Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти 2016

Австралија. «Әсил дост кимдир?» адлы гәләм анимасијасы

 ҮМУМДҮНЈА ТӘБЛИҒ ВӘ ТӘЛИМ ИШИ

Океанија

Океанија
  • ӨЛКӘ ВӘ ӘРАЗИЛӘРИ 29

  • ӘҺАЛИСИ 40 642 855

  • ТӘБЛИҒЧИЛӘРИН САЈЫ 98 353

  • МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ӨЈРӘНӘНЛӘРИН САЈЫ 66 022

Тәблиғ етмәк үчүн ҹәсарәт тапыр

12 јашлы Емили Австралијада јашајыр. Бир ҝүн мүәллимәси дәрс заманы јахшы достлар сечмәјин ваҹиблији барәдә данышырды. Емили бу вәзијјәти фүрсәт билиб «Әсил дост кимдир?» адлы гәләм анимасијасыны мүәллимәсинә ҝөстәрди. Мүәллимәси исә даһа сонра бу видеону синифдәки ушаглара нүмајиш етдирди. Ушаглар анимасијаны чох марагла сејр етдиләр. Видео гуртарандан сонра исә  синифдә бир саат мүзакирә ҝетди. Мүәллимә бу видеону башга синиflәрә дә ҝөстәрди. Даһа сонра Емили мүәллимәсини вә синиф јолдашларыны jw.org сајтымызла таныш етди. О бөлүшүр: «Јүзләрлә шаҝирдә сајтымыз барәдә данышмаг үчүн ҹәсарәти мәнә Јеһова верди. Аллаһын көмәји олмасајды, мән буну едә билмәздим».

Уҹгар әразидә тиҹарәт јармаркасы

Беш тәблиғчи доггуз саат јол гәт едиб, кәлә-көтүрлү дағ јолларыны ашараг Тимор-Лестенин Суај әразисинә ҝәлиб чатдылар. Онлар орадакы бир тиҹарәт јармаркасында Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјат стенди гурашдырдылар. Стендә јахынлашанлар нәшрләрин 12 јерли дилдә олдуғуну ҝөрәндә һејрәтә ҝәлмишдиләр. Чүнки һәмин дилләрин әксәријјәтиндә охумаг үчүн материал ја аздыр, ја да үмумијјәтлә јохдур. Бир гадын брошүрүн адыны охујан кими уҹадан деди: «Бу ки мәним дилимдәдир!» Гадын илк дәфә иди ки, өз ана дилиндә, бунаг дилиндә әдәбијјат охујурду. Тәблиғчиләр дөрд ҝүнә 4571 әдәбијјат пајламыш вә Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечмәк үчүн чохлу сајда мүраҹиәт алмышдылар. Мараглананларын чоху илк дәфә иди ки, Јеһованын Шаһидләри илә гаршылашырдылар. Ушаглар саатларла отуруб тетун-дили дилиндә «Јеһованын досту ол» адлы ҹизҝи fiлмләринә бахырдылар. Бәзи ушаглар һәтта видеолардакы маһныларын сөзләрини әзбәрдән севә-севә охујурдулар.

Тимор-Лесте. Ушаглар «Јеһованын досту ол» силсиләсиндән олан ҹизҝи fiлмләрә бахырлар

 «Тәләбәләрә лазым олан елә будур»

Брајн вә Роксана адлы хүсуси тәјинатлы мүждәчиләр Палау адасында јерләшән коллеҹдә әдәбијјат арабасы гурашдырмаг истәјирдиләр. Онлар иҹазә алмаг үчүн коллеҹин ректору илә ҝөрүшүб она jw.org сајтымыздан иҹтимаи шаһидликлә бағлы бир видео ҝөстәрдиләр. Бундан савајы, она әдәбијјат арабасына гојаҹаглары нәшрләрин һәрәсиндән бир нүсхә вердиләр. Ректор Брајнла Роксанаја билдирди ки,  тәләбә мүнасибәтләри үзрә директорла ҝөрүшмәк лазымдыр. Амма һәмин ҝөрүшдән сонра мүждәчиләри даһа бир ҝөрүш ҝөзләјирди. Онлар бу дәфә коллеҹин деканы илә сөһбәт етмәли идиләр.

Брајн дејир: «Деканла ҝөзәл сөһбәтимиз алынды. Амма о, бизи јенә ректорун оfiсинә ҝөндәрди. Орада исә биздән әдәбијјат арабасы гурашдырмағымыз үчүн јазылы сурәтдә иҹазә алмағымызы истәдиләр. Бизә елә ҝәлирди ки, бизи башларындан еләјирләр. Буна ҝөрә бир аз руһдан дүшмүшдүк. Анҹаг јенә дә мәктуб јаздыг».

Палау. Роксана илә Брајн тәләбә шәһәрҹијинин јахынлығында әдәбијјат арабасы илә тәблиғ етдикләри мүддәтдә тәләбәләрлә ҝөзәл сөһбәтләри алынмышды

 Брајнла Роксана мәктубу вермәк үчүн деканын отағына икинҹи дәфә ҝетдиләр. Онлар деканын иҹазә вермәјәҹәјини fiкирләширдиләр. Брајн бөлүшүр: «Декан она сахладығымыз китаблары охудуғуну вә бәјәндијини дејәндә шока дүшдүк. О, бизә деди ки, “тәләбәләрә лазым олан елә будур”». Бәли, онлар иҹазәни ала билдиләр!

Брајн сөзүнә давам едир: «Тәләбә мүнасибәтләри үзрә директор мәлумат верди ки, тәләбә јатагханасында јашајан тәләбәләри базар ҝүнләри истәдикләри килсәјә апарырлар. Үстәлик: “Әҝәр онлар сизин килсәјә ҝетмәк истәсәләр, ора да апара биләрик”, — деди. Роксанајла мән тәәҹҹүбдән донуб галмышдыг. Коллеҹдә хаһишимизи рәдд едәҹәкләрини ҝөзләјирдик. Онлар исә әксинә, тәләбәләри ибадәт евинә апармағы тәклиф етдиләр!»

Брајнла Роксана әдәбијјат арабасыны тәләбә шәһәрҹијиндә гурашдырдыглары ҝүн 65 китаб, 8 журнал вә 11 брошүр пајладылар. Һәмчинин тәләбәләрин чоху илә хејли сөһбәт етдиләр. Декан вә тәләбә мүнасибәтләри үзрә директор Брајнла Роксанаја дедиләр ки, јенә ҝәлсинләр.

Мүштәриләр видеоларымыза бахыр

Бејтелли олан Липсон сәһәр чағы тәблиғ етдикдән сонра Соломон адаларындакы fiлиала гајыдырды. Јолда о, бир мағазадан һәмд нәғмәсинин сәсини ешитди. Мараг хатиринә ичәри ҝирди. Липсон орада ушаглы-бөјүклү һамынын «Јеһованын досту ол» силсиләсиндән «Нәһајәт сонсуз һәјат!» адлы 55 нөмрәли мусигили видеоја бахдығыны ҝөрәндә чох тәәҹҹүбләнди. Маһны гуртаранда мағазанын саһиби үзүнү ҹамаата тутуб деди: «Сизә башга бир видео да ҝөстәрмәк истәјирәм». Сонра «Оғурлуг пис ишдир» адлы ҹизҝи fiлмини гошду. Видео гуртарандан сонра ҹамааты хәбәрдар етди ки, бурадан оғурлуг етмәсинләр.

 Видео ҝөстәрилән заман мағазаја јени мүштәриләр ҝәлди. Бу вахт мағаза саһиби: «Истәјирәм, севдијим маһныја сиз дә гулаг асасыныз», — дејиб 55 нөмрәли нәғмәни сәсләндирди. Бундан сонра «Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?» вә «Мүгәддәс Китаб дәрсләри неҹә кечирилир?» адлы видеолары Соломон адаларынын пиҹин дилиндә ҝөстәрди.

Соломон адалары. Мағаза саһиби мүштәриләринә jw.org сајтындан видеолар ҝөстәрир

Соломон адаларынын тәк-түк сакинләри интернетә ҝирә билир. Чүнки орада интернет чох баһадыр вә әһатә даирәси мәһдуддур. Амма Јеһованын Шаһиди олмајан бу киши мағазасына ҝәлән мүштәриләрә видеолары ҝөстәрмәклә һәгигәт тохумуну сәпмәјә көмәк едир.

О, Мүгәддәс Китабдан Аллаһын адыны тапды

Јени Каледонијанын пајтахты олан Нумеада ҹаван бир ҹүтлүк һәр базар ертәси әдәбијјат арабасы илә тәблиғ едирләр.  Бир дәфә бир гадын утана-утана арабаја јахынлашыб бир кәлмә демәдән «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» адлы китабы ҝөтүрүб ҝетди. Саат јарымдан сонра о, әлиндә китаб ҝери гајытды. Гадын китабдан Јеһованын адыны ҝөстәрәрәк деди: «Сиз буну ҝөрмүсүнүз? Бу ки Аллаһын адыдыр! Мән Аллаһ һагда һәгигәти анламаг үчүн һәфтәләрдир, китабханадан чыхмырам. Амма сонра ҝәлиб сиздән бу китабы ҝөтүрдүм. Машыныма миниб китабы ачдым вә ҝөзүмә илк саташан Аллаһын ады олду. Сизә миннәтдарлығымы билдирмәк үчүн ҝәлмишәм». Һәмин ҹүтлүк гадынла сөһбәт етди вә она «Мүгәддәс Китаб өјрәдир» китабындан «Аллаһын адынын мәнасы вә истифадә едилмәси» адлы әлавәләр бөлмәсини охумағы мәсләһәт ҝөрдү. Гадын билдирди ки, о, әввәлҹә китабханада ахтарышлар апармаг истәјир. Анҹаг суалы јаранарса, һара ҝәлмәк лазым олдуғуну билир.