Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ИНДОНЕЗИЈА

Горхмаз өнҹүл

Андре Елијас

Горхмаз өнҹүл
  • ДОҒУМ ТАРИХИ: 1915

  • ВӘФТИЗ ТАРИХИ: 1940

  • ГЫСА МӘЛУМАТ: Дәфәләрлә сорғу-суала вә һәдәләрә синә ҝәрән горхмаз өнҹүл.

ИКИНҸИ дүнја мүһарибәси заманы Андре гардаш вә онун һәјат јолдашы Ҹозефина мәмурларын гаршысында ифадә вермәк үчүн Сукабумидә (Гәрби Јава) зәһмли јапон һәрби полиси кемпетајын баш идарәсинә чағырылдылар. Әввәлҹә Андре гардаш диндирилди. Ону суал атәшинә тутдулар:

— Јеһованын Шаһидләри кимдир? Сән јапон һөкумәтинә гаршысан? Ҹасуссан?

— Биз Күлли-Ихтијар Аллаһын хидмәтчиләријик вә сәһв бир иш тутмамышыг, — дејә Андре ҹаваб верди.

Командир дәрһал дивардан самурај гылынҹыны чәкиб һазыр вәзијјәтдә әлиндә тутараг бағырды:

— Өлдүрүм сәни инди?!

Андре башыны столун үстүнә гојду вә үрәјиндә дуа етди. Узун сүкутдан сонра гәһ-гәһә сәси ҝәлди. Мәмур: «Јаман мәрд адамсан!» — деди. Сонра Ҹозефинаны чағырдылар. Мәмур онун ифадәсинин Андренин дедикләри илә үст-үстә  дүшдүјүнү ҝөрүб гышгырды: «Сиз ҹасус зад дејилсиниз. Чыхын бајыра!»

Бунун үстүндән бир нечә ај кечәндән сонра «јаланчы гардашлар» Андрени сатдылар вә о, һәбсә дүшдү (2 Кор. 11:26). О, бир нечә ај камерасынын канализасија борусундан јығдығы јемәк гырынтылары илә доланды. Буна бахмајараг, нәзарәтчиләр онун иманыны сындыра билмәдиләр. Ҹозефинаја әри илә ҝөрүшмәјә иҹазә вериләндә Андре дәмир бармаглар арасындан пычылдады: «Нараһат олма. Өлсәм дә, галсам да Јеһоваја сәдагәтими горујаҹағам. Өләрәм, бу гапыдан сатгын чыхмарам».

Алты ај һәбсханада галандан сонра Андре Ҹакарта Али Мәһкәмәси гаршысында өзүнү мүдафиә едиб азадлыға бурахылды.

Тәхминән отуз ил сонра Индонезија һөкумәти Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтини јенидән гадаған етди. Манадодакы (Шимали Сулавеси) рајон прокурору Андрени гәбулуна чағырыб деди:

— Хәбәрин вар ки, Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти гадаған олунуб?

— Бәли.

— Нәдир, һазырсан динини дәјишмәјә?

Андре габаға әјилиб синәсинә вурду, гәти вә тәсирли шәкилдә деди:

— Бу үрәјими көксүмдән гопара биләрсиниз, анҹаг диними дәјишмәјә мәҹбур едә билмәзсиниз!

Рајон прокурору Андрени бурахды вә бир дә ону нараһат етмәди.

60 илә јахын өнҹүл кими ҹанла-башла хидмәт едән Андре гардаш 2000-ҹи илдә 85 јашында вәфат етди..