Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти 2016

 ИНДОНЕЗИЈА

Јеһованын адыны бәјан етмәк шәрәфдир

Јеһованын адыны бәјан етмәк шәрәфдир

Узун илләр давам едән гадаға дөврүндә Индонезијадакы гардашлар Иса Мәсиһин «илан кими еһтијатлы, ҝөјәрчин кими мәсум олун» мәсләһәтинә әмәл едирдиләр (Мәт. 10:16). Лакин инди, гадаға ҝөтүрүләндән сонра онлар «ҹәсарәтлә» тәблиғ етмәји өјрәнмәли идиләр (Һәв. 4:31).

Мисал үчүн, бәзи гардашлар ев-ев тәблиғ етмәјә чәкинирдиләр. Онлар әсасән марагланан инсанларын јанына ҝедир вә Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечирирдиләр. Диҝәрләри мүсәлманлара тәблиғ етмәјә ҹүрәт етмирди. Еләләри дә вар иди ки, өзләрини Јеһованын Шаһиди кими јох, христиан кими тәгдим едирди, ја да Индонезија дилиндә олан Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин * јеринә, христиан килсәләринин тәрҹүмәләрини ишләдирди. Бир башгалары исә әдәбијјатларымызы пајламаға тәрәддүд едирдиләр.

Бәзиләри гадаға дөврүндән галмыш вәрдишләрин тәсири алтында идиләр. Диҝәрләринә исә Индонезија мәдәнијјәти тәсир едирди. Бу мәдәнијјәтдә инсанлар мүнагишәдән гачыр, ҝүзәштә ҝетмәјә вә һәр шеји үстүөртүлү һәлл етмәјә үстүнлүк верир. Бәс гардашлара дәјишмәјә нә көмәк едә биләрди?

Јеһова бу суалын ҹавабыны руһән јеткин гардашлар васитәсилә верди (Ефес. 4:11, 12). Мисал үчүн, 2010-ҹу илдә Индонезијаја ҝәлән Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Стивен Лет баҹы-гардашлары «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»ндән истифадә едәрәк Аллаһын адыны мүдафиә етмәјә сәсләди. Мисја Биренс адлы хүсуси тәјинатлы мүждәчи бөлүшүр: «Стивен Лет  гардашын чыхышы тәблиғчиләри силкәләди. Онлар Јеһованын Шаһиди кими танынмағын вә Аллаһын Кәламыны гүрурла мүдафиә етмәјин ваҹиблијини анладылар».

Индонезијалы мүсәлманлар чох вахт Јеһованын Шаһидләрини христиан аләминә аид едирдиләр. Буна ҝөрә дә Индонезија дилиндә олан «Мүгәддәс ибадәтимиз» вәрәгәсиндә белә бир ҝөзәл мәсләһәт верилмишди: «Јахшысы будур, Јеһованын Шаһиди олдуғунузу елә сөһбәтин әввәлиндә дејәсиниз... Биз Аллаһын адыны дашымагдан гүрур дујуруг вә истәјирик ки, тәблиғ етдијимиз әразидә Аллаһын ады вә Онун нијјәти һамыја аҝаһ олсун». Индонезијада филиал комитәсиндә хидмәт едән Шинсуки Кавамото бөлүшүр: «Бу ҹүр бирбаша, ејни заманда нәзакәтли үсулла ҝөзәл бәһрәләр бичирик. Әксәр мүсәлманлара Јеһованын Шаһидләринин ким олдуғу мараглыдыр. Онлар бизим башгаларындан нә илә фәргләндијимизи билмәк истәјирләр. Онларын бу марағы сајәсиндә биз ҝөзәл шаһидлик верә билирик».

Һәмчинин тәблиғчиләрә «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналларыны даһа чох пајламаг мәсләһәт ҝөрүлмүшдү. Филиал комитәсинин координатору Лотар Миһанг дејир: «Инсанлар бизи журналларымызы охујараг таныја биләрләр. Журналлар “торпағы” јумшалдыр вә инсанлары һәгигәти гәбул етмәјә мејилли едир. Журналлары нә гәдәр чох пајласаг, бир о гәдәр дә чох инсанын Јеһова һагда өјрәнмәк имканы олаҹаг».

Иҹтимаи шаһидлијин ролу

2013-ҹү илдә Индонезија филиалы Рәһбәрлик Шурасынын иҹазәси илә ики јени тәблиғ үсулуну тәтбиг етди: шәһәрин ҝедиш-ҝәлиши сых олдуғу јерләрдә хүсуси иҹтимаи шаһидлик вә јығынҹагларын иҹтимаи шаһидлији. Бу үсуллар Индонезијада даһа чох инсанын хош хәбәри ешитмәсинә јол ачды.

 Хүсуси иҹтимаи шаһидлик үчүн илк масалар Гәрби Ҹакартанын бөјүк електроника мағазаларында гурашдырылды. Бундан сонра јығынҹаглар да өз әразиләриндә иҹтимаи шаһидлик үчүн арабалар вә масалар јерләшдирмәјә башлады. Бир илин ичиндә Индонезијанын шәһәрләриндә артыг 400-дән чох араба вә маса фәалијјәт ҝөстәрирди. Бу, һансы бәһрәләри верди?

Ҹакартада ағсаггал кими хидмәт едән Јусак Јуниплат дејир: «Иҹтимаи шаһидлијә башламаздан габаг јығынҹағымыз аја 1200 журнал сифариш едирди. Алты ајдан сонра сифаришимизин сајы 6000-ә галхды. Һал-һазырда исә ајда 8000 журнал сифариш едирик. Бундан әлавә, китабларла брошүрләр пајлајырыг». Меданда (Шимали Суматра) өнҹүлләрдән ибарәт кичик бир груп үч јердә арабалар јерләшдирди. Биринҹи ај онлар 115 китаб вә 1800 журнал пајладылар. Ики ај сонра исә једди әразидә тәхминән 60 өнҹүл 1200 китаб вә 12 400 журнал верди. Јессе Кларк адлы хүсуси тәјинатлы мүждәчи бөлүшүр: «Бу јени тәблиғ үсуллары баҹы-гардашлары чох руһландырды вә Индонезијада һәлә чох инсанын һәгигәтә ҝәлә биләҹәјини үзә чыхартды. Иҹтимаи шаһидлик бурада дәрин көк салыб!»

Доғма дилдә хош хәбәр

Индонезија дүнјанын ән чох дилдә данышылан ҝушәләринин бириндә јерләшир *. Әһали дөвләт дили олан Индонезија дилиндә данышса да, әксәријјәт јерли етник дилдә — ана дилләриндә данышырлар.

Батак-Тоба тәрҹүмә групу (Шимали Суматра)

2012-ҹи илдә филиал бу ҹүр чохдилли әразинин тәләбатыны өдәмәк үчүн аддымлар атмаға башлады. Том Ван Лимпутен бөлүшүр: «Бунун үчүн биз әввәлҹә тәхминән 120 милјон инсанын данышдығы 12 јерли дилә әдәбијјат тәрҹүмә етмәјә башладыг. Јавалы тәрҹүмәчиләр Јава дилиндә олан илк  буклети ҝөрәндә севинҹ ҝөз јашларыны сахлаја билмәдиләр. Ахыр ки, онларын да өз доғма дилиндә руһани гидасы олду!»

Јығынҹаға ҝәләнләрин чоху јерли дилдә данышса да, ҝөрүшләр Индонезија дилиндә кечирилирди. Лотар Миһанг хатырлајыр: «2013-ҹү илдә јолдашым Карменлә мән Шимали Суматрада Ниас адасында кечирилән икиҝүнлүк топлантыда иштирак етдик. Топлантыја һарадаса 400 нәфәр ҝәлмишди. Ҝәләнләрин әксәријјәти ниасдилли иди. Амма чыхышлар Индонезија дилиндә едилирди. Натигләрлә мәсләһәтләшиб топлантыја ҝәләнләрә елан етдик ки, сабаһкы ҝүнүн програмы Ниас дилиндә олаҹаг. Сәһәриси ҝүн топлантыја 600-дән чох адам ҝәлди». Кармен бөлүшүр: «Ачыг-ајдын ҝөрүнүрдү ки, динләјиҹиләр дүнән Индонезија дилиндә олан чыхышларла мүгајисәдә, бу ҝүн Ниас дилиндә кечирилән програма даһа  диггәтлә гулаг асырдылар. Мүгәддәс Китабда дејиләнләри өз ана дилләриндә ешидиб там баша дүшмәк онлара зөвг верирди».

Ешитмә гүсурлу инсана хош хәбәр чатдырылыр

Индонезијада һәтта ешитмә гүсурлу инсанлар да хош хәбәри өз дилләриндә «ешидә» биләр. 2010-ҹу илдән бәри Индонезија жест дили тәрҹүмә групу једди брошүр вә сәккиз буклети Индонезија жест дилинә тәрҹүмә едиб. Бундан әлавә, филиал 24 жест дили курсу тәшкил едәрәк 750-дән чох баҹы-гардаша жест дилини өјрәнмәјә көмәк едиб. Бу ҝүн 23 жестдилли јығынҹаг вә груп Индонезијада јашајан тәхминән үч милјон ешитмә гүсурлу инсана хош хәбәри чатдырыр.

Һазырда Тәрҹүмә шөбәсиндә әдәбијјатлар 37 дилә тәрҹүмә олунур. Үмумиликдә Индонезијанын 19 әразисиндә 117 тәрҹүмәчи вә 50 ишчи һејәти чалышыр.

^ абз. 4 Мүгәддәс Китабын Индонезија дилиндә олан «Јени Дүнја Тәрҹүмәси» 1999-ҹу илдә нәшр олунуб. Тәрҹүмәчиләр гадаға дөврүндә једди ил чалышараг бу лајиһәни баша вурмушлар. Бир нечә ил сонра исә Индонезија дилиндә «Мүгәддәс Јазыларын дәрк едилмәси» енсиклопедијасынын ики ҹилди вә електрон форматда «Ҝөзәтчи Гүлләсинин китабханасы» ишыг үзү ҝөрдү. Бунлар мөһтәшәм әмәјин бәһрәси иди!

^ абз. 14 Индонезијада 707, онун шәрг гоншусу Папуа Јени Гвинејада исә 838 ишләк дил вар.