Бүтүн канадалылара тәблиғ

Канада филиалынын нәздиндә олан әрази үчүн «Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?» адлы видео сәккиз јерли дилә тәрҹүмә олунду. 2014-ҹү илин октјабр ајында бу видео Нунивакда (Арктика) кечирилән онҝүнлүк кампанијада инуктитут дилиндә 12 000-дән чох әһалиси олан 14 иҹманын демәк олар ки, бүтүн сакинләринә ҝөстәрилди.

Менеҹердә јаранан хош тәәссүратлар

2014-ҹү илин сентјабр ајында Ҹәнуби Корејанын Сангам Дүнја Кубоку Стадионунда Сеул бејнәлхалг топлантысы кечирилмишдир. Топлантыја 56 000 нәфәр ҝәлмишди. Стадионун менеҹери бу мәрасим заманы Јеһованын Шаһидләринин ҝөзәл давранышындан  вә әмәкдашлығындан разы галараг миннәтдарлығыны билдирмишди. О дејир: «Һәр кәс әдәб-әрканла давранырды. Мәни ән чох валеһ едән исә о иди ки, онлар стадиону бизим пешәкар ишчиләрдән даһа тәмиз јығышдырмышдылар. Каш бизим ишчиләр дә онлар кими ишә белә ҹан јандырардылар. Әҝәр биз Аллаһа дүзҝүн ибадәт етмәк истәјириксә, Јеһованын Шаһидләриндән нүмунә ҝөтүрмәлијик».

Ҹәнуби Кореја. 2014-ҹү илдә Сеулда кечирилән бејнәлхалг топланты

Јеһова вахтында тәлим верди

Исвечдә јашајан Јеһованын Шаһидләри диҝәр дини тәшкилатлар кими игтисади фајдалардан јарарланмаг үчүн һөкумәтә мүраҹиәт етсәләр дә, һөкумәт 2012-ҹи илин мај ајында бу мүраҹиәти рәдд етди. Рәһбәрлик Шурасынын разылығы илә бу мәсәлә өлкәнин Али Административ Мәһкәмәсинә өтүрүлдү.

 Мәһкәмә мәсәләни һәлл етмәздән габаг гардашлары динләмәјә гәрар верди. Мүхтәлиф өлкәләрдән олан бир нечә гардаш динләмә заманы верилә биләҹәк суаллары мүзакирә етмәк үчүн бир араја ҝәлдиләр. Онлар мүзакирәни Стокһолмдакы ибадәт евиндә кечирдиләр.

Мүзакирә заманы гапынын зәнҝи чалынды. Бир гардаш гапыны ачанда 13 вә 14 јашларында ики гыз ҝөрдү. Онлар өзләрини тәгдим етдикдән сонра Јеһованын Шаһидләри илә бағлы бир нечә суал вермәк истәдикләрини билдирдиләр. Гардаш хатырлајыр: «Онлара сабаһ ҝәлмәләрини демәк истәјирдим. Чүнки мәшғул идик вә инди буна вахтымыз јох иди».

Буна рәғмән, гардашымыз онларла сөһбәт етмәк гәрарына ҝәлди. Гызларын чохлу суаллары вар иди. Онлар һәмчинин сосиал мәсәләләрлә вә сечкиләрдә сәс вермәклә бағлы конкрет суаллар верирдиләр. Гардаш сөһбәтини битирдикдән сонра диҝәр гардашларын јанына гајыдыб онлара гызларын суалларыны вә онун вердији ҹаваблары данышды.

Сәһәриси ҝүн мәһкәмә ејни суаллары верәндә гардашлар мәәттәл галмышды. Тәшкилатымызы тәмсил едән гардаш дејир: «Үрәјим чох раһат иди, һалбуки өлкәнин ән һөрмәтли гануншүнасларынын гаршысында дурдуғум үчүн һәјәҹанланмалыјдым. Амма Јеһованын бизимлә олдуғуну артыг һисс еләмишдим. Чүнки бир ҝүн әввәл Јеһова гызларын васитәсилә бизә тәлим вермишди».

Мәһкәмә леһимизә гәрар чыхартды вә јени гәрарын верилмәси үчүн иши һөкумәтә өтүрдү.

 Кенин дүјү торбасы

Алты јашлы Кен Һаитидә јашајыр. О, јығынҹаглары үчүн тезликлә јени ибадәт евинин тикиләҹәјини ешидәндә чох севинмишди. Буна ҝөрә дә ҝизли ианә гутусу дүзәлтди вә ону өз отағында ҝизләтди. Валидејнләри она мәктәб үчүн ҹиб хәрҹлији верәндә пулу апарыб гутусуна атырды. Беләҹә, Кен тикинти һејәти ҝәләнә гәдәр пул јығды. Сонра исә ҝизли гутусуну онлара верди. Јығылан пула бир бөјүк торба дүјү дүшүрдү. Ишчиләр Кенин пулу илә алынан дүјүнү нечә ҝүн једиләр.

Ҝенералын әмри

Сјерра–Леоненин әразиләри Ебола вирусуна ҝөрә карантинә алындығындан кечән ил боју ора дахил олмаг үчүн хүсуси иҹазә алмаг лазым ҝәлирди. Мәсәлән, рајон нәзарәтчиләри бу әразиләрә дахил олмаг үчүн дөш нишанлары вә нәглијјат васитәләри илә бағлы бурахылыш вәрәгәси әлдә етмәли идиләр. Бу, һәмчинин әдәбијјат дашыјанлара вә почталјонлара да аид иди. Тәбии фәлакәтдән зәрәр чәкәнләрә јардым комитәсинин үзвләри өзләри илә хлор, инфрагырмызы термометрләр вә гида ҝәтирмәли идиләр. Мараглыдыр ки, лазым олан сәнәдләр һәмишә верилирди.

Бу мәсәлә илә бағлы бир һадисә хүсусилә јаддагалан олуб. Гардашлар әризә јазыб 34 дөш нишаны вә нәглијјат васитәләри үчүн 11 бурахылыш вәрәгәси хаһиш етдиләр. Анҹаг разылыг алмаг үчүн һәрби ҝенералла ҝөрүшмәли идиләр. Филиалдан ҝәлмиш ики гардаш дөш нишанларыны вә бурахылыш вәрәгәләри алаҹагларыны тәхмин етдикләри ҝүн ҝенералын јанына ҝетдиләр. Лакин онларын вердији әризә јоха чыхмышды. Гардашлардан хаһиш етдиләр ки, орада олан бир топа әризәнин ичиндә әризәләрини өзләри ахтарыб тапсынлар. Анҹаг онлар әризәни тапа билмәдиләр. Һәмин вахт ҝенерал катибәсинә офисини бағладығыны вә галан әризәләрә ики һәфтәдән сонра бахаҹағыны билдирди.  Гардашлар динмәз-сөјләмәз үрәкләриндә һәрарәтлә дуа едиб Јеһовадан көмәк истәдиләр. Һәмин ан ҝенерал гардашлара бахыб онлардан сорушду: «Сизә нә гәдәр дөш нишаны вә иҹазә вәрәгәси лазымдыр?» Сајы ешитҹәк јериндән сычрајыб гышгырды: «Нә? Ағзыныздан чыханы гулағыныз ешидир?»

Гардашлар ҝенерала фәалијјәтимиз барәдә данышдылар вә ҝөстәрдијимиз һуманитар јардымын Ебола илә мүбаризәдә неҹә фајда ҝәтирдијини изаһ етдиләр. Ҝенерал бир аз дајанды, сонра катибәсинә бахыб деди: «Нә истәјирләрсә, вер ҝетсин».

Гвинеја вә Сјерра–Леоне. Ибадәт евләриндә ҝөрүлән санитарија тәдбирләри