Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти 2016

Рәһбәрлик Шурасындан мәктуб

Рәһбәрлик Шурасындан мәктуб

Әзиз баҹы-гардашларымыз!

Әшија пејғәмбәр дәрк едирди ки, Јәһуда падшаһлығынын уғуру вә чичәкләнмәси јалныз вә јалныз Јеһовадан асылы иди. О бәјан етмишди: «Еј Јеһова... ахы һәр бир ишимизи сән баша чатдырырсан» (Әшј. 26:12). Кечән хидмәт илинә бојлананда бу сөзләрин доғрулуғуна даһа да әмин олуруг. Јеһова Аллаһ, һәгигәтән дә, мисли-бәрабәри ҝөрүнмәмиш харигәләр едир! (Чых. 34:10). Ҝәлин Јеһовадан алдығымыз немәтләрин бәзиләрини јада салаг.

Биз jw.org сајтымыздан сәмәрәли шәкилдә истифадә едирик. Һал-һазырда сајт 600-дән артыг дилдә мөвҹуддур вә орадакы әдәбијјатлары 750-дән чох дилдә охумаг вә ја јүкләмәк олар. Бәс һәгигәт сәмими инсанлара сајт васитәсилә неҹә чатыр? Сизә бир әр-арвад һаггында данышмаг истәјәрдик. Онлар динләриндәки икиүзлүлүјә ҝөрә мәјус олмушдулар. Илаһи рәһбәрлији ахтара-ахтара бизим сајты тапмышдылар. Бу ҹүтлүк тез-тез сајта дахил олуб әдәбијјатларымыздан мәгаләләр охујур, видеолара бахырдылар. Онлар һәтта «Мүгәддәс Јазылары һәр ҝүн арашдырын» китабчасыны јүкләјиб һәр сәһәр ики јенијетмә өвладлары илә бирҝә ҝүнүн ајәсини охумаға башламышдылар. Јеһованын Шаһидләри гапыларыны дөјәндә бу аилә елә ҝүнүн ајәсини охујурду. Мәлум олду ки, сајтымыздан истифадә етмәјин сајәсиндә онлар чохлу дәјишикликләр етмишдиләр:  бәдәнләриндәки татуажлары силмиш, пирсингләрини чыхармыш, евләриндәки дини тәсвирләрдән азад олмушдулар. Артыг бајрамлары гејд етмир, намүнасиб филмләрә дә бахмырдылар. Онлар бүтүн бу дәјишикликләри һәлә Јеһованын Шаһидләри илә шәхсән таныш олмаздан габаг етмишдиләр! Бу мәктуб јазыланда һәмин әр-арвад вә ушагларындан бири артыг тәблиғчи иди вә бу ҹүтлүк тезликлә вәфтиз олунмағы планлашдырыр.

Биз һәмчинин JW телевизијамызла бағлы чохлу миннәтдарлыг мәктублары алмышыг. Һәр ај чыхан верилиш һал-һазырда 70-дән чох дилдә мөвҹуддур вә бу сај ҝетдикҹә артмагдадыр. Әксәр аиләләр бу верилиши аиләви ибадәт ахшамларында сејр едирләр. Бир гардаш демишди: «Јеһованын тәшкилаты һәлә бу дәрәҹәдә бөјүк олмамышды, буна бахмајараг, һәлә һеч вахт өзүмүзү баш идарәјә белә јахын һисс етмәмишик!»

Топлантылар Јеһованын халгы үчүн һәмишә сәбирсизликлә ҝөзләдији тәдбир олуб. 2015-ҹи илдә кечирилән топлантылар да истисна дејил. Топлантыда 42 видео вә шәкилли тәсвирләр ҝөстәрилмишди. Һабелә сәһәр вә ҝүнорта, програм башламаздан өнҹә, көнүлохшајан алты кичик мусиги әсәри дә сәсләндирилмишди. Бир гардаш өз мүшаһидәләрини бөлүшүр: «Програм вахты елә бил һеч ким јериндән дуруб ҝетмәк истәмирди. Горхурдулар ки, бирдән нәјисә бурахарлар». Хүсуси тәјинатлы бир мүждәчи кечән илин топлантысы илә бағлы өз һиссләрини бөлүшүр: «Топлантыдакы видеолар һәгигәти вә Аллаһын Падшаһлығыны мәним үчүн даһа ҝерчәк етди».

 Јеһованын диҝәр бәхшишләриндән бири дә кечән ил әрзиндә әрсәјә ҝәлән јени һәмд нәғмәләридир. Бир ҹүтлүк јазыр: «Јени һәмд нәғмәләри илә Јеһова бизи санки Өз ағушуна алыр. Бу нәғмәләр бизим үчүн гаранлыг галан мәгамлары ишыгландырыр». Топлантыларымыз Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәтинин мөһтәшәм оркестринин вә хорунун бизим үчүн чәкдији зәһмәти хатырлатды. Бүтүн бунлар Јеһованы уҹалтмаг үчүн нәзәрдә тутулуб!

Сиздән хаһишимиз будур ки, Јеһовадан өрнәк алыб ҝери дөнәнләрә гуҹаг ачасыныз

Бәс јығынҹағыныз иҹтимаи шаһидлик арабаларындан истифадә едир? Бу, шаһидлик вермәк үчүн әла васитәдир. Мүһафизә олунан шәһәрҹикләрдә вә ҝөјдәләнләрдә јашајанлар һәгигәти илк дәфә мәһз бунун сајәсиндә ешидирләр. Һәмчинин Јеһованын Шаһиди олан гејри-фәал тәблиғчиләрә вә бир чох инсана бу үсулла руһани көмәк ҝөстәрилир. 2015-ҹи илин јанвар ајында Ҹәнуби Корејада јашајан бир киши хејлағы иҹтимаи шаһидлик арабасына јахынлашыб билдирди ки, бу јахынларда дин барәдә ҹидди дүшүнмәјә башлајыб. Јеһованын Шаһидләри онунла Мүгәддәс Китаб дәрсләринә башладылар. Феврал ајында о, илк дәфә јығынҹаг ҝөрүшүнә ҝетди, март ајында сигарети атды, апрелдә Ҹәнуби Корејадакы филиала екскурсијаја ҝетди вә индијә кими руһани аддымлар атыр. Бу, бизә, баш идарәјә ҝәлиб чатан сајсыз нүмунәләрдән јалныз биридир.

Дуа едирик ки, топлантыда алдығымыз нәшр әввәлләр фәал хидмәт етмиш кәсләри һәлә вахт вар икән Јеһоваја ҝери дөнмәјә тәшвиг етсин! Сиздән исә хаһишимиз будур ки, Јеһовадан өрнәк алыб ҝери дөнәнләрә гуҹаг ачасыныз (Һизг. 34:16).

 Бәли, Јеһова өтән хидмәт илиндә Өз халгыны артыгламасы илә мүкафатландырды. Бизи даһа нәләр ҝөзләјир? Јашајарыг, ҝөрәрик! Истәјирик биләсиниз ки, биз, Рәһбәрлик Шурасынын үзвләри һәр биринизи чох истәјирик вә һәмишә сизи дуаларымызда јад едирик.

Ән хош арзуларла,

Гардашларыныз,

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы