Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти 2016

Русија. Москвада хош хәбәр чатдырылыр

 ӨТӘН ИЛИН МҮҺҮМ ҺАДИСӘЛӘРИ

Һүгуги һесабат

Һүгуги һесабат

Гејдијјат мәсәләси

Һүгуги гејдијјатын олмамасы Јеһованын Шаһидләринин дини фәалијјәтинин гаршысыны алмыр. Садәҹә, гејдијјат бизә ҝөрүшләри кечирмәк үчүн әмлак сатын алмаға вә ја иҹарәјә ҝөтүрмәјә, һәмчинин дини әдәбијјатларымызын идхалына иҹазә верир.

 • 2004-ҹү илдә Русија мәһкәмәләри Москвадакы Јеһованын Шаһидләринин истифадә етдији һүгуги шәхси ләғв етмишди. Нәтиҹәдә, Москвада јашајан диндашларымыз дүшмән мүнасибәти илә үзләшди. Онлары тез-тез полис ишчиләри нараһат етмиш, иҹтимаи шаһидлик заманы ҹамаат бәзи баҹы-гардашларымызын үстүнә һүҹум чәкмиш, ҝөрүш јерләринин саһибкарлары кирајә мүгавиләсини позуб баҹы-гардашларымызы ибадәт етмәк үчүн мәкансыз гојмушдулар. 2010-ҹу илдә Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәси Русија һөкумәтинин Москвадакы Јеһованын Шаһидләринин һүгугларыны тапдаладығыны тәсдиг етди вә гәрар верди ки, һүгуги шәхс бәрпа  олунсун. Хәбәр вермәјә шадыг ки, 2015-ҹи ил мајын 27-си Русија Федерасијасынын Әдлијјә Назирлијинин Москва Департаменти Јеһованын Шаһидләрини Москвада јерли дини тәшкилат кими гејдијјата алды.

Верҝи мәсәләси

Бүтүн дүнјада Јеһованын Шаһидләринин истифадә етдикләри һүгуги шәхсләр, әксәр динләр вә хејријјә тәшкилатлары кими, верҝидән азаддырлар. Амма бәзән дөвләт бизим верҝидән азад олмаг статусумузу гәбул етмир.

 • Исвечдә дөвләт мәмурлары иддиа едир ки, Бејтел хүсуси таммүддәтли мүждәчиләрдән ибарәт дини иҹма јох, бејтеллиләри ишлә тәмин едән коммерсија тәшкилатыдыр. Буна ҝөрә өлкә һәм Бејтелин, һәм дә ајры-ајрылыгда бәзи бејтеллиләрин үзәринә он минләрлә авро верҝи гојду. Бу мәсәлә илә бағлы Исвечдә јашајан Јеһованын Шаһидләри јерли мәһкәмәләрә шикајәт едиб вә Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәси ајры-ајрылыгда алты әризә верибләр.

Битәрәфлик вә әгидәјә ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина

Јеһованын халгы Әшија 2:4 ајәсиндә јазылан «низәләриндән ораг дүзәлдәҹәк» вә «артыг мүһарибә етмәји өјрәнмәјәҹәкләр» сөзләринә ҹидди јанашырлар. Бәзи дөвләтләрдә мүлки алтернатив хидмәт олмаса да, Јеһованын Шаһидләри битәрәфликләрини горујуб сахлајырлар.

 • Ҹәнуби Корејанын һазыркы ганунвериҹилији етигада ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина етмәк һүгугуну танымыр. 60 илдән артыгдыр ки, 18 000-дән чох Јеһованын Шаһиди һәрби хидмәтдән имтина етдији үчүн һәбс олунуб. Бу өлкәдә јашајан Јеһованын Шаһидләринин демәк олар ки, һамысынын ја аилә үзвү, ја да јахыны һәбс һәјаты јашајыб. 2004 вә 2011-ҹи илләрдә Ҹәнуби Корејанын Конститусија Мәһкәмәси онларын һәбсини гануни һесаб етди. 2015-ҹи илин ијул ајында һәмин Мәһкәмә мәсәләјә јенидән бахмаг үчүн ачыг иҹлас кечирди. Бүтүн дүнјадакы Јеһованын Шаһидләри дуа едирләр ки, узун мүддәт давам едән бу мәсәлә илә бағлы бир гәтнамә гәбул олунсун вә Ҹәнуби Корејадакы  ҝәнҹ гардашларымыз етигадларына ҝөрә бир даһа һәбс олунмасынлар.

 • Еритрејада үч Јеһованын Шаһиди әгидәләринә ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина етдикләри үчүн артыг 22-ҹи илдир ки, мәһбус һәјаты јашајырлар. Бу илләр әрзиндә Паулос Ијассу, Неҝеде Теклемарјам вә Исак Могосаја нә рәсми шәкилдә иттиһам ирәли сүрүлүб, нә дә ки өзләрини мәһкәмә гаршысында мүдафиә етмәјә имкан верилиб. Әллидән чох диҝәр баҹы-гардашла бирҝә онлар кобуд рәфтара вә сәрт һәбсхана шәраитинә рәғмән, нөгсансызлыгларыны горујурлар. Әминик ки, Јеһова иманларына ҝөрә һәбс олунанларын аһ-наләсини ешидир вә мүтләг онларын хејринә һәрәкәтә кечәҹәк (Зәб. 79:11).

 • 2014-ҹү илин август ајында Украјнада сәфәрбәрлик елан олунаркән Виталиј Шалајко гардаш әсҝәрлијә чағырылмышды. О, әгидәсинә ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина етдијини, амма мүлкү алтернатив хидмәти иҹра етмәјә һазыр олдуғуну билдирди. Прокурор сәфәрбәрлик заманы һәрби хидмәтдән имтина етдијинә ҝөрә гардашы иттиһам едәрәк мәсулијјәтә ҹәлб етди. Амма биринҹи инстансија мәһкәмәси вә апеллјасија мәһкәмәси ону тәгсирсиз билди. Апеллјасија мәһкәмәси гејд етди ки, дөвләтин тәһлүкәсизлијини мүдафиә етмәк ганунун зәманәт вердији һүгуглары  мәһдудлашдырмаға бәраәт вермир вә «әгидәјә ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина етмәк һүгугу милли тәһлүкәсизлији горумаг наминә тапдаланмамалыдыр». Амма прокурор шикајәт әризәси илә јенидән мәһкәмәјә мүраҹиәт етди. 2015-ҹи ил ијунун 23-ү Украјнанын мүлки вә ҹинајәт ишләри үзрә ихтисаслашмыш Али Мәһкәмәси ашағы инстансијаларын гәрарыны гүввәдә сахлады. Бу гәрар сүбут етди ки, әгидәјә ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина етмәк һүгугу вә алтернатив хидмәт һәтта сәфәрбәрлик заманы белә тәтбиг олунур.

Украјна. Виталиј Шалајко хош хәбәри бөлүшүр

Мәсәләнин мүсбәт сонлугла нәтиҹәләнмәси илә бағлы Виталиј гардаш өз һиссләрини бөлүшүр: «Мәнә ҝүҹ верән Әрәмја 1:19 ајәси олду. Өзүмү һәр шејә һазырламышдым. Мәним үчүн Јеһова Аллаһа садиг галмаг даһа ваҹиб иди. Әминәм ки, Аллаһ мәни һеч вахт атмајаҹаг, әксинә, Она садиг галмағым үчүн мәнә ҝүҹ верәҹәк. Нәтиҹә ҝөзләдијимдән гат-гат јахшы олду. Үч мәһкәмәнин үчү дә мәним хејримә гәрар чыхартды. Истинтаг боју гардашларын дәстәјини һисс едирдим, өзүмү бир анлыг да олсун, тәк һисс етмәдим».

Битәрәфлик вә вәтәнпәрвәрлик мәрасимләри

Вәтәнпәрвәрлик мәрасими мәсиһи битәрәфлијини сынаға чәкән диҝәр бир вәзијјәтдир. Хүсусилә дә, мәктәбдә охујан ушаглар бу проблемлә үзләшир. Мәктәб рәһбәрлији шаҝирдләри дөвләт һимнини охумаға вә бајраға тәзим етмәјә мәҹбур етдији үчүн мәктәбдә охујан ушагларын Јеһоваја олан садигликләри сынаныр.

 • Руанданын Карунгҹи вилајәтиндә мәктәб рәһбәрлији Јеһованын Шаһиди олан бир нечә шаҝирди дөвләт һимнини охумадыглары үчүн һимнә һөрмәтсизлик ҝөстәрмәкдә иттиһам етмишди. Буна ҝөрә дә шаҝирдләр мәктәбдән говулмуш вә һәбс олунмушдулар. 2014-ҹү ил нојабрын 28-и Карунгҹи Арбитраж Мәһкәмәси шаҝирдләрә бәраәт газандырараг һимн охумагдан имтина етмәјин һөрмәтсизлик әламәти олмадығыны билдирди. Африка гитәсинин Камерун, Конго Демократик Республикасы, Екваториал Гвинеја, Малави кими өлкәләриндә дә Јеһованын Шаһиди олан ҝәнҹ баҹы-гардашларымыз ејни проблемлә үзләшиб вә бәзиләри мәктәбдән говулуб.  Бу өлкәләрдә јашајан гардашларымыз әлләриндән ҝәләни едирләр ки, дөвләт мәмурларына вә мәктәб рәһбәрликләринә Јеһованын Шаһидләринин битәрәф мөвгеләри барәдә мәлумат версинләр.

 • Һондурас. Мирна Паз вә Бесси Серано нәһајәт аттестат алдылар

  2013-ҹү илин декабр ајында Һондурасын Лепаера шәһәриндәки бир мәктәб һимн охумадыгларына вә бајраға сәдагәт анды ичмәдикләринә ҝөрә ики Јеһованын Шаһидинә аттестат вермәкдән имтина етмишди. Мәсәләни һәлл етмәк үчүн Јеһованын Шаһидләриндән олан ики һүгугшүнас Тәһсил Назирлијинин нүмајәндәси илә ҝөрүшмүш, ону Јеһованын Шаһиди олан шаҝирдләрин мөвгејини дәстәкләјән бејнәлхалг һүгуги преседентләрлә таныш етмишдиләр. Мәмур меһрибан инсан иди вә шаҝирдләрлә валидејнләрә бүтүн сүбутлары јазылы сүрәтдә Һондурасын Тәһсил Назирлијинин һүгуг сектору мүдиринә тәгдим етмәјә иҹазә верди. Мүдир онларын шикајәтинә бахандан сонра 2014-ҹү ил ијулун 29-у ҝөстәриш верәрәк билдирди ки, «кимлијиндән асылы олмајараг, ҹәмијјәтин [һәр бир үзвүнүн] тәһсил алмаг һүгугу вар». Һәмчинин Јеһованын Шаһиди олан һәмин шаҝирдләрә аттестат верилмәсини тапшырды.

Ајры-сечкилик һаллары

Јеһованын Шаһидләри Иса Мәсиһин Падшаһлыг һагда хош хәбәри бәјан етмәк, бирҝә ибадәт етмәк вә Аллаһын Кәламыны мүнтәзәм охујуб арашдырмаг әмринә риајәт едирләр. Биз һәмчинин  Мүгәддәс Китабда јазыланлара әсасән, Јеһованын ганунларыны өвладларымыза ашылајыр вә гандан узаг дуруруг (Һәв. 15:20; Ган. 6:5—7). Бу ганунлара әмәл етдијимиз үчүн бәзән мөвгејимизи там баша дүшмәјән дөвләт мәмурлары илә анлашылмазлыглар јашајырыг.

 • АБШ-ын Флорида штатында баш тутан бир мәһкәмәнин гәрарына әсасән, үч өвладына дини тәрбијә вермәк Јеһованын Шаһиди олмајан бир ананын ихтијарына верилди. Јеһованын Шаһиди олан атаја исә ушагларына католик инанҹына зидд ҝедән һәр һансы бир тәлим вермәк гадаған олунду. Ата мәһкәмәнин гәрарыны апеллјасијаја верди. 2014-ҹү ил августун 18-и апеллјасија мәһкәмәси илк инстансијанын гојдуғу мәһдудијјәти ләғв етди. Ашкар преседентә әсасланараг һаким јазмышды: «Гәјјумлуг һүгугу олмајан валидејнин үзәринә ушағына өз дини етигадларыны ашыламаг мәһдудијјәти гојуларса, амма валидејнин дини фәалијјәтинин ушаға пис тәсири илә бағлы сүбут олмазса, мәһдудијјәтләр бир мәналы олараг арадан ҝөтүрүлүр».

  Ганун бу ушаглара Јеһованын ҝөзәл нәсиһәт вә ҝөстәришләрини мәһдудијјәтсиз әлдә етмәк һүгугу верир. Ушаглар һал-һазырда ҝетдикләри јығынҹагда руһани ҹәһәтдән ирәлиләјирләр. Ата дејир: «Бу вәзијјәтә таб ҝәтирмәјимин мәнә бөјүк фајдасы вар. Сонралар да иманым сынанды, амма Јеһова мәнә мөһкәм галмаға көмәк етди! Баша дүшүрәм ки, биз Јеһоваја хидмәти сечәндә тәгибләрин дә олаҹағыны гәбул етмиш олуруг».

 • Намибија. Ефиҹинија Сименте үч ушағы илә бирҝә

  Намибијада јашајан Ефиҹинија Сименте адлы баҹымыз үч ушаг анасыдыр. О, үчүнҹү ушағыны дүнјаја ҝәтирәркән нөгсансызлығы ҹидди сынаға мәруз галмышды. Чүнки вәзијјәти ағырлашдығындан һәкимләр вә Јеһованын Шаһиди олмајан аиләси она мәҹбури ган көчүрмәји иҹазә верән мәһкәмә гәрары алмышдылар. Ефиҹинија баҹы она ган көчүрүлмәсинә һеч бир вәҹһлә јол вермәди. Бунунла белә, мүалиҹә сечмәк һүгугуну мүдафиә етмәк үчүн гануна үз тутду. 2015-ҹи ил 24 ијун тарихиндә Намибијанын Али Мәһкәмәси Ефиҹинија баҹынын леһинә гәрар чыхардыб билдирди ки, «валидејн [һамилә] олуб-олмамасындан асылы олмајараг, һәр кәсин бәдәни илә неҹә давранаҹағыны сечмәк һүгугу вар вә бу,  һәр кәсин тохунулмаз һүгугудур». Ефиҹинија баҹы бөлүшүр: «Јеһованын көмәјини һәлә һеч вахт бу гәдәр чох һисс етмәмишдим. Гардашлығын бир һиссәси олмаг мөһтәшәм бир шејдир. Јеһова, һәгигәтән дә, гајғыкеш Аллаһдыр!»

 • Исвечрәдә јашајан Јеһованын Шаһидләри бөјүк шәһәрләрдә севә-севә иҹтимаи шаһидлик едирләр. Амма Ҹеневрә шәһәри «иҹтимаи әразидә дини характерли мәлуматларын стендләр васитәсилә бирбаша вә ја долајысы јолла јајылмасыны» гадаған едән әмр чыхартды. Јеһованын Шаһидләри мәһкәмәјә шикајәт едәрәк билдирдиләр ки, дини характерли мәлуматын стендләр васитәсилә јајылмасына гојулан гадаға «дини вә фикир азадлығы гануну кобудҹасына позур». Мәһкәмә гардашларын ҝәтирдији бу сәбәблә разылашды. Беләҹә, Јеһованын Шаһидләри мәлумат стендләри васитәсилә иҹтимаи шаһидлик етмәк үчүн мүнасиб јер вә вахт тәјин етмәк мәсәләсиндә мәмурларла ортаг мәхрәҹә ҝәлдиләр.

 • Азәрбајҹанда дөвләт мәмурлары Јеһованын Шаһидләринин дини фәалијјәтинин гаршысыны алмаг ҹәһдләрини ҝүҹләндирирләр. Бәзи Јеһованын Шаһидләри сорғу-суал олунмаг үчүн дәфәләрлә Милли Тәһлүкәсизлик Назирлијинә (МТН) чағырылыблар. Бундан әлавә, МТН-ин ишчиләри Јеһованын Шаһидләриндән бәзиләринин евләриндә  дөвләт тәрәфиндән иҹазә верилмәјән дини әдәбијјатларын олуб-олмадығыны јохламаг мәгсәдилә ахтарышлар апарыблар. 2015-ҹи илин феврал ајында Ирина Захарченко вә Валидә Ҹәбрајылова адлы баҹыларымыз гоншулары илә Аллаһын Кәламы һагда данышдыглары үчүн МТН тәрәфиндән һәбс олундулар. Бу хәбәр бүтүн дүнјаны ләрзәјә салды. Дүздүр, бүтүн бунлар бизә үрәк ағрысы верир. Амма диҝәр тәрәфдән, севинирик ки, Азәрбајҹанда јашајан баҹы-гардашларымыз гәтијјәт вә ҹәсарәтләрини итирмәдән Падшаһлыг һаггында мүждәни инсанларла бөлүшүрләр (Мәт. 24:14).

 • Русијада Јеһованын Шаһидләри дини фәалијјәтләринә ҝөрә дөвләтин амансыз рәфтары илә үзләширләр. Бу ҝүнә кими Русија Федерасијасы Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән нәшр олунан 80 әдәбијјата «екстремист» ады вериб. Бу о демәкдир ки, «Мүгәддәс Китаб һекајәләри» кими «екстремист» һесаб едилән нәшрләри әлдә етмәк вә ја онлары пајламаг гејри-ганунидир. Бу азмыш кими, Русија Федерасијасынын Али Мәһкәмәси 2014-ҹү илин декабр ајында бизим jw.org сајтымызы да «екстремист» адландырды. Русијада олан бүтүн интернет провајдерләри jw.org сајтына ҝириши бағладылар. Сајты тәблиғ етмәк гејри-гануни әмәл һесаб едилир. 2015-ҹи илин март ајындан бу јана ҝөмрүк мәмурлары Јеһованын Шаһидләринин һеч бир әдәбијјатынын өлкәјә идхал олунмасына иҹазә вермирләр. Бу гадаға һәтта Русија мәһкәмәләри тәрәфиндән әввәлләр иҹазә верилмиш Мүгәддәс Китаба вә башга әдәбијјатлара да аид едилир.

Таганрог шәһәриндә мәһкәмә просеси һәлә дә давам едир. Орадакы мәмурлар 16 тәблиғчини дини ҝөрүшләри кечирдикләри үчүн «ҹинајәт» мәсулијјәтинә ҹәлб едибләр. Самара шәһәриндә мәмурлар истифадә етдијимиз һүгуги шәхси «екстремист» ады илә ләғв етмәк үчүн мәһкәмә гәрары алыблар. Сајсыз-һесабсыз чәтинликләрә рәғмән, Русијада јашајан баҹы-гардашларымыз бу манеәләри дәф едиб «Аллаһа мәхсус шејләри Аллаһа» вермәк гәтијјәтиндәдирләр (Мәт. 22:21).