Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти 2016

 ИНДОНЕЗИЈА

Шәргдә тәблиғ иши вүсәт алыр

Шәргдә тәблиғ иши вүсәт алыр

1953-ҹү илдә Петер Вандерһаҝен Индонезијаја рајон нәзарәтчиси тәјин олунду. Онун хидмәт әразисинә бүтүн өлкә дахил иди. Әрази шәргдән гәрбә тәхминән 5100 километр, шималдан ҹәнуба исә 1800 километр узанырды. Белә бир бөјүк әразини ҝәзиб-долашаркән Петер гардашын башына чохлу сәрҝүзәштләр ҝәлмишди.

Петер Вандерһаҝен

1954-ҹү илдә Петер гардаш Индонезијанын шәрг бөлҝәсинә сәјаһәт етди. Бу бөлҝәдә һәр ҹүр динә ситајиш едәнләрә раст ҝәлмәк олар. Мәсәлән, Бали адаларында һиндулар, Ломбок вә Сумбавада мүсәлманлар, Флоресдә католикләр, Сумба, Алор вә Тиморда исә протестантлар үстүнлүк тәшкил едир. Гардаш сыныг-салхаг гајыгла сәјаһәт  едәркән Гәрби Тиморун пајтахты Купанга чатана гәдәр јол боју адаларда тәблиғ едирди. О бөлүшүр: «Тиморда ики һәфтә хидмәт етдим. Лејсанын јағмасына бахмајараг, өзүмлә ҝәтирдијим бүтүн әдәбијјатлары пајладым вә бир нечә нәфәрлә Мүгәддәс Китаб дәрсинә башладым. 34 нәфәр исә журналларымыза абунә олду». Хүсуси өнҹүлләр марагланан адамлара руһани ҹәһәтдән көмәк етдиләр вә нәтиҹәдә, Купангда јығынҹаг јаранды. Илаһи мүждә гоншулугдакы Роти, Алор, Сумба вә Флорес адаларына да јајылды.

Купангдакы протестант дин хадимләри килсәјә ҝәләнләрин Јеһованын Шаһидләринә гулаг асдыгларыны ҝөрәндә пахыллыглары тутду. Баш кешиш гоҹа, бир голу олмајан Томас Тубулај адлы галајчыја Јеһованын Шаһидләри илә дәрс кечмәји гадаған еләди вә хәбәрдарлыг етди ки, әҝәр өјрәндикләрини башгалары илә бөлүшмәјә давам етсә, ган төкүләҹәк. Анҹаг Томас ҹәсарәтлә деди: «Мәсиһин әсил давамчысы сәнин дедијини демәзди. Килсәнизә бир дә ајаг басмајаҹағам». Сонрадан Томас фәал мүждәчи, гызы исә хүсуси өнҹүл олду.

Амма Тимордакы дин хадимләри Јеһованын Шаһидләрини сусдурмаға гәти-гәрарлы идиләр. 1961-ҹи илдә онларын тәкиди илә Дини Ишләр Департаменти вә јерли һәрби мәмурлар ев-ев тәблиғә гадаға гојдулар. Гардашларымыз исә садәҹә тәблиғ үсулларыны дәјишдиләр. Онлар мағазаларда вә булаг башында олан ҹамаатла, дәниз саһилиндә иш ҝөрән балыгчыларла, гәбир үстүнә ҝәлән аиләләрлә сөһбәт едирдиләр. Бир ајдан сонра һәрби мәмурлар јумшалды вә радио васитәсилә Тиморда дин азадлығы елан етдиләр. Дини Ишләр Департаменти ев-ев тәблиғин һәлә дә гадаған олдуғуну билдирәндә гардашлар бу гануну јазылы сүрәтдә тәләб етдиләр. Рәсмиләр бу сәнәди тәгдим етмәдикләри үчүн гардашлар јенидән ев-ев тәблиғ етмәјә башладылар.

 Хүсуси тәјинатлы мүждәчиләр олан Пит де Јаҝер вә Нел, Һанс ван Вјуре вә Сузи адлы ҹүтлүкләр дә 1962-ҹи илдә Папуаја ҝәләндә Христиан дин хадимләри тәрәфиндән мүгавимәтлә үзләшдиләр. Үч баш назир бу мүждәчиләрә гаршы чыхараг башга јердә тәблиғ етмәләрини тәләб етди. Дин хадимләри күрсүдән, радиодан вә јазылы шәкилдә Јеһованын Шаһидләрини дөвләтә гаршы чыхмагда иттиһам едирдиләр. Онлар һәмчинин мүждәчиләрлә дәрс кечән килсә үзвләрини дилә тутмагла, онлара һәдә-горху ҝәлмәклә, ја да рүшвәт вермәклә фикирләриндән дашындырмаға чалышырдылар. Руһаниләр һәмчинин иҹма башчыларына тәзјиг ҝөстәрирдиләр ки, онлар Јеһованын Шаһидләринә гаршы чыхсынлар.

Амма бир иҹма башчысынын дәвәти дин хадимләринин бүтүн ҹәһдләрини боша чыхарды. Һанс бөлүшүр: «Иҹма башчысы бүтүн кәнди бир јерә јығандан сонра Питлә мән ики гыса мәрузә илә тәблиғ фәалијјәтимизи изаһ етдик. Һәјат јолдашларымыз исә сәһнәҹик шәклиндә ев-ев тәблиғ заманы гапыны неҹә дөјдүкләрини, ичәри неҹә дәвәт алдыгларыны вә Аллаһын Кәламындан гысаҹа хош хәбәри неҹә бөлүшдүкләрини нүмајиш етдирдиләр. Иҹма башчысы вә топлашан ҹамаат тәгдиматымыздан разы галды вә фәалијјәтимизә изин верди».

Буна охшар чохлу һадисәләр баш верирди. Мүсәлманлар тәблиғ ишинә демәк олар ки, мане олмурдулар. Тәгибләр әсас етибары илә Христиан дин хадимләри тәрәфиндән олурду. Бу, индијә кими беләдир.

Шәһадәт вермәк үчүн һөкмдарларын өнүнә ҝәтирилирләр

Иса Мәсиһ шаҝирдләринә демишди: «Мәндән өтрү сизи һөкмдарларын вә падшаһларын өнүнә ҝәтирәҹәкләр. Беләҹә, онлара вә диҝәр халглара шәһадәт верәҹәксиниз» (Мәт. 10:18). Бу сөзләр Индонезијада өз тәсдигини дәфәләрлә тапыб.

 1960-ҹы илдә Ҹакартада танынмыш бир илаһијјатчы Јеһованын Шаһидләрини сахта мәсиһиләр кими гәләмә верән китаб бурахды. Бу китабдан сонра чохлу дин хадимләри Јеһованын Шаһидләринә гаршы чыхдылар. Мәсәлән, бир шәһәрин дин хадими Дини Ишләр Департаментинә мәктуб јазараг Јеһованын Шаһидләрини килсә үзвләрини јолдан чыхармагда ҝүнаһландырды. Мәсәләјә ајдынлыг ҝәтирмәк үчүн мәмурлар гардашларымызы чағырдылар. Онлар да өз нөвбәсиндә сүбут-дәлил тәгдим етмәклә ҝөзәл шаһидлик вердиләр. Бир диндар мәмур өз иш јолдашларына мәсләһәт вериб деди: «Јеһованын Шаһидләрини раһат бурахын. Онлар јатмыш протестантлары јухудан ојадырлар».

Гардашлар «Ҹәннәт» адлы китаблары бошалдыр, 1963-ҹү ил

 1964-ҹү илдә Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинә гадаға гојмаг үчүн бир груп протестант кешиш Дини вә Сосиал Ишләр үзрә Парламент Комитәсинә мүраҹиәт етди. Бу сәбәбдән комитә филиалдакы гардашлары чағырды ки, ҝәлиб өзләрини мүдафиә еләсинләр. Тагор Һутасојт бөлүшүр: «Бир саата јахын комитә гаршысында чыхыш едиб маарифләндирмә ишимизи әтрафлы изаһ етдик. Әлејһимизә олан бир протестант сијасәтчи Папуада дини иғтишашлара сәбәб олдуғумузу дејәрәк бизи шәрләди. Амма комитәнин мүсәлман үзвләри мүлајим идиләр. Онлар бизә дедиләр: “Конститусија дин азадлығыны тәмин едир. Буна ҝөрә дә сизин тәблиғ етмәк һүгугунуз вар”. Бу ҝөрүшдән сонра Папуадакы јүксәк рүтбәли дөвләт мәмуру бәјан етди: “Јени һөкумәт... дин азадлығыны тәмин едир вә бу, јени јаранан динләрә дә аиддир”».