Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Исраил. Гардашлар планшет васитәсилә тәблиғ едир

 ҮМУМДҮНЈА ТӘБЛИҒ ВӘ ТӘЛИМ ИШИ

Асија вә Јахын Шәрг

Асија вә Јахын Шәрг
  • ӨЛКӘ ВӘ ӘРАЗИЛӘРИ 49

  • ӘҺАЛИСИ 4 409 131 383

  • ТӘБЛИҒЧИЛӘРИН САЈЫ 718 716

  • МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ӨЈРӘНӘНЛӘРИН САЈЫ 766 364

Јүз ил үчүн јүз саат

Бир Асија өлкәсиндә мәшһур телеактриса вә модел олан бир гадын Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылыг верди. О, өјрәндикләрини дәрһал тәтбиг етмәјә башлады, спиритизмлә бағлы әдәбијјатлары вә Будда бүтләрини атды.

Јахын рәfiгәси она јалварараг деди: «Һеч олмаса, үч ил дәрсини дајандыр вә бүтүн диггәтини  карјерана ҹәмлә. Сонра исә Мүгәддәс Китабы јенидән охујарсан».

Гадын ҹаваб верди: «Јеһованы тапмаг үчүн 24 ил ҝөзләмишәм. Нијә Онун һагда өјрәнмәји үч ил дә тәхирә салым?»

Теократик Хидмәт Мәктәбиндә чыхыш едәҹәји һәфтә бир кино ширкәти онунла әлагә јарадыб дөрдиллик ҝәлирли мүгавилә бағламағы тәклиф етди. Амма бир шәртлә ки, она верилән бүтүн ролларда ојнамаға разы олмалы иди. Гадын бу тәклиfi рәдд етди. О, 2014-ҹү илин мај ајында вәфтиз олунмамыш тәблиғчи олду вә август ајында 100 саат тәблиғ етмәк гәрарына ҝәлди. Ондан нә үчүн белә бир гәрар вердијини сорушанда ҹавабы белә олду: «Иса Мәсиһин һакимијјәтинин 100 иллији мүнасибәтилә һәр ил үчүн бир саат тәблиғ етмәк истәјирәм». Гадын өз мәгсәдинә чатды вә 2015-ҹи илин јанвар ајында вәфтиз олунду. Һал-һазырда баҹымыз көмәкчи өнҹүл кими хидмәт едир.

Һәбсханада кечирдикләри ҝеҹә боша ҝетмәди

Бир дәфә Шри-Ланкада дөрд баҹымыз автобуса миниб тәјин олунмамыш әразијә тәблиғ етмәјә јолланмышды. Бу әразидә әсасән буддистләр јашајыр. Орада тәблиғ етдикләри икинҹи ҝүн бир раһиб вә такси сүрүҹүсү баҹыларла агрессив данышмаға башлады. Чох кечмәмиш тәхминән 30 нәфәрдән ибарәт гәзәбли бир издиһам онлары әһатәјә алды. Полис баҹылары полис мәнтәгәсинә апарды. Баҹылар һеч бир ганун позунтусуна јол вермәдикләри һалда, ҝеҹәни һәбсханада кечирмәли олдулар. Онлары гаты ҹинајәткарларын олдуғу камераја салдылар, тәһгир етдиләр. Бунунла белә, һәбсханада олмалары шаһидлик вермәјә  шәраит јаратды. Баҹылардан бири дејир: «Дүздүр, гатилләрлә бир камерада идим, амма онлара тәблиғ етмәјә имканым олду. Онлар мәним бурада олдуғума ҝөрә чох тәәҹҹүбләндиләр вә иманымла бағлы чохлу суаллар вердиләр. Һәтта бир нәфәр мәндән сорушду: “Нијә белә хошбәхтсән?”»

Шри-Ланка. Дөрд баҹы тәјин олунмамыш әразијә ҝедир

Шри-Ланканын Али мәһкәмәси полисин һагсыз јерә инсан һүгугларыны поздуғуна ҝөрә вердијимиз әризәни гәбул етди. Мәһкәмә просеси һәлә дә давам едир.

Јатаға мәһкум гадына јардым

Мичико Јапонијада јашајан өнҹүл баҹымыздыр. О, хәстәханада јашлы бир гадына жест дилиндә дәрс кечирди. Баҹы башга хәстәләрә дә тәблиғ етмәк истәјирди вә бунунла бағлы орадакы ишчиләрлә мәсләһәтләшди. Беләҹә, о, Казуми адлы бир гадынла таныш олду. Бу гадын ешидә билир, анҹаг даныша билмирди. 23 јашында автомобил гәзасына дүшдүјү үчүн јатаға мәһкум олмушду. О, нә јемәк јејә билир, нә дә су ичә билирди. Казумини нараһат едән чохлу суаллары вар иди, буна ҝөрә дә бөјүк мәмнунијјәтлә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылыг верди.

Јапонија. Казуми руһландырыҹы мәктуб јазыр

Дәрс заманы Мичико суал верир, Казуми исә абзасдакы ҹавабы ја бармағы илә ҝөстәрир, ја да вәрәгә јазырды. Казуминин мобил телефону оландан сонра Мичико һәр сәһәр она зәнҝ едиб ҝүнүн ајәсини охујурду. О, fiзики ҹәһәтдән ҝетдикҹә зәиflәсә дә, руһани ҹәһәтдән инкишаф едирди вә Јеһованын Шаһиди олмаг истәјирди. Казуми 13 ил дәрс кечәндән сонра 61 јашында вәфтиз олунмамыш тәблиғчи олду.

 О, јатаг хәстәси олдуғундан јығынҹаглара ҝедә билмир. Амма јығынҹағын ҝөрдүјү тәдбир сајәсиндә ҝөрүшләрә вә бөјүк топлантылара гулаг аса билир. Баҹылар Казуминин габагҹадан һазырладығы шәрһләри јығынҹагда сәсләндирирләр.

Казуми јығынҹаға ҝәлән һәр өјрәнән үчүн сәмими мәктублар јазыр. Хәстәхана ишчиләринә вә она баш чәкәнләрә тәблиғ едәрәк дејир: «Мүгәддәс Китабы өјрәнсән, хошбәхт олаҹагсан».

Раһиб һәгигәтә һај верир

Ҹәнуб-шәрги Асија өлкәләринин бириндә баҹымыз хәстәханаја ҝөз һәкиминин јанына ҝедәндә бир раһибә раст ҝәлди. Баҹы раһибдән сорушду: «Ҝөзәл бир мәканда ҹаныныз ағрымадан вә әбәдијјән јашамаг истәрдиниз?»  Онларын ҝөзәл сөһбәти алынды вә баҹымыз раһибә «Аллаһын сөзүнә гулаг ас» брошүрүнү верди. Раһиб исә өз әлагә нөмрәсини сахлады. Баҹы да нөмрәни јығынҹагдан бир гардаша өтүрдү. Үстүндән чох кечмәмиш гардаш раһиблә әлагә сахлајыб ону хүсуси чыхыша дәвәт етди. Јығынҹаг раһибин чох хошуна ҝәлди, хүсусилә дә һәмд нәғмәләри. Баҹы-гардашларын раһиби меһрибан гаршыламасы ону һејран гојду.

Раһиб Јеһованын Шаһидләринин илаһијјат университетләринин вә ја семинарларынын олуб-олмадығыны сорушду. Гардаш изаһ етди ки, Јеһованын Шаһидләри һәр кәслә фәрди шәкилдә Мүгәддәс Китаб дәрси кечир. Сонра фүрсәтдән истифадә едиб раһибә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәји тәклиф етди. Нөвбәти һәфтә о артыг «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын биринҹи фәслинә һазырлашыб гуртармышды. Раһиб дәрсини давам етдирир, јығынҹаглара ҝедир вә «Ҝөзәтчи гүлләси»нин мүзакирәсиндә шәрһләр верирди.

Бир дәфә о, рајон топлантысында иштирак едәндә fiлиал нүмајәндәси ону Бејтели зијарәт етмәјә дәвәт етди. Нөвбәти һәфтә раһиб Бејтелә ҝетмәк үчүн он саат јол гәт етди. Ону бурада чох меһрибан гаршыладылар. 2015-ҹи ил феврал ајынын сонунда о, раһибликдән имтина етди. Һал-һазырда о, Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә вә јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝетмәјә давам едир.

Итмишди, тапылды

Бу јахынларда Һиндистанын шимал-шәргинә өнҹүлләр тәјин олунду. Узун илләрдир хош хәбәрин тәблиғ олунмадығы бу әразидә инсанлар һәгигәтә бөјүк мараг ҝөстәрмишдиләр. Бу сәбәбдән өнҹүлләр ҝөрүшләр кечирмәк үчүн мүнасиб мәкан ахтармаға башладылар. Бир дәфә тәблиғә ҝедәндә онлар бир бинанын тикилдијини ҝөрдүләр.  Бина онларын диггәтини чәкдији үчүн ҝери гајыдыб марагланмаг гәрарына ҝәлдиләр. Бинанын архасында јашлы бир гадынла растлашдылар. Гадына Јеһованын Шаһиди олдугларыны дејәндә онун ҝөзләри парылдады вә «мән дә Јеһованын Шаһидијәм» дејиб өнҹүлләри евинә дәвәт етди. О, өнҹүлләрә 1970—80-ҹи илләрин нәшрләрини ҝөстәрди. Сән демә, бу гадын 30 ил өнҹә Мүгәддәс Китабы өјрәниб вә јолдашынын манеәләринә бахмајараг, бәзи ҝөрүшләрдә иштирак едибмиш. Гадын һәгиги дини тапдығына там әмин иди, амма она дәрс кечән өнҹүлләр һәмин әразидән көчдү вә беләҹә, о, Јеһованын Шаһидләри илә әлагәни итирди. Онун бүтүн ушаглары мүхтәлиф килсәләрин  үзвләри олдулар, амма өзү һеч бир вәҹһлә килсәјә ҝетмәк истәмирди.

Һиндистан. Һәгигәтә мараг ҝөстәрән гадын 1970-80-ҹи илләрин нәшрләрини ҝөстәрир

Бу јахынларда гадынын ушаглары ону католик килсәсинин үзвү олмасы үчүн тәзјиг ҝөстәрмәјә башладылар. Беләҹә о, өләндән сонра бир католик кими дәфн олуна биләрди. Ахырда баҹысынын тәкиди илә үзв олмаг үчүн килсәјә ҝетди, анҹаг јолда тыхаҹ олдуғундан онлар ҝери гајытдылар. Баҹысы ора сабаһ јенә ҝедәҹәкләрини деди, амма хәстәләнди. Өнҹүлләр мәһз һәмин ҝүн гадына јахынлашмышдылар. Һазырда о, јенидән Аллаһын Кәламыны өјрәнир, јығынҹаглара ҝәлир вә ушаглары илә нәвәләрини дә өјрәнмәјә һәвәсләндирир.