Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ИНДОНЕЗИЈА

Саранын дост-доғмаҹа гызы

Тити Кутин

Саранын дост-доғмаҹа гызы
  • ДОҒУМ ТАРИХИ: 1928

  • ВӘФТИЗ ТАРИХИ: 1957

  • ГЫСА МӘЛУМАТ: Иманына гаршы чыхан әринә һәгигәти өјрәнмәјә көмәк едән бәсирәтли баҹымыз. (Нәгл етди оғлу Маријо Кутин.)

АНАМ истиганлы вә меһрибан гадын иди, Мүгәддәс Китабы чох севирди. О, Манадода (Шимали Сулавеси) хүсуси тәјинатлы мүждәчи олан Ҝертруд Оттла таныш оланда мәмнунијјәтлә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылыг вермиш вә һәгигәти гәбул етмишди. Атам Ервин танынмыш банкир, сонрадан исә Ҹакарта фонд биржасынын сәдри олмушду. О, анамын бу етигадына гәти гаршы иди.

Ҝүнләрин бир ҝүнү атам анама ултиматум верди:

— Ја мән, ја да динин. Сечимини ет!

Анам чох дүшүнүб-дашындыгдан сонра мүлајим сәслә деди:

— Һәм сәни, һәм дә Јеһованы сечирәм.

Атам билмәди нә десин вә дәрһал һирси сојуду.

Вахт кечдикҹә атам динимизә һөрмәт етмәјә башлады. Чүнки о, анамы чох севирди. Анамын һикмәти вә бәсирәти ону һејран едирди.

 Анам атамын һәгигәтә ҝәлмәсини чох истәјирди. Бу һагда һәрарәтлә дуа етдикдән сонра јадына дүшдү ки, атам дил өјрәнмәји севир. Буна ҝөрә дә инҝилис дилиндә Мүгәддәс Китаб ајәләрини евин һәр тәрәфинә асды. О, атама белә изаһ еләди: «Инҝилис дилими тәкмилләшдирмәк истәјирәм». Һәмчинин анам билирди ки, атам мәрузә динләмәји севир. Буна ҝөрә дә һәр дәфә Теократик Хидмәт Мәктәбиндәки чыхышларыны мәшг едәркән ону динләмәсини хаһиш едирди, атам да разылашырды. Атам гонагпәрвәр инсан иди. Анам буну билдији үчүн тәклиф еләди ки, јығынҹаға баш чәкән рајон нәзарәтчиси онларда галсын. О етираз еләмәди. Атам аиләҹанлы олдуғундан анам она бөјүк топлантылара аиләликҹә ҝетмәји мүлајимликлә тәклиф едирди. О да бизимлә ҝедирди.

Анамын сәбирлә вә дүшүнүлмүш шәкилдә етдији ҹәһдләр тәдриҹән атамын үрәјини јумшалтды. Аиләмиз Инҝилтәрәјә көчәндән сонра атам јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝәлмәјә башлады. Орада Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасынын ҝәләҹәк үзвү илә, Ҹон Бар гардашла достлашды. Елә һәмин ил атам вәфтиз олду. Анамын севинҹи јерә-ҝөјә сығмырды. Һәмин илдән сонра атамын анама севҝиси даһа да артды.

Анам исмәтли, һөрмәтҹил вә руһән јеткин гадын олдуғу үчүн ону таныјан һәр кәсин үрәјинә јол тапырды.

Бәзи достларымыз анамы гонагпәрвәрлији илә танынан биринҹи әсрдә јашамыш мөмин гадын Лидијаја бәнзәдирди (Һәв. 16:14, 15). Амма мәним ҝөзүмдә анам, әри Ибраһим пејғәмбәрә үрәкдән итаәт едән Сара кими иди (1 Бут. 3:4—6). Анам исмәтли, һөрмәтҹил вә руһән јеткин гадын иди. Ону таныјан һәр кәсин үрәјинә јол тапырды. Атамы һәгигәтә ҝәтирән дә онун нүмунәви давранышы олду. Мәнә ҝөрә, о, Саранын дост-доғмаҹа гызы иди.