Офисләр 31-ҹи мәртәбәдәдир

2008-ҹи илдә Индонезијада тәблиғчиләрин ән јүксәк сајы 21 699 нәфәрә чатды. Филиал биналарында демәк олар ки, бош јер галмамышды. Һәмчинин биналар гадаға дөврүндә тикилдији үчүн уҹгар әразидә јерләширди. Ајдын мәсәләдир ки, һәм Ҹакартаја јахын, һәм дә даһа бөјүк филиала еһтијаҹ вар иди.

 Тәхминән ики илдән сонра гардашлар әввәлки филиалдан тамамилә фәргләнән мүлк — Ҹакартанын мәркәзинә јахын әразидә сон дәрәҹә мүасир 42 мәртәбәли офис гүлләсинин 31-ҹи мәртәбәсини сатын алдылар. Даһа сонра тәхминән 80 бејтеллинин јашамасы үчүн јахынлыгдакы бинанын 12 мәртәбәсини, һәмчинин тәсәррүфат шөбәләри үчүн бешмәртәбәли бина алдылар.

Бејтелин мәнзилләри 12 мәртәбәдә јерләшир

Мүхтәлиф өлкәләрдән олан иншаатчы гардашлар јерли подратчыларла бирликдә ишләјәрәк офисләрдә вә мәнзилләрдә јенидәнгурма ишләри апардылар. Иншаат нәзарәтчиси олан Даррен Берг дејир: «Јеһова һәлледилмәз проблемләрдән чыхыш јолу тапмаға дәфәләрлә көмәк еләди. Мисал үчүн, биз чиркли суларын мүасир тәмизләјиҹи гурғусуну гурашдырмаг истәјирдик, амма бу технолоҝија мәмурлара јад олдуғу үчүн онлар буна разылыг вермәдиләр. Онда мүһәндис олан јерли бир гардаш бу мәсәлә илә бағлы баш мәмура мүраҹиәт етди. Мәмур дәрһал тәклифимизи гәбул етди вә билдирди ки, гардашларын мәсләһәтинә тамамилә етибар едир».

«Биз артыг ҝизләнмирик. Јеһованын Шаһидләри инди инсанларын диггәт мәркәзиндәдир. Һамы ҝөрүр ки, биз бурадајыг вә ҝетмәк нијјәтиндә дејилик»

2015-ҹи ил февралын 14-ү јени филиал биналары Јеһоваја һәср олунду. Рәһбәрлик Шурасынын үзвү III Ентони Моррис һәср олунма мәрузәси илә чыхыш етди. Филиал комитәсинин үзвү Винсент Винтанто Ипикусума дејир: «Филиалымыз инди нүфузлу әразидә, Индонезијанын ән апарыҹы ширкәтләринин арасында јерләшир. Биз артыг ҝизләнмирик. Јеһованын Шаһидләри инди инсанларын диггәт  мәркәзиндәдир. Һамы ҝөрүр ки, биз бурадајыг вә ҝетмәк нијјәтиндә дејилик».

Филиал комитәсинин үзвләри (солдан саға): Буди Синтоза Лим, Винсент Винтанто Ипикусума, Лотар Миһанг, Һидејуки Мотој

«Бура тәблиғ сарыдан ҹәннәтдир!»

Сон илләр әрзиндә дүнјанын дөрд бир јанындан ҝетдикҹә даһа чох Јеһованын Шаһиди Индонезијаја көчмәјә башлајыб. Лотар Миһанг бөлүшүр: «Бизим өлкәмиз кими өлкәләрдә хариҹдән ҝәлән баҹы-гардашларын ролу бөјүкдүр. Онлар јығынҹагларымыза тәҹрүбә, јеткинлик вә шөвг ҝәтирир, бејнәлхалг гардашлығын гәдрини билмәјә көмәк едирләр». Бәс онлары көчмәјә нә тәшвиг едиб? Һансы бәһрәләри бичибләр? Ҝәлин ҝөрәк өзләри нә дејир.

Тәләбат олан әразидә хидмәт едәнләр

1. Ҹанин вә Дан Мур

2. Менди вә Стүард Уилјамс

3. Кејси вә Ҹејсон Ҝибс

4. Мери (габагда сағда) вә Такаһиро Акијама (архада сағда)

Америкадан олан Ҹејсон вә Кејси Ҝибс бөлүшүр: «Биз “Иллик фәалијјәт” китабындан тәблиғчиләрин әһалијә нисбәтини арашдырдыг вә ҝөрдүк ки, Индонезија тәблиғчиләрин сајынын әһалијә нисбәтдә аз олан өлкәләр сырасындадыр. Сонра тәләбат олан әразидә хидмәт етмиш достларымыздан бәзиләри бизә билдирди ки, Индонезијада бөјүк потенсиал вар. Биз дә Индонезија филиалына зәнҝ еләдик, гардашлар бизә Балијә ҝетмәји мәсләһәт ҝөрдүләр. Индонезијада инҝилис саһәсиндә һәлә тәзә-тәзә тәблиғ башландығы  үчүн вахт итирмәдән бу ишә өз төһфәмизи верә биләрдик. Ора бир иллик ҝетмәјә планлашдырмышдыг, анҹаг үч илдир ки бурадајыг. Тәблиғ етдијимиз инсанларын чоху Јеһованын Шаһидләри һагда илк дәфәдир ешидирләр. Бурада хидмәт әла ҝедир!»

Австралијадан олан Стүард вә Менди Уилјамс адлы ортајашлы әр-арвад дејир: «Һәгигәтә сусајан инсанлары тапмаг истәдијимиз үчүн Индонезијаја көчмәк гәрарына ҝәлдик. Биз Малангда (Шәрги Јава) хош хәбәрә һәвәслә гулаг асан јүзләрлә инҝилисдилли тәләбәләрлә таныш олдуг. Бизим jw.org сајтымыз онларын чох хошуна ҝәлди! Бурада хидмәт адама зөвг верир!»

Јогјакартада (Јава адасы) өнҹүллүк едән Такаһиро вә Мери Акијама хатырлајыр: «Бурада өзүмүзү Јапонијадакы евимиздән даһа тәһлүкәсиз һисс едирик. Инсанлар меһрибан вә нәзакәтлидир. Чохлары, хүсусән дә ҹаванлар, диҝәр динләрә мараг ҝөстәрирләр. Бир дәфә иҹтимаи шаһидлик масасында дураркән ҹәми беш саата 2600 журнал пајладыг».

Јашы әллини һагламыш Дан вә Ҹанин Мур адлы әр-арвад дејир: «Тәблиғ едәркән инсанлар башымыза топлашыр. Биз онлара ҝүлүмсәјирик, онлар да бизә. Әввәлҹә онлар мараг хатиринә јахынлашыр, сонра бу мараг әмәлли-башлы һәвәсә чеврилир, сонра исә севинҹләри јерә-ҝөјә сығмыр. Онлара Мүгәддәс Китабдан һансыса ајәни охујанда бәзиләри дејир: “Олар, буну көчүрүм?” Аллаһын Кәламындакы һикмәт онлары валеһ едир. Бир илдир ки бурадајыг, амма каш чохдан ҝәләрдик. Биз јени тәблиғ саһәләринин ахтарышында идик вә ахтардығымызы тапдыг!»

Мисја вә Кристина Биренс 2009-ҹу илдә хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими бура ҝәлиб вә һал-һазырда сәјјар хидмәтдәдирләр. Онлар дејир: «Һәтта ән мүһафизәкар  мүсәлманларын јашадығы әразиләрдән бири олан Мадура адасында (Шәрги Јава) хош хәбәрә елә һај верирләр, ҝәл ҝөрәсән! Инсанлар машынларыны сахлајыб биздән журнал истәјир. Бәзиләри дејир: “Өзүм мүсәлман олсам да, сизин журналларынызы севә-севә охујурам. Достларым үчүн дә ҝөтүрә биләрәм?” Бура тәблиғ сарыдан ҹәннәтдир!»

Тарлалар бичинә һазырдыр

1931-ҹи илдә Франк Рајс Ҹакартаја ҝәләндә Индонезијада тәхминән 60 000 000 инсан јашајырды. Инди Индонезија әһалисинә ҝөрә дүнјада дөрдүнҹү јери тутур. Һал-һазырда бурада әһалинин сајы тәхминән 260 000 000-дур.

 Индонезијада Јеһованын Шаһидләринин сајында да мөһтәшәм артым олуб. 1946-ҹы илдә Икинҹи Дүнја мүһарибәсиндән сонра бурада 10 тәблиғчи вар идисә, бу ҝүн тәблиғчиләрин сајы 26 000-дән чохдур. Бәли, ачыг-ајдын ҝөрүнүр ки, Јеһова бура бол-бол бәрәкәт јағдырыр! 2015-ҹи илин анма мәрасиминдә 55 864 нәфәр иштирак етмишди. Бу, ҝәләҹәк артым үчүн әла потенсиалдыр.

Иса Мәсиһ бәјан етмишди: «Бәли, мәһсул бол, бичинчи исә аздыр. Буна ҝөрә дә бичин Саһибинә јалварын ки, мәһсулу јығмаға бичинчи ҝөндәрсин» (Мәт. 9:37, 38). Јеһованын Индонезијадакы хидмәтчиләри бу сөзләрлә разыдырлар. Онлар адалар өлкәси олан бу әразидә Јеһованын адыны уҹалтмаг үчүн ҹанла-башла чалышмаг әзминдәдирләр (Әшј. 24:15).