Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Боливија. Ел Алтода Ајмара тәрҹүмә офисинин тикинтиси

Өтән илин мүһүм һадисәләри

Өтән илин мүһүм һадисәләри

Әшија 9:7 ајәсиндә Аллаһын Өз Падшаһлығы васитәсилә ҝөрәҹәји ишләр тәсвир олунур вә вурғуланыр ки, «буну ордулар Аллаһы Јеһованын гејрәти едәҹәк». Иса Мәсиһ дә јер үзүндә хидмәт етдији дөврдә һәгиги ибадәтин гејрәтин чәкирди (Јәһ. 2:17). Ејнилә, Јеһованын Шаһидләри дә Јеһова Аллаһдан вә Иса Мәсиһдән өрнәк алараг инсанлара ҝөјдәки Атамызын севҝисини дујмаға көмәк едирләр. Нөвбәти һесабатлар буна бир сүбутдур.

Ел Салвадор. 2015-ҹи илин реҝионал топлантысы

БУ БӨЛМӘДӘ

«JW телевизијасы үчүн үрәјимиз ҝедир!»

Бу интернет телевизијасы әрсәјә ҝәлмәздән өнҹә һансы мәрһәләләрдән кечиб?

Ибадәт евләринин тикинтиси сүрәтләнир

Минләрлә јени ибадәт еви тикмәк үчүн ишин ҝөрүлмә тәрзинә дәјишикликләр едилиб.

Уорвикдәки тикинти иши неҹә ҝедир?

Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја баш идарәсиндә ҝедән тикинти ишләриндән сон хәбәрләри өјрәнин.

Мүмкүнсүзлүјү мүмкүн едирик

Нәјә ҝөрә Тери Јеһованын Шаһидләринин дилиндән ешитдикләри сөзләри дуасынын ҹавабы олдуғуну дүшүнүр?

Нур үстә нур әләнир

Бу бөлмәдә Јеһованын Өз хидмәтчиләринин јолуну ҝетдикҹә неҹә нурландырдығы барәдә данышылыр.

Филиалларын һәсролунма мәрасимләри

2015-ҹи илин әввәли Мадагаскар вә Индонезијадакы Јеһованын Шаһидләри хүсуси һәдијјә алдылар.

«Јени Дүнја Тәрҹүмәси» инди даһа чох дилдә

2015-ҹи хидмәт или әрзиндә 16 нәшр ишыг үзү ҝөрдү.

Һүгуги һесабат

Бүтүн дүнјада дини ајры-сечкилијә гаршы мүбаризә апарылыр.

Хәбәр ленти

Балаҹа Кенин ҝизли гутусунда оланлар ибадәт евини тикмәјә көмәк етди.