Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Танзанија. Дарүссәламда әдәбијјат стендләри јолчуларын диггәтини чәкир

 ӨТӘН ИЛИН МҮҺҮМ ҺАДИСӘЛӘРИ

Мүмкүнсүзлүјү мүмкүн едирик

Мүмкүнсүзлүјү мүмкүн едирик

ЕВ-ЕВ тәблиғ хош хәбәрин јајылмасында Јеһованын Шаһидләринин әсас тәблиғ үсулу олараг галыр. Анҹаг ҝөзәл ҝөрүнүшлү әдәбијјат масалары вә арабалары да хош хәбәрин тәблиғиндә бөјүк рол ојнајыр (Мәт. 24:14). Аллаһын Падшаһлығыны мүждәләјәнләр инсанлара тәблиғ етмәк үчүн иҹтимаи јерләрдә стендләр, масалар вә көшкләр гурашдырырлар. Бундан әлавә, бүтүн дүнјада олан јығынҹаглар 250 000-ә јахын әдәбијјат арабасы илә тәҹһиз олунуб. Бәс бүтүн бунлар һансы бәһрәләр верди?

Танзанијанын Дарүссәлам шәһәриндә 2014-ҹү илдә ҝедиш-ҝәлишин сых олдуғу јерләрдә хүсуси иҹтимаи шаһидлик програмы башлајандан бәри тәхминән 700 нәфәр Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк истәдијини билдириб. Мараглананларын чоху јығынҹаг ҝөрүшләриндә иштирак едир вә  Јеһова Аллаһла сых мүнасибәт гурурлар. Тәкҹә бир илә Африка вә гоншу өлкәләрдән ҝәләнләрә араба васитәсилә 250 000-дән артыг әдәбијјат пајланылыб.

Соломон Адаларында 2000-ә јахын тәблиғчи вар. Онларын тәблиғ әразисинә 300-дән чох ада дахилдир. Бу сәбәбдән һәгигәт тохумуну сәпмәк үчүн шәһәрин ҝедиш-ҝәлиши сых олдуғу јерләрдә хүсуси иҹтимаи шаһидлик ваҹиб рол ојнајыр. Пајтахт Хониарада диндашларымыз 104 000-дән чох журнал вә 23 600 брошүр пајлајыблар. Бу әдәбијјатларын чохуну Јеһованын Шаһидләринин олмадығы адалардан вә уҹгар кәндләрдән ҝәлән инсанлар ҝөтүрүб. Бир дәфә ҝүнорта вахты бир нечә саатын ичиндә 400 «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабы пајланмыш вә 60 нәфәр Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк истәдијини билдирмишди.

Ҝүнләрин бир ҝүнү сүбһ тездән Мајкл илә Линда Венесуеланын Маргарита адасынын дәниз кәнарында әдәбијјат стенди гуранда онлара Анибал адлы бир киши јахынлашыб «Мүгәддәс Китаб өјрәдир» китабыны ҝөтүрдү. О билдирди ки, једди ил әввәл бу әразидә атасы рәһмәтә ҝедиб. О вахтдан анасы депрессијададыр. Нөвбәти һәфтә Анибал јенә бура ҝәлиб Мајклла Линдаја бу ҝүн атасынын өлүмүнүн илдөнүмү олдуғуну сөјләди. Елә орадаҹа анасына зәнҝ етди вә Мајклдан она тәсәлли вермәсини хаһиш етди. Мајкл кишинин сөзүнү јерә салмады. О вахтдан бәри гадын бир нечә дәфә Мајклла Линдаја зәнҝ етмиш, онлар да, өз нөвбәсиндә, Мүгәддәс Китаб ајәләри илә она тәсәлли вермишдиләр. Бир дәфә Анибалын анасы белә бир месаж јазды: «Бу ҝүн өзүмү даһа јахшы  һисс едирәм, чүнки сајәниздә тәсәлли тапдым вә иманым артды».

Бирләшмиш Штатларын 14 шәһәринин 127 әразисиндә ҝедиш-ҝәлишин сых олдуғу јерләрдә хүсуси иҹтимаи шаһидлик тәшкил олунуб. 2015-ҹи хидмәт илинин илк једди ајы әрзиндә 8445 Мүгәддәс Китаб дәрси кечирилмәјә башланды! Шаһидлијин бу нөвү һәмчинин әввәлләр Јеһоваја хидмәт етмиш инсанларын Она ҝери дөнмәсинә көмәк едир. Мисал үчүн, Лос-Анҹелесдә (Калифорнија) Тери адлы бир киши әдәбијјат стендинә ҝөз ҝәздирәндә масанын јанында дуран Јеһованын Шаһидләри ондан нә вахтса әдәбијјатларымызы охујуб-охумадығыны сорушду. Киши билдирди ки, Јеһованын Шаһидидир вә дөрд илдир ки, гејри-фәалдыр. Јеһованын Шаһидләри она Һизгијал 34:11 ајәсиндән «будур, Мән Өзүм гојунларымы ахтарыб тапаҹағам, онлара бахаҹағам» сөзләрини охујуб онунла ајә әсасында сөһбәт апардылар. Она сајтымыз вә JW телевизијасы барәдә данышдылар. Сабаһысы ҝүн Тери һәмин гардаша е-маил јазды ки, онларла расталашмаздан бир аз әввәл Аллаһа дуа едиб јығынҹаглара ҝетмәдијинә ҝөрә әфв диләјирди вә хаһиш едирди ки, Онунла мүнасибәтләрини бәрпа етмәјә јардым етсин. «Бундан сонра, сән мәни ҝүләрүз гаршыладын. Руһландырыҹы ајә охудун вә Јеһованын тәшкилатына гајытмаг үчүн лазым олан мәлуматы вердин. Бу, мәним дуама ҹаваб иди», — дејә о бөлүшүр.

Ефиопијанын Әддис-Әбәбә шәһәринин ҝедиш-ҝәлишин сых олдуғу дөрд әразисиндә хүсуси иҹтимаи шаһидлик нөвүндән истифадә олунур. Баҹы-гардашлар үч аја 37 275 нәшр пајладылар. Бундан әлавә, 629 нәфәр Јеһованын Шаһидләринин онлара баш чәкмәсини хаһиш етди. «Мүгәддәс Китаб өјрәдир» нәшрини ҝөтүрәнләрин арасында јашлы бир киши  вар иди. О, һәмин китабы әлинә алан кими дәрһал охумаға башлады. Әввәлләр бу киши дини семинара ҝедирди. Онун Иса Мәсиһ вә Аллаһын Падшаһлығы барәдә чохлу суаллары вар иди. Беләҹә, о, суалларына ҹаваб тапмаг мәгсәдилә сәһәриси ҝүн тәкрарән стендин јанына ҝәлди. Бириси ҝүн Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылыг верди,  һәфтәнин ахырында исә јығынҹаға ҝетди. Һал-һазырда бу киши руһани ҹәһәтдән инкишаф едир вә һеч бир ҝөрүшү бурахмыр.

Ефиопија. Әддис-Әбәбәдә амһара дилиндә сәрҝиләнән әдәбијјат

Мексикада бир јәһуди киши әдәбијјат стендинә јахынлашыб орада дуран ики гардашымыздан өлүм һаггында охумаға бир шеј истәди. Гардашлар она дедиләр ки, бу мөвзу илә бағлы журналлары гуртарыб вә она ҝәләҹәк һагда журнал тәклиф етдиләр. Киши гардашын голундан тутараг: «Ҝәләҹәк мәнә мараглы дејил. Тәк истәдијим өзүмү өлдүрмәкдир», — деди вә ағламаға башлады. Кишидән нә үчүн бу ҹүр һиссләр кечирдијини сорушанда о: «Өлүм оғлуму әлимдән алыб», — дејәрәк һөнкүрдү. Гардашлар «Мүгәддәс Китаб өјрәдир» китабынын 7-ҹи фәслини ачыб «Әзизләримиздән ким исә өләндә» башлығы алтында олан илк ики абзасы вә фәслин сонунда јерләшән өлүләрин дирилмәси һагда мәлуматы охудулар. Охудуглары бу кишијә о гәдәр дәрин тәсир бағышлады ки, о, јенә гардашын голундан тутуб деди: «Доғрудан бу олаҹаг?» Гардашлар ону әмин етди ки, Јеһова Аллаһ вердији сөзүн ағасыдыр. Онда киши сорушду: «Бәс оғлуму јенидән ҝөрмәк үчүн нә етмәлијәм?» Онлар өз араларында ҝөрүш тәјин етдиләр. Гардашлар кишинин евинә ҝедәндә онун Мүгәддәс Китаб дәрсинә башламағы һәсрәтлә ҝөзләдијини ҝөрдүләр.

«Јеһова бу иши аванд етди!» Бу сөзләр Нју–Јоркда ҝедиш-ҝәлишин сых олдуғу јерләрдә хүсуси иҹтимаи шаһидлик програмынын тәшкилиндә әмәји олан бир сәјјар нәзарәтчинин дилиндәндир. «Бу үсулла он минләрлә инсана тәблиғ етмәк мүмкүн олур. Һәмчинин бунун сајәсиндә гејри-фәал, јығынҹагдан кәнар едилмиш шәхсләрлә әлагә јарадылыб вә һал-һазырда бу “итмиш гојунларын” јенидән сүрүјә гајытмасы үчүн көмәклик ҝөстәрилир» (Һизгијал 34:15, 16).