Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти 2016

Инҝилтәрә. Баҹы-гардашлар бејнәлхалг топлантыја ҝәлән гонаглары гаршылајырлар

 ҮМУМДҮНЈА ТӘБЛИҒ ВӘ ТӘЛИМ ИШИ

Авропа

Авропа
  • ӨЛКӘ ВӘ ӘРАЗИЛӘРИ 47

  • ӘҺАЛИСИ 743 421 605

  • ТӘБЛИҒЧИЛӘРИН САЈЫ 1 614 244

  • МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ӨЈРӘНӘНЛӘРИН САЈЫ 842 091

Тәсадүfi танышлыг Мүгәддәс Китаб дәрсинә јол ачды

 Инҝилтәрәнин пајтахты Лондонда баш тутан бејнәлхалг топланты бура ҝәлән гонаглар вә јерли баҹы-гардашлар үчүн мөһтәшәм һадисә иди. Ендрју вә Елизабет гонаглары гаршыламаг үчүн Лондондакы отелләрин биринә јолландылар. Отелин фојесиндә ҝөзәл ҝејинмиш бир гадыны ҝөрәндә онун баҹымыз олдуғуну зәнн етдиләр. Елизабет јахынлашыб һәмин гадыны меһрибанҹасына гуҹаглады. Гадын буну тәәҹҹүблә гаршылады. Елизабет дәрһал үзрхаһлыг едәрәк деди:

— Бағышлајын. Елә билдим, гонаглардан бирисиниз. Гадын деди:

— Һансы гонаглардан?

Елизабет гејдијјат масасында Јеһованын Шаһидләрини гаршыламаг үчүн гојулмуш јазыны ҝөстәрди. Гадын: «Ај нә ҝөзәл!» — деди вә әлавә етди: «Мән дә Јеһованын Шаһидләринә охшајырам?»

Сөһбәт әснасында мәлум олду ки, Вивјен адлы бу гадын әслән ниҝеријалыдыр вә Елизабетин евинин јахынлығында јашајыр. Вивјен Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылыг верди вә һәтта ушагларынын да өјрәнмәсини истәјирди. Ендрју илә Елизабет Вивјенин евинә ҝетдиләр. Инди сәмими гаршылајыб гуҹагламаг Вивјенин нөвбәси иди. Онларын мәркәзи Лондондакы тәсадүfi танышлығы Вивјенә мүсбәт тәсир бағышламышды. Ендрју илә Елизабет «Мүгәддәс Китаб өјрәдир» китабыны Вивјенә ҝөстәрәндә о билдирди ки, онда артыг бу китаб вар вә ону дөрд өвлады илә бирҝә охујур. Вивјен биләндә ки, бу китабла әслиндә дәрс кечирик, севинҹәк деди: «Ҝәлин онда башлајаг!»

Бир гардашдан мәктуб

2014-ҹү илин нојабр ајында Словакијада гарачы дилиндә јығынҹаг јаранды. Бу јахынларда кечирилән рајон топлантысында бу дилдә данышан 21 тәблиғчи вәфтиз олунду. Тәблиғчиләрин һамысы ејни кәнддән идиләр. Һәмин јығынҹагда Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасими заманы  495 нәфәр иштирак етмишди. Јениҹә вәфтиз олмуш бир гардаш өзү һагда белә јазыр:

Словакија. Ики тәблиғчи гарачы милләтиндән олан гадына хош хәбәри чатдырыр

«Мән Жеһра әразисиндә (Словакија) јашајан гарачы милләтинә мәнсубам. Бурада әксәријјәт бизә јухарыдан ашағы бахыр. Онларын ҝөзүндә биз мурдар, јаланчы вә оғрујуг. Бир дәфә килсәјә ҝедәндә хидмәтчи мәним бу килсәјә аид олмадығымы билдириб чыхыб ҝетмәјими истәди. Белә шејләрдән сонра башга милләтләрдән олан инсанлара мүнасибәтими јәгин тәсәввүр едирсиниз. Анҹаг ҝүнләрин бир ҝүнү Јеһованын Шаһидләри мәни өз ибадәт евләринә дәвәт етдиләр. Ора ҝедәндә дахилимдә бир тәлатүм вар иди, јенә мәјус олаҹағымы дүшүнүрдүм. Амма һәлә ибадәт евинә ҝирмәмиш јанылдығымы баша дүшдүм. Бир меһрибан словакијалы әл вериб мәнимлә саламлашды. Бу, мәнә елә дәрин тәсир бағышламышды ки, һәтта ҝөрүш вахты диггәтими мәрузәјә ҹәмләјә билмирдим. Һеј дүшүнүрдүм: “Неҹә ола биләр ки, бурадакы инсанлар мәнимлә бу ҹүр меһрибан даврансын?”

Һәмин ҝеҹә ҝөзүмә јуху ҝетмәди. Ибадәт евиндә оланлар ағлымдан чыхмырды. Буна ҝөрә дә гәрара ҝәлдим ки, бир дә ора ҝедим вә онларын меһрибан мүнасибәтинин тәсадүф олуб-олмадығыны дәгигләшдирим. Бу дәфә орадакы инсанлар мәни даһа да меһрибан гаршыладылар. Санки нечә илин досту идик. Һәмин вахтдан бәри бир дәфә дә олсун, јығынҹағы бурахмадым. Бир мүддәт сонра вәфтиз олдум. Гардашларын мәнә ҝөстәрдикләри меһрибан мүнасибәт бундан сонра да дәјишмәди. Онлар мәни гијмәтләндирдикләрини даима һисс етдирирләр. Бәзән өзләринин гыјыб јемәдикләри јемәји мәним габағыма гојурлар! Истәјирәм ки, һәмишә бу тәшкилатын бир һиссәси олум вә Јеһоваја әбәдијјән хидмәт едим».

 Дуасына ҹаваб алды

Азәрбајҹанда јашајан Ајсел адлы баҹымыз автобусла Ҝәнҹәдән Бакыја ҝедирди. О, јолда кимәсә тәблиғ етмәк истәјирди вә бунунла бағлы Јеһоваја дуа етди. Ајсел артыг өз јериндә әјләшсә дә, бир гадын хаһиш етди ки, ҝәлиб онун јанында отурсун. Ајсел гадынла сөһбәт етмәјә башлады вә јаваш-јаваш сөһбәти Мүгәддәс Китаба ҝәтириб чыхартды. Гадын билдирди ки, Иса Мәсиһә бөјүк һөрмәти вар вә онун һаггында даһа чох билмәк истәјир. Онлар јенидән ҝөрүшмәк үчүн бир-биринә әлагә нөмрәләрини вердиләр. Гадын Ајселдән хаһиш етди ки, мүмкүнсә, ҝәләндә өзү илә Мүгәддәс Китаб ҝәтирсин.

Ајсел Ҝәнҹәјә гајыданда бу гадынла ҝөрүшмәк үчүн онун иш јеринә ҝетди. Гадын баҹымыза билдирди ки, онун һәр ҝүн охудуғу «дуа китабы» вар. Ајсел һәмин китабы ҝөрәндә мәәттәл галды. Сән демә, гадынын дедији китаб бизим 2013-ҹү илин «Мүгәддәс Јазылары һәр ҝүн арашдырын» китабчасы иди. Ајсел гадынла Мүгәддәс Китаб дәрсинә башлады. О, чох севинирди ки, Јеһова она гејри-рәсми шаһидлик етмәк үчүн ҹәсарәт верди.

Дустагдан миннәтдарлыг мәктубу

Испанијадан белә бир мәктуб алмышыг:

«Әввәла, һәр ҹүр инсана хош хәбәри чатдырмаг үчүн чәкдијиниз әзијјәтә ҝөрә сизә миннәтдарлығымы билдирирәм.

Јеһованын Шаһидләри илә илк дәфә 15 ил әввәл Тиранада (Албанија) гаршылашмышам. Бир тәблиғчинин ҹәсарәт едиб бизә јахынлашмасы мәни һејран гојмушду. Чүнки биз 10 ҝәнҹдән ибарәт бир гулдур дәстәси идик. Бизимлә кәлмә кәсмәјә һеч ким ҹүрәт етмирди. Анҹаг о гардаш үстүмүздә силаһ олмасына бахмајараг, бизимлә сөһбәт етди.  О, ҹәсарәтлә бизә Мүгәддәс Китаб һагда данышды. Онун бу ҹәсарәти мәнә дәрин тәсир бағышлады.

Дөрд ил әввәл бурада, Испанијада бир мәсиһи һәбсханада мәнә баш чәкиб Мүгәддәс Китаб дәрси тәклиф етди. Бу тәклиfi гәбул етдим вә о вахтдан бәри јахшылыға доғру дәјишмишәм. Мән артыг зоракы вә агрессив дејиләм. Һеч јадыма да ҝәлмир, ахырынҹы дәфә нә вахт башым бәла чәкиб. Јеһованы танымағым һәјатыма мәна гатды. Чалышырам, әтрафымдакы инсанларла јола ҝедим. Артыг бир илдир ки, вәфтиз олунмамыш тәблиғчијәм.

12 илдир һәбсдә олмағыма бахмајараг, сон 4 ил әрзиндә һеч вахт дујмадығым хошбәхтлији вә дахили раһатлығы дујурам. Һәр ҝүн буна ҝөрә Јеһоваја шүкр едирәм.

Бир нечә һәфтә әввәл jw.org сајтында бәзи видеолара бахдым. Бахдығым видеоларын арасында Бирләшмиш Штатларда дустаг олмуш бир гардашын һәјат һекајәси мәни мүтәәссир етди. Хасијјәтҹә сојугганлы олсам да, гардашын һәјатында етдији дәјишикликләрә баханда ҝөз јашларымы сахлаја билмәдим.

Сиз ки хош хәбәри һәр ҹүр инсана чатдырмаг үчүн руһани гиданы бу гәдәр дилә тәрҹүмә едир вә һәбсдә олан бизләрә баш чәкирсиниз, гој Јеһова ишинизи аванд еләсин!

Сизә чох миннәтдарам».

 «Нәһајәт, гәлб раһатлығы тапдым!»

Исвечдә јашајан 68 јашлы Филисити бөлүшүр: «Ичимдә һәмишә бошлуг һисс етмишәм. Һәјат мәни өз ахары илә апарырды. Дахили раһатлыг ахтарырдым, амма нә фајда, тапа билмирдим». Католик тәлимләри Филиситини гане етмәдији үчүн о, башга динләрин тәлимләрини арашдырмаға башламышды. Ахырда исә ҹадуҝәрликлә вә фалчылыгла мәшғул олду.

Јашамагда бир мәна тапмадығына ҝөрә чарәни һәјатына суи-гәсд етмәкдә ҝөрүрдү. Филисити бөлүшүр: «Ағлаја-ағлаја Аллаһы чағырдым. “Нә етмәјими истәјирсән?” — дејә сорушдум. Ики һәфтәдән сонра гапым дөјүлдү. Бир ҝүләрүз ҹаван оғлан Аллаһын Кәламыны динләмәк истәјиб-истәмәдијими сорушду. Үрәјимдә дедим: “Ај Аллаһ, јох, мән ахы Јеһованын Шаһидләрини нәзәрдә тутмурдум!”»

Филисити дәрһал гапыны бағламаг истәсә дә, дајаныб онлары динләмәк гәрарына ҝәлди вә сонра Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылыг верди. О дејир: «Мүгәддәс Китаба башга призмадан бахмаға башладым». Филисити 2014-ҹү илдә Исвечдә кечирилән реҝионал топлантыда вәфтиз олду. Инди о, белә дејир: «Өмүрбиллаһ ахтардығым бу имиш. Нәһајәт, гәлб раһатлығы тапдым!»