Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ӨТӘН ИЛИН МҮҺҮМ ҺАДИСӘЛӘРИ

Ибадәт евләринин тикинтиси сүрәтләнир

Ибадәт евләринин тикинтиси сүрәтләнир

БҮТҮН дүнјада һәгиги ибадәтин сүрәтлә јајылмасында Јеһова Аллаһын әлини ҝөрмәк неҹә дә хошдур! (Әшј. 60:22). Бу сәбәбдән ибадәт евләринә тәләбат ҝетдикҹә артыр. Үмумиликдә 13 000-дән чох ибадәт еви тикилмәли вә ја әсаслы тәмир олунмалыдыр.

Бу ишин сүрәтини ән сәрфәли јолла артырмаг үчүн Рәһбәрлик Шурасы мүхтәлиф тикинти шөбәләриндә дәјишикликләр һәјата кечирир. Бруклиндәки (Нју-Јорк) баш идарәмиздә јениҹә јарадылмыш Үмумдүнја лајиһә-иншаат шөбәси (ҮЛИ) дүнја мигјаслы тикинти вә тәмир-бәрпа лајиһәләри үзрә приоритетләрин мүәјјән едилмәси вә сүрәтләндирилмәсиндә бөјүк зәһмәти олуб. Австралазија, Мәркәзи  Авропа, Ҹәнуби Африка вә Бирләшмиш Штатларын филиалларындакы Реҝионал лајиһә-иншаат шөбәси (РЛИ) мүвафиг реҝионлардакы лајиһәләри идарә едир вә ибадәт евләринин тикинтисинин тез вә сәрфәли јолла һәјата кечирилмәсинә хүсуси диггәт ајырыр. Бу шөбә һәмчинин өз реҝионларындакы филиаллара тәлим верир ки, онлар өз нәздиндә олан теократик биналара гуллуг ҝөстәрсинләр. Бундан әлавә, һәр бир филиалда Јерли лајиһә-иншаат шөбәси (ЈЛИ) ибадәт евләринин вә топланты залларынын тикинтисинә вә техники хидмәтинә нәзарәт едир.

2015-ҹи илин јанвар ајында Бирләшмиш Штатлардакы бүтүн ағсаггаллар видео васитәсилә мөһтәшәм бир ҝөрүшдә иштирак етмишдиләр. Бу ҝөрүшдә ибадәт евләринин лајиһәсинин һазырланмасы, иншасы вә гуллуғу үзрә јени систем изаһ олунду.

  • Иншасы. Стандартлашдырылмыш дизајнлар вә материаллар јерли әразијә ујғунлашдырылаҹаг вә Рәһбәрлик Шурасынын Нәшријјат комитәсинин ҝөстәришинә әсасланаҹаг. Биналар давамлы вә аз гуллуг тәләб едән олаҹаг, ејни заманда ҝөзәл ҝөрүнәҹәк вә чох хәрҹ тутмајаҹаг.

  • Гуллуғу. Ибадәт евләринин саз вәзијјәтдә галмасы вә узун мүддәт бизә хидмәт ҝөстәрмәси үчүн һәр јығынҹагдан көнүллүләрә тәлим вериләҹәк.

Дүздүр, биналарын иншасынын вә гуллуғунун һәм мигјасы, һәм дә һәҹми олдугҹа бөјүкдүр. Анҹаг Јеһованын халгынын бирҝә зәһмәти иши хејли сүрәтләндирәҹәк, ејни заманда ианәдән гәнаәтлә истифадә етмәјә јол ачаҹаг.