын Шаһидләри илә гаршылашды.

Истәјирдим мәнә Јеһова јол ҝөстәрсин

Тамази Библаја башга шәһәрә көчмәздән габаг Јеһованын көмәјини ахтарды вә ону гәбул етди.

«Аллаһ үчүн һәр шеј мүмкүндүр»

Натела Јеһованын Шаһидләринә ҝүрҹү дилиндә нәшрләр чап етмәк үчүн көмәк едәндә «чыхылмаз» бир вәзијјәтлә үзләшмишди.

Ҝүрҹү дилиндә Мүгәддәс Китаб

Мүгәддәс Китабын ҝүрҹү дилиндә олан әлјазмалары ерамызын V әсринин орталарына вә даһа өнҹәки дөврә аиддир.

Аллаһ бөјүтдү (1 Кор. 3:6).

Ҝүрҹүстан мүстәгиллик аландан сонра орада Јеһованын Шаһидләринин сајы сүрәтлә артды.

Гајғыкеш ағсаггаллар тәлим верир

Коммунист режими дағыландан сонра Јеһованын Шаһидләри јығынҹаглары, ибадәт ҝөрүшләрини, бөјүк топлантылары вә Мүгәддәс Китаб әдәбијјатыны тәрҹүмәсини тәшкил етмәк үчүн һансы ишләр ҝөрдүләр?

Әрим дурмадан охујурду

Бадри Копалиани Мүгәддәс Китабы охумаға о гәдәр һәвәсли иди ки, ишиндән мәзунијјәт ҝөтүрүб китабы охујуб гуртарды.

«Бу вахта кими һарада идиниз?»

Вәфтиз оландан бир аз сонра Артур Ҝерехелија тәблиғчиләрә тәләбат олан әразијә көчмүшдү.

Дүшүнүрдүм бәхтәвәр инсанам

Бир заманлар Коммунист партијасынын үзвү олан Мадона Канкија өзү үчүн јени һәјат јолу сечир.

Әсл мәһәббәт һеч вахт түкәнмир

Абхазијада мүнагишә олан вахт Игор Очигава вә Ҝизо Нарманија баҹы-гардашлара вә башгаларына мадди вә руһани јардым алмаларына көмәк етмишдиләр.

Мүгәддәс Китабда јазыланлары өз ҝөзүмлә ҝөрдүм!

Пепо Јеһованын Шаһидләри һагда мәнфи фикирдә олдуғу үчүн анасы она деди: «Ҝет, һәр шеји өзүн ҝөр».

Аллаһын «һәм әлверишли, һәм дә чәтин вахтда» вердији немәтләр (2 Тим. 4:2).

Мүждәчиләрин сајынын сүрәтлә артығы илләр вә ҝөзләнилмәдән бир мәнбәдән ҝәлән амансыз тәгибләр һагда өјрәнин.

Һәдә-горхулар онлары сарсытмады

Ҹәмијјәтин Јеһованын Шаһидләринә гаршы олан пис давранышлара мүнасибәти неҹә олду?

«Јеһованын гулларынын ирси будур» (Әшј. 54:17).

Тәблиғ ишинә ҹан гојанлар Јеһованын вердији немәтләрин шаһиди олдулар.

Онлар Улу Јараданларыны хатырладылар

Ҝүрҹүстандакы өнҹүлләрин үчдә бири 25 вә ондан ашағы јашдадыр.

Күрд халгы һәгигәтә һај верир

Аллаһдан горхан инсанлар өз дилләриндә хош хәбәри ешитдикләри үчүн чох севинирдиләр.

Севҝи сәрһәд танымыр

Ики нәнә баҹы-гардашларын гајғысыны һисс едир.

Јүз ил әввәл: 1917

1917-ҹи ил бир чох Мүгәддәс Китаб тәдгигатчылары үчүн сынаг вә тәмизләнмә дөврү иди. Дүшмәнчилијә рәғмән, садиг баҹы-гардашлар Падшаһлығын ишини биринҹи јерә гојурдулар.

Үмуми һесабат 2016

Бу һесабатда Јеһованын Шаһидләринин 2016-ҹы ил әрзиндә ҝөрдүјү ишләр һагда мәлумат верилир.

Јеһованын Шаһидләринин 2016-ҹы хидмәт или үчүн һесабаты

Бу һесабата филиалларын, өлкәләрин, анма мәрасиминдә иштирак едәнләрин вә тәблиғчиләрин сајы дахилдир.