Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ИНДОНЕЗИЈА

Коммунист гијамындан сағ чыхдым

Роналд Јака

Коммунист гијамындан сағ чыхдым
  • ДОҒУМ ТАРИХИ: 1928

  • ВӘФТИЗ ТАРИХИ: 1941

  • ГЫСА МӘЛУМАТ: Индонезијада 25 илдән артыг хидмәт етмиш филиал хидмәтчиси.

1965-ҹи ил октјабрын 1-и ҝеҹә јарысы иди. Дөвләт чеврилишинә ҹәһд заманы Индонезија Коммунист Партијасынын (ИКП) гошунлары танынмыш алты ҝенералы гәтлә јетирдиләр. Дөвләт буна тез вә амансызҹасына ҹаваб верди. Үмумхалг сојгырымы кими танынан бу һадисәдә тәхминән 500 000 ҝүнаһсыз коммунист гәтлә јетирилди.

Чеврилиш баш тутмајандан бир нечә һәфтә сонра јүксәк рүтбәли һәрби командир билдирди ки, адым өлүм сијаһысында лап башда иди. Коммунистләр бу сијаһыја әразимиздәки бүтүн дини лидерләрин адыны дахил етмишдиләр. О һәтта мәним үчүн газылмыш гәбри дә ҝөстәрмәк истәди. Анҹаг мән һөрмәтҹил шәкилдә бундан имтина етдим. Сијаси мүһитин түғјан етдији бир атмосфердә истәмәдим ки, мәни онунла бирҝә ҝөрсүнләр вә мәсиһи битәрәфлијимә хәләл ҝәлсин.