Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти 2016

 ӨТӘН ИЛИН МҮҺҮМ ҺАДИСӘЛӘРИ

«JW телевизијасы үчүн үрәјимиз ҝедир!»

«JW телевизијасы үчүн үрәјимиз ҝедир!»

2014-ҹү ил октјабрын 6-сы сынаг мәгсәдилә инҝилис дилиндә «JW телевизијасы» адланан интернет телевизијасы јајымланды *. 2015-ҹи илин август ајындан бәри верилишләр 70-дән чох дилә тәрҹүмә олунуб. Бунун сајәсиндә даһа чох баҹы-гардаш руһани тәравәт бәхш едән верилишләрдән фајдаланыр. Дүнјанын дөрд бир тәрәфиндән изләјиҹиләримиз бу мөһтәшәм јенилијә ҝөрә өз миннәтдарлыгларыны билдириб. Бәс JW телевизијасы әрсәјә ҝәлмәздән өнҹә һансы мәрһәләләрдән кечиб?

Әввәлҹә мүнасиб јер тапмаг лазым ҝәлди. Јеһованын Шаһидләринин Бруклиндәки (Нју-Јорк) баш идарәсиндә,  Колумбија Һајтс 30 үнванында јерләшән бинада идеал бир мәкан тапылды. Баҹы-гардашлар бу мәканы бир һәфтәнин ичиндә бошалтдылар вә Техники хидмәт шөбәси телевизија јајымы үчүн сечилән бу јери һазырламаға башлады. Дизајнерләр исә һәмин вахт лајигли вә мүасир үслублу студија јаратмагла мәшғул идиләр. Бирләшмиш Штатларын һәр јериндән ҝәлән баҹы-гардашлар ҝеҹәләрини-ҝүндүзә гатыб студијанын дизајныны јарадыр вә тикинти ишини гыса вахт әрзиндә битирмәјин јолларыны ахтарырдылар. Ајларла вахт тәләб едән ахтарышлары бир нечә ҝүнүн ичәрисиндә етдиләр. Тәҹһизат шөбәси вахт итирмәдән јүзләрлә ләвазиматын сифариши илә мәшғул олду.

Километрләрлә кабел истифадә олундуғундан ишчиләр бүтүн гурғуларын бир-бири илә һәмаһәнҝ ишләдијинә диггәт јетирмәли идиләр. Һәмин вахт Патерсондакы аудио/видео студијасында да гызғын иш ҝедирди. Бурада башга өлкәләрдән ҝәлмиш баҹы-гардашларымыздан ибарәт оркестр мусиги әсәри јаздырырды. Илк ај үчүн ссенариләр јазылды, һәјат һекајаләри сәһнәләшдирилди, Бруклин, Патерсон, Уолкил вә дүнјанын диҝәр өлкәләриндәки аудио/видео илә мәшғул олан һејәт видеолар һазырлады. Студија һазыр олуб, бүтүн аваданлыглар гурашдырыландан сонра исә нөвбәти бир нечә ајын програмынын һазырланмасы башланды.

JW телевизијасынын студијасы, Бруклин (Нју-Јорк)

Бу саһә үзрә мүтәхәссисдән белә өлчүдә студијаны әрсәјә ҝәтирмәк үчүн, адәтән, нә гәдәр вахт лазым олдуғуну сорушанда, о, бизә билдирди ки, бу, бир ил јарымлыг ишдир. Бизим зәһмәткеш баҹы-гардашларымызын әмәји сајәсиндә исә бу лајиһә ҹәми ики аја баша чатды.

Бу иш ҝөзәл бәһрәләр ҝәтирди! Һәр ајын илк базар ертәси интернетә јени програм јерләшдирилир. Һәр јени  програм чыханда һәмин ај әрзиндә 2 милјондан чох бахыш сајы олур. Диҝәр видеолар да дахил олмагла, телевизијадакы верилишләрә һәр ај 10 милјон дәфәдән чох бахылыр.

«ТВ-програм мәни Јеһованын тәшкилатына вә Рәһбәрлик Шурасына даһа да јахынлашдырды. Билирәм ки, мәһәббәтин һөкм сүрдүјү аиләнин бир үзвүјәм» (Кенија).

Бәс бу руһани немәтә Јеһованын халгынын мүнасибәти неҹә олду? Ҝәлин буну онларын өз дилиндән ешидәк:

  • «Програма бахдығымыз ҝүн мәним үчүн ән хошбәхт ҝүнләрдән биридир! Бу ахшам, арвадымла JW телевизијасында 2015-ҹи илин мај бурахылышына бахдыг. Севинҹими ифадә етмәјә сөз тапа билмирәм. Бу, Јеһовадан алдығым ән гијмәтли һәдијјәләрдән биридир. Рәһбәрлик Шурасына вә бу ишдә әмәји кечән бүтүн баҹы-гардашлара алгыш олсун!» (Индонезија).

  • «Баҹы-гардашларын чоху бу ҝүнә кими бир дәфә дә олсун, Рәһбәрлик Шурасынын һансыса бир үзвүнүн мәрузәсини ешитмәјиб. Амма инди онлары һәм ешидә, һәм дә ҝөрә билирик. Рәһбәрлик Шурасына вә үмумдүнја гардашлыға өзүмүзү һәлә бу гәдәр јахын һисс етмәмишдик» (Кенија).

  • «Әрим иманыма шәрик олмадығы үчүн ики јенијетмә өвладымла аиләви ибадәт кечирмәк мәнә олдугҹа чәтиндир. Мәнҹә, телевизија јајымларынын тајы-бәрабәри јохдур. Онларын сајәсиндә өзүмү тәшкилатын бир һиссәси һесаб едирәм. Бу програма баханда ушагларымла  мән чох руһланырыг. Бу, доғрудан да, Јеһовадан бир пајдыр!» (Бөјүк Британија).

  • «JW телевизијасы үчүн үрәјимиз ҝедир! Верилишин башга дилләрдә чыхмасы дуамызын ҹавабы иди. Гардашлар, сизин сәмимилијинизи, Јеһоваја ибадәт етмәк һагда данышаркән симаныздакы севинҹ вә хошбәхтлији ҝөрмәк үрәјимизи хүсусилә риггәтә ҝәтирир. ТВ-програм башлајандан бәри өзүмүзү сөзүн әсил мәнасында Јеһованын мөһтәшәм тәшкилатынын үзвү кими һисс едирик» (Чехија Республикасы).

  • «Рәһбәрлик Шурасыны доғма дилимдә динләмәк мәни Јеһоваја даһа да јахынлашдырды» (Бразилија).

  • «Дүз 16 илдир ки, Јеһоваја хидмәт едирәм. Амма бу ҝүн дујдуғум хошбәхтлији вә кечирдијим һиссләри јалныз вәфтиз олан заман јашамышдым. Әзиз гардашларым, JW телевизијасына ҝөрә сизә чох миннәтдарам!» (Бразилија).

Биз инанырыг ки, Јеһованын көмәји илә JW телевизијасы бүтүн дүнјада јашајан һәмиманлыларымыз үчүн руһани немәт олараг галаҹаг вә бундан сонра да Јеһованын адыны уҹалдаҹаг!

^ абз. 3 JW телевизијасына бахмаг үчүн tv.jw.org сајтыны зијарәт един.