Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мағазада тәблиғ (Ҹакарта)

 ИНДОНЕЗИЈА

Тәблиғ иши вүсәт алыр

Тәблиғ иши вүсәт алыр

Христиан килсәләринин башчылары Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинә иҹазә верилдијини ешидәндә чох гәзәбләндиләр. Једди протестант килсәсиндән олан 700-дән чох руһани вә дини лидер Ҹакартада семинар тәшкил едиб һөкумәти гадағаны бәрпа етмәјә мәҹбур етди. Анҹаг һөкумәт гәрарында гәти иди.

Гадағанын ләғви илә бағлы хәбәр бүтүн өлкәјә јајылдыгҹа әдәбијјат вә ја Мүгәддәс Китаб дәрсләри илә бағлы филиала чохлу мүраҹиәтләр ҝәлди. 2003-ҹү илдә 42 000-дән чох адам анма мәрасиминдә иштирак етмишди. Бу исә өлкәдәки тәблиғчиләрин сајындан ики дәфә чох иди. Ҹакартада кечирилән бөјүк топлантыја 10 000-ә јахын адам ҝәлмишди. Онларын арасында Дини Ишләр Департаментинин јүксәк рүтбәли мәмуру да вар иди. Мәмур топлантыда олан ҝәнҹ вә јашлыларын Мүгәддәс Китабларыны ачыб ајәләри изләдикләрини ҝөрәндә мәәттәл галмышды. О, гардашлара билдирмишди ки, Јеһованын Шаһидләри илә бағлы јајылан сәһв мәлуматлары дүзәлтмәк нијјәтиндәдир.

Гадағанын арадан ҝөтүрүлмәси Индонезијаја хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрин гајытмасына зәмин јаратды. Ҝери дөнән илк мүждәчиләр бунлар иди: Соломон Адаларындан Јозеф вә Һеравати Нојһарт *; Тајвандан Еса вә Вилһелмина Тарһонин, һәмчинин Ринер вә Феломина Тикман; Јапонијадан Бил вә Нина Пери. Онларын ардынҹа јени Ҝилад мәзунлары ҝәлди. Бу мәзунлар Шимали Суматра, Калимантан, Шимали Сулавеси вә диҝәр уҹгар әразиләрә тәјин олунмушдулар.

«Шаҝирдләрә мүәллимлик вә данышыг габилијјәтләрини јахшылашдырмаға вә тәшкилат үчүн даһа јарарлы олмаға көмәк етмәк мәнә зөвг верир» (Јулианус Бениг).

 2005-ҹи илдә филиал ики јени теократик мәктәб тәшкил етди. Хидмәти Тәкмилләшдирмә Мәктәбинин (инди Падшаһлыг мүждәчиләри мәктәби адланыр) мүәллимләриндән бири Јулианус Бениг дејир: «Шаҝирдләрә мүәллимлик вә данышыг габилијјәтләрини јахшылашдырмаға вә тәшкилат үчүн даһа јарарлы олмаға көмәк етмәк мәнә зөвг верир». Бу мәктәби битирәнләрин чоху һал-һазырда хүсуси өнҹүл вә ја рајон нәзарәтчиси кими хидмәт едир. Сәјјар нәзарәтчиләр үчүн Мәктәбин * илк синфиндә охумуш гардашларын әксәријјәти гадаға дөврүндә артыг тәлим алмышдылар. Јени мәктәб онлара гадаға битдикдән сонра тәјинатларыны иҹра етмәјә көмәк етди. Бу мәктәбин илк синфиндә охумуш Понко Пракјо дејир: «Мәктәб мәнә рајон нәзарәтчиси кими хидмәт едәркән даһа шәфгәтли олмағы вә ишимә даһа мәсулијјәтлә јанашмағы өјрәтди.  Мән чох руһландым вә хидмәтә һәвәсим бирә-беш артды!»

Тәләбатын өдәнилмәси

25 ил давам едән гадаға әрзиндә Индонезијадакы јығынҹагларын чоху ҝөрүшләри евләрдә кечирирди. Ибадәт еви тикмәјә јалныз бир нечә јығынҹағын имканы чатырды. Һәм дә ки, ибадәт евләринин тикилмәси үчүн иҹазә алмаг мүшкүл мәсәлә иди. Јығынҹаглар сүрәтлә бөјүдүјү үчүн филиал Ибадәт евләринин тикинтиси столуну (инди Јерли лајиһә-иншаат шөбәси адланыр) тәсис етди.

Јени тикинти програмындан илк јарарлананлардан бири Ниас адалары (Шимали Суматра) олду. Гунунгситоли јығынҹағында узун илләр хидмәт едән Һаугаро Ҝиа дејир: «Јени ибадәт евимизин олаҹағыны ешидәндә севинҹдән јерә ҝөјә сығмырдыг. Филиал лајиһәјә рәһбәрлик етмәк үчүн једди көнүллү ҝөндәрди. Лајиһә 2001-ҹи илдә тамамланды». Јерли тикинти комитәсинин үзвү Фунасоки Лаули бөлүшүр: «Әввәлләр евләрдә јығышдығымыз үчүн инсанлар Јеһованын Шаһидләринә јухарыдан ашағы бахырды. Амма ибадәт еви тикилиб гуртарар-гуртармаз јығынҹаға ҝәләнләрин сајы 20-дән 40-а галхды. Он ики ај әрзиндә исә тәхминән 500 фаиз артым олду. Бизим ибадәт евимиз бу әразидәки ән ҝөзәл тикилидир вә инсанлар Јеһованын Шаһидләринә һөрмәтлә јанашыр».

Бандунгдакы ибадәт еви

2006-ҹы илдә гардашлар Бандунгда (Гәрби Јава) илк ибадәт еви тикмәк үчүн јер ахтармаға башладылар. Тикинти комитәсиндә хидмәт етмиш Сингап Панҹајтан адлы ағсаггал хатырлајыр: «Дүз он ики ај јер ахтардыг. Мүнасиб јер тапандан сонра исә дөвләтин тикинтијә иҹазә вермәси үчүн Јеһованын Шаһиди олмајан  ән азы 60 гоншунун разылығыны алмалы идик. Тикинтини 76 гоншу дәстәкләди. Онларын арасында әввәлләр әлејһимизә олан нүфузлу бир гадын да вар иди. Ибадәт евинин тикинтиси баша чатандан сонра биз гоншуларымызы вә Бандунгун мерини ачылыша дәвәт етдик. Мер демишди: “Тәмиз вә сәлигәли ибадәт евиниз бүтүн килсәләр үчүн өрнәкдир”». Бу икимәртәбәли ибадәт еви 2010-ҹу илдә Јеһоваја һәср олунду.

2001-ҹи илдән бәри Индонезијада 100-дән чох ибадәт еви тикилиб, амма һәлә дә чохлу ибадәт евинә еһтијаҹ вар.

^ абз. 5 Һеравати Нојһартын биографијасы «Ојанын!» журналынын 2011-ҹи ил феврал (рус.) сајында дәрҹ олунуб.

^ абз. 6 Инди Рајон Нәзарәтчиләри вә Һәјат Јолдашлары үчүн Мәктәб адланыр.