Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти 2016

Бразилија. Валдира шам ишығында мобил телефонла Мүгәддәс Китабы өјрәнир

 ҮМУМДҮНЈА ТӘБЛИҒ ВӘ ТӘЛИМ ИШИ

Америка

Америка
  • ӨЛКӘ ВӘ ӘРАЗИЛӘРИ 57

  • ӘҺАЛИСЫ 982 501 976

  • ТӘБЛИҒЧИЛӘРИН САЈЫ 4 102 272

  • МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ӨЈРӘНӘНЛӘРИН САЈЫ 4 345 532

Чөллүкдә кечирилән дәрс

Бразилијанын уҹгар әразисиндә хүсуси өнҹүл кими хидмәт едән бир ҹүтлүк Мүгәддәс Китабы 13 ил әввәл өјрәнән Валдира адлы бир гадындан хәбәр тутдулар. Бу гадыны тапмаг үчүн онлар тоз-торпаглы јолу гәт едиб, тәһлүкәли чајы ашмалы олдулар. Валдира Мүгәддәс Китаб дәрсләринә јенидән башламаг истәјирди. Амма уҹгар әразидә јашадығы үчүн бир тәдбир ҝөрмәли иди. Онун мобил телефону олса да, шәбәкә  јалныз чөллүкдә јахшы тутурду. Ора исә евиндән чох узаг иди. Үстәлик, Валдиранын јалныз ахшам саат доггуздан сонра вахты олурду. Тәсәввүр един: ҹаван гадын чөллүкдә тәк отуруб, шам ишығында телефонла Мүгәддәс Китабы өјрәнир.

Валдира һәмчинин телефон васитәсилә базар ҝүнү кечирилән ҝөрүшләрә гулаг асыр. О, ҝөрүшү динләмәк үчүн Мүгәддәс Китабыны, «Ҝөзәтчи гүлләси» журналыны вә нәғмә китабчасыны ҝөтүрүб чөллүјә јолланыр. Јағыш јағанда исә өзү илә чәтир ҝөтүрүр.

Март ајында ибадәт евиндә кечирилән хүсуси ҝөрүшдә иштирак етмәк үчүн Валдира 100 километр јол гәт етмәли олду. Һәмин ҝөрүшдә Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин португалҹа јениләнмиш нәшри тәгдим олунмушду. Валдира бу Мүгәддәс Китабы әлинә аланда севинҹинин һәдди-һүдуду јох иди. Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк үчүн етдији ҹәһдләринә ҝөрә Валдираны кимсә тәриflәјәндә о дејир: «Бурада елә дә чәтин бир шеј јохдур!»

«Билирдим ки, нә вахтса ҝәләҹәксиниз»

Јукпа халгы Колумбијада јашајан һиндиләрдир. Франк адлы хүсуси өнҹүл онларын мәскунлашдығы әразиләрдән биринә тәблиғ етмәјә ҝедәндә ону хәбәрдар етдиләр ки, Ҹон Киро адлы тајфа башчысындан өзүнү ҝөзләсин. Чүнки бу киши тәблиғ етмәк истәјән бир нечә христиан групларыны орадан говмушду. Бир дәфә Ҹон бу христиан групларынын дин хадиминин ондабир јығдығыны ҝөрәндә һаваја ҝүллә атараг ону нә ки вар говаламышды.

Колумбија. Хүсуси өнҹүл олан Франк бир груп јукпалыја Мүгәддәс Китаб дәрси кечир

Франк бөлүшүр: «Бу әразијә чатанда бизи илк динләјән ким олса јахшыдыр? Ҹон Киронун гызы! Гыза “Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?” китабыны ҝөстәрән кими о деди: “Мән  мәһз бу динә аид олмаг истәјирәм!” Сонра гыз гачыб атасына ҝәлдијимизи хәбәр верди. Атасы бизи дәрһал евинә чағырды. Онунла ҝөрүшәндә чох һәјәҹанлы идик. Ағзымызы ачмамыш о деди: “Билирәм ки, сизин дининиз һагг диндир. Сәккиз ил бундан габаг Бесерилдә зибилликдә гызыма вердијиниз китабдан тапмышдым. Ону охудум. О вахтдан бәри јолунузу ҝөзләјирәм. Билирдим ки, нә вахтса ҝәләҹәксиниз. Истәјирәм мәнә, аиләмә вә бүтүн иҹмаја Мүгәддәс Китаб дәрси кечәсиниз. Нә вахт ҝәлсәниз, ҝөзүм үстдә јериниз вар”.

Бу сөзләри ешидәндә долухсундуг. Бүтүн иҹма бизә гулаг асмаға ҝәлмишди. Ҹон Киро дедикләримизи тәрҹүмә едирди. Ҝери гајыданда исә о, јүкүмүзү дашымаг үчүн бизә балаҹа улаг верди. Һал-һазырда биз мүхтәлиф иҹмалардан олан  120 јукпалыја үмумиликдә 47 Мүгәддәс Китаб дәрси кечирик. Онларын арасында Ҹон Киро илә гызы да вар».

Тәгибчи мөвгејини дәјишир

Һошуа адлы кечмиш гаты католик Еквадорда јашајыр. О јазыр: «Јеһованын Шаһидләрини ҝөрмәјә ҝөзүм јох иди. Дүз 10 ил онлары тәгиб етмишәм. Ҹамааты онларын үстүнә галдырар, ҝүҹ тәтбиг едәр, оғурлугда иттиһам едәрдим. Сонра да полис мәнтәгәсиндә тәкид едәрдим ки, онларын сахланылдығы һәбсхана камерасынын гапысына шәхсән өзүм гыфыл вурум. Һәтта елә олмушду ки, биз бир мәсиһинин машыныны јарарсыз һала салмышдыг. Бир дәфә исә онларын мотосиклетини дәрәјә атмышдыг.

 2010-ҹу илдә мән донуз грипинә тутулдум. Һәкимим мәсләһәт ҝөрдү ки, сағалмаг үчүн Анд дағларынын зирвәсиндәки евими тәрк едиб, даһа исти иглимин олдуғу дәнизсаһили әразијә көчүм. Мән дә гоһумларымыза мәхсус саһил­јаны әразидә јерләшән кичик фермаја көчдүм. Нәтиҹәдә, фермаја өзүм гуллуг едәси олдум. Тәк-тәнһа галмышдым. Данышмаға адам ахтарырдым. Сизҹә, фермаја ким ҝәлсә јахшыдыр? Јеһованын Шаһидләри! Тәкликдән бағрым чатлајырды. Буна ҝөрә дә онларла сөһбәт етмәк гәрарына ҝәлдим. Сөһбәт әснасында ҝөрдүм ки, онлар Мүгәддәс Китабдан мәһарәтлә истифадә едирләр. Бу, мәни валеһ етди. Мараг хатиринә онларла Мүгәддәс Китабы охујуб арашдырмаға башладым. Алты ајдан сонра јығынҹаға ҝетдим. Онларын мәни меһрибан, сәмими гаршыламасы мәнә дәрин тәсир бағышлады. Өзүмдән сорушдум: “Аллаһын әсил хидмәтчиләри бәлкә елә бунлардыр?” Беләҹә мән руһани аддымлар атдым. 2014-ҹү илин апрел ајында вәфтиз олундум.

Јеһованын Шаһидләрини тәгиб етдијим үчүн чох пешманам. Дүздүр, Јеһова мәнә аз да олса, ҝүнаһымы јумаға имкан јаратды. 2014-ҹү ил октјабрын 4-ү кечирилән бөјүк топлантыда мәндән кечмишимлә бағлы мүсаһибә ҝөтүрдүләр. Гардаш мәндән сорушду: “Имканын олсајды, кимдән үзр истәјәрдин?” Мән дәрһал Едмундо гардашын адыны чәкдим. Амма ону неҹә тапаҹағымы билмирдим. Сән демә, рајон нәзарәтчиси ону сәһнәнин архасында ҝөзләтдирирмиш. Баҹы-гардашлар Едмундо илә мәним сәһнәдә гуҹаглашыб ағлашдығымызы ҝөрәндә ҝөз јашларыны сахлаја билмәдиләр».

«Јеһова, нә олар, гој Сәнин Шаһидләрин мәни тапсын»

Парагвај. Бир гадын баҹылардан онларын Јеһованын Шаһиди олуб-олмадығыны сорушур

Парагвајын пајтахты Асунсионда бир тәблиғ хидмәти групуна аид баҹылар онлара тәјин олунмуш әразидә тәблиғләрини битирәндә ҝүнүн гызмар вахты иди. Буна бахмајараг, онлар гәрар вердиләр ки, ҝүҹләрини топарлајыб гоншулугда јашајанлара да мүждә чатдырсынлар. Мәсиһиләрдән бири белә бир fiкир  сөјләди: «Бәлкә дә, инди кимсә дуа едир». Күчәнин күнҹүндәки евдә гапынын ағзында дајанан бир ҹаван гадын баҹыларымызы ҝүләрүзлә гаршылајыб онлардан Јеһованын Шаһиди олуб-олмадыгларыны сорушду. Гадын изаһ етди ки, бир ај бундан әввәл ишлә әлагәдар Боливијадан Парагваја көчүб. Боливијада јашајанда Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнирди. Бура көчәндә исә гоншулардан Јеһованын Шаһидләрини неҹә тапа биләҹәјини сорушса да, һеч ким көмәк едә билмәмишди. Буна ҝөрә дә Аллаһа дуа едиб деди: «Јеһова, нә олар, гој Сәнин Шаһидләрин мәни тапсын». Баҹыларымыз онун гапысына елә һәмин ҝүн ҝәлмишдиләр вә онлар Мүгәддәс Китаб дәрсинә башладылар.