Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти 2016

Бурунди. Нола «Ҝөзәтчи гүлләси» нүсхәләрини ондан көз истәјән кишиләрә ҝөстәрир

 ҮМУМДҮНЈА ТӘБЛИҒ ВӘ ТӘЛИМ ИШИ

Африка

Африка
  • ӨЛКӘ ВӘ ӘРАЗИЛӘРИ 58

  • ӘҺАЛИСИ 1 082 464 150

  • ТӘБЛИҒЧИЛӘРИН САЈЫ 1 453 694

  • МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ӨЈРӘНӘНЛӘРИН САЈЫ 3 688 959

Мотосиклетдә тәблиғ

Бенин. Дазира мотосиклетиндәки аудиоплејердән истифадә едәрәк сәрнишинләринә хош хәбәри чатдырыр

Бенинин ҹәнуб шәһәрләриндә јерли дилдә «зем» адланан мотосиклет таксиләри сакинләрин ән севимли нәглијјат васитәсидир. Дазира адлы көмәкчи өнҹүл өз мотосиклетинә аудиоплејер гурашдырыб вә сәрнишин отураҹағы тәрәфә ики сәсҝүҹләндириҹи јерләшдириб. О, һәмишә мотосиклетиндә әдәбијјатларымызын вә Мүгәддәс Китаб гираәтинин аудиојазыларыны гошур. Мотосиклетә  минәнләр чох кечмир ки, аудиојазыны динләмәјә башлајыр. Чохусу елә диггәтлә гулаг асыр ки, мәнзилбашына чатанда билмирләр дүшсүнләр, ја јох. Бәзиләри исә, үмумијјәтлә, ахыра кими динләмәмиш дүшмүрләр. Дазира гардаш дејир: «Әлбәттә, јахшы оларды ки, мүштәри ҝедиш һаггыны тез өдәјиб дүшсүн, мән дә башга мүштәри тапым. Амма онларын хош хәбәри ешитмәси пул газанмагдан даһа ваҹибдир. Бундан әлавә, мән бу јолла чохлу журнал пајламышам».

Исрарлы гызҹығаз

Нола Бурундинин дағлыг әразисиндә аиләсилә бирҝә јашајан алтыјашлы гыз ушағыдыр. Бир ҝүн аиләси кичик көмүр собанын үзәриндә јемәк биширәркән гоншулугда ишләјән ики нәфәр ҝәлиб онлардан одун галамаг үчүн көз истәди. Онлар ҝәләндә балаҹа Нола собаја нәзарәт едирди. О, бу кишиләрә оҹагдан көз ҝөтүрмәјә иҹазә верди. Бир аз сонра Нола бу кишиләрин јанындан кечәндә ҝөрдү ки, онлар һәмин көзлә сигарет јандырырлар. Бу, гызҹығаза пис тәсир етдији үчүн онлара јахынлашыб белә деди: «Билсәјдим ки, бу көзлә сигарет јандыраҹагсыныз, ону сизә вермәздим». Бирдән Ноланын јадына дүшдү ки, ибадәт евиндә үзәриндә сигарет шәкли олан бир журнал ҝөрүб. О, тез ибадәт евинә гачыб «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2014-ҹү ил 1 ијун (рус.) сајындан ики нүсхә ҝөтүрдү вә һәмин адамларын јанына гајытды. Журналы онлара вериб исрар етди ки, дәрһал охусунлар. Сонра онлары јенә тапыб реҝионал топлантыја дәвәтнамә верди. Бу кишиләр гызҹығазын исрарындан һејрәтә ҝәлдикләри үчүн топлантынын ики ҝүнүндә иштирак етдиләр.  Топлантыда фасилә заманы Нола онлары ҝөрдү вә аиләси илә бирҝә наһар етмәјә дәвәт етди. Ҝөрүб ешитдикләри бу ики кишијә елә тәсир еләди ки, онлар Мүгәддәс Китаб дәрсләринә башладылар.

Һәбсханаларда шаһидлик

Либеријадакы ағсаггаллар дөвләтин мүхтәлиф ислаһолунма биналарында хош хәбәри тәблиғ едирләр. Пајтахт Монровијада јашајан Јевес адлы хүсуси өнҹүл бөлүшүр: «Март ајында үч дустаг вәфтиз олунмамыш тәблиғчи олду. Беләҹә, Монровија мәркәзи һәбсханасында тәблиғчиләрин сајы үчдән алтыја галхды». Бәс онлар неҹә тәблиғ едирләр? Јевес изаһ едир: «Онлар һәр чәршәнбә вә шәнбә ҝүнләри тәблиғ ҝөрүшү кечирирләр. Сонра исә иҹазә илә камера-камера ҝәзиб дустагларла хош хәбәри бөлүшүрләр». Һал-һазырда дустагларын чоху илә фәрди Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечирилир вә онлар һәбсханада кечирилән ҝөрүшләрдә иштирак едирләр. Филиалын бир нүмајәндәси һәмин һәбсханада 79 дустаг гаршысында мәрузә илә чыхыш етмишди. Диҝәр алты һәбсханада да мүнтәзәм олараг Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечирилир. Дустагларын һәјатында ҝөзәл дәјишикликләр мүшаһидә олунур.

«Көмәјә чох еһтијаҹымыз вар»

Һәгигәтә мараг ҝөстәрән уҹгар әразиләрдәки инсанларын Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасиминдә иштирак етмәләри үчүн бөјүк әмәк сәрф олунмушдур. Мәсәлән, бушмен кими танынан сан халгы Ҹәнуби Африканын јерли әһалисидир. Онлар әсрләр боју садә һәјат тәрзи сүрүб, ҝәзәри овчулугла вә јем јығмагла мәшғул олублар. Шимали Намибијада  хидмәт едән Глен адлы хүсуси өнҹүл 2015-ҹи илдәки анма мәрасимини Рундунун шәргиндән 270 километр мәсафәдә јерләшән Сан кәндиндә тәшкил етди. Икинҹи дәфә иди ки, бурада анма мәрасими кечирилирди. Һәр ики мәрасимдә кәндин башчылары Јеһованын Шаһидләринә бу мәрасими кечирмәк үчүн һеч бир өдәниш етмәдән мәһкәмә залында јығышмаға иҹазә вермишди. Һәм мәрасим вахты, һәм дә ондан әввәл ҝүҹлү лејсан јағмышды. Амма буна бахмајараг, мәрасимдә 232 нәфәр иштирак етмишди. Бу әразидәки бушменләр чаггылты сәсләри илә танынан кве дилиндә данышырлар. Чыхыш инҝилис дилиндән кве дилинә тәрҹүмә олунмушду. Кве дилиндә Мүгәддәс Китаб олмадығы үчүн Әшија 35:5, 6 ајәләрини изаһ етмәк үчүн пројекторла диварда рәнҝли слајдлар ҝөстәрилмишди. Бу әразидә бир нечә нәфәрлә уғурла Мүгәддәс Китаб дәрси кечән Глен билдирир: «Сон ики ил әрзиндә ајда бир дәфә бура баш чәкирәм вә чадыр гуруб бир нечә ҝүн бурада галырам. Мәсафәнин узаг олмасы вә дил әнҝәли бурадакы инкишафы зәиflәдир. Көмәјә чох еһтијаҹымыз вар. Бу ил анма мәрасимини тәшкил етмәк үчүн мәмурларын гәбулуна ҝедәндә ҹәмијјәтә рәһбәрлик едән комитәнин үзвү деди ки, бурада ибадәт еви тиксәк, онлар үчүн хош олар. О деди ки, комитә бизә торпаг верәҹәк вә өз һесабларына бина тикәҹәкләр. Биздән ҝөзләнилән исә о иди ки, “пастор”умуз олсун, ја да ән азы иҹмадан кимисә “пастор” кими јетишдирәк!»

Намибија. Ики тәблиғчи бөјүк мәмнунијјәтлә һимба тајфасына мәнсуб гадына хош хәбәри тәблиғ едир