• ДОҒУМ ТАРИХИ: 1911

  • ВӘФТИЗ ТАРИХИ: 1952

  • ГЫСА МӘЛУМАТ: Кечмишдә ҹинајәткар дәстәнин башчысы олмуш филиал комитәсинин үзвү.

БИР ДӘФӘ кәшфијјат идарәсинин директору Сомин гардашы баш прокурорлуға чағырыб сорушду:

— Сән ки, индонезијалысан, мәнә дүзүнү де ҝөрүм, Јеһованын Шаһидләри Индонезијада әслиндә нә ишлә мәшғулдурлар?

Сомин гардаш ҹаваб верди:

— Ҝәлин сизә өз һекајәми данышым. Әввәлләр мән ҹинајәткар дәстәнин башчысы идим, инди исә инсанлара Аллаһын Кәламыны өјрәдирәм. Јеһованын Шаһидләри Индонезијада мәһз бу ишлә мәшғулдурлар — мәним кими јарамаз инсанлара нүмунәви вәтәндаш олмаға көмәк едирләр!

Кәшфијјат идарәсинин директору сонрадан билдирмишди: «Јеһованын Шаһидләри һагда чохлу шикајәт ешитсәм дә, дәгиг билирәм ки, бу, јахшы диндир, чүнки ҹәнаб Сомини дәјишдирә билиб».