Радио јајымлар

1933-ҹү илдә гардашлар Ҹакартада радиостансија ачдылар. Орадан Рутерфорд гардашын инҝилисҹә мәрузәләри јајымланырды. Үстәлик, һәгигәтлә марагланан бир киши Нидерланд дилиндә мәрузәләр охујурду. Бу јајымлар бөјүк мараға сәбәб олурду вә бунун сајәсиндә гардашлар даһа чох әдәбијјат пајлајырдылар.

Рутерфорд гардашын «Мүгәддәс илин сүлһ вә фираванлыға тәсири» адлы атәшли нитги радиостансијадан јајымлананда католик руһаниләринин сәбри түкәнди *. Руһаниләр өз әлалтылары васитәсилә радиостансијаја сәс јазылары ҝәтирән Де Шумахер гардашы «бөһтан атмагда, ришхәнд етмәкдә вә дүшмәнчиликдә» иттиһам етдиләр. Де Шумахер гардаш иттиһамлара вүгарла синә ҝәрди. Ону 25 гулден * ҹәримә етдиләр, үстәлик, мәһкәмә хәрҹләрини өдәмәли олду. Бу мәһкәмә барәдә үч мәшһур гәзетдә јазылмышды. Нәтиҹәдә даһа бөјүк шаһидлик верилди.

 Нур дашыјыҹысы

1935-ҹи ил ијулун 15-и Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәтинә мәхсус «Нур дашыјыҹысы» адлы 16 метр узунлуғунда олан ҝәми алты ај Сиднејдә (Австралија) тәблиғ сәјаһәти етдикдән сонра Ҹакартаја чатды. Ҝәмидә једди шөвглү өнҹүл вар иди. Онлар хош хәбәри Индонезија, Сингапур вә Малајзијада јајмаг әзминдә идиләр.

 Ики илдән чох өнҹүлләр «Нур дашыјыҹысы» илә Индонезијанын бөјүк вә кичик лиманларыны ҝәзәрәк күлли-мигдарда Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјат пајламышдылар. Ҹејн Дешамп дејир: «Кичик лиманлара дахил оланда ҝәми һејәти фонографы гошараг һәмин вахт Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәтинин президенти олан Рутерфорд гардашын мәрузәләрини сәсләндирирди. Тәсәввүр един, уҹгар малај кәнд сакинләри бөјүк бир јахтанын онларын лиманына јан алдығыны ҝөрәндә, әтрафы бүрүјән ҝүҹлү сәси ешидәндә неҹә һејрәтә ҝәлирдиләр. Онлар елә бил учан бошгаб ҝөрүрдү».

Гардашларын ҹәсарәтлә етдији тәблиғдән һиддәтләнән руһаниләр һөкумәти тәһрик еләдиләр ки, «Нур дашыјыҹысы»нын Индонезијанын әксәр лиманларына ҝиришини гадаған етсин. Индонезијада тәблиғ ишиндә мөһтәшәм наилијјәтләр әлдә едән «Нур дашыјыҹысы» 1937-ҹи илдә Австралијаја гајытды.

«Нур дашыјыҹысы»нын ҝәми һејәти

^ абз. 5 Рутерфорд гардашын мәрузәси Рома католик килсәсинин јалан тәлимләрини, сијаси вә комерсија ишләрини ифша едирди.

^ абз. 5 Индики пулла 300 АБШ доллары.