Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти 2016

 ИНДОНЕЗИЈА

Хүсуси тәјинатлы мүждәчиләринин ахышы

Хүсуси тәјинатлы мүждәчиләринин ахышы

1964-ҹү ил ијулун 9-да Индонезија Әдлијјә Департаменти Јеһованын Шаһидләрини һүгуги шәхс кими тәмсил едән Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Ҹәмијјәтини рәсми шәкилдә гејдијјата алды. Амма гардашлар дин азадлығындан там шәкилдә фајдаланмаздан өнҹә Дини Ишләр Департаменти тәрәфиндән дә гејдијјата алынмалы идиләр. Бу Департамент Христиан Иҹмасы Рәһбәрлијинин Баш Идарәси илә мәсләһәтләшди. Баш идарә исә Јеһованын Шаһидләринин гәти әлејһинә олан протестантлардан ибарәт иди.

Бир ҝүн гардашларымыздан бири Дини Ишләр назири илә сых әмәкдашлыг едән баш мәмурла таныш олду. Сөһбәт әснасында мәлум олду ки, ејни кәнддәндирләр. Беләҹә, онлар өз ләһҹәләриндә сәмими сөһбәт еләмәјә башладылар. Гардаш бу мәмура Јеһованын Шаһидләри илә Христиан Иҹмасы Рәһбәрлијинин Баш Идарәси арасында олан проблем  барәдә данышды. Онда мәмур үч гардашымызла меһрибан вә мүлајим мүсәлман олан назирин ҝөрүшүнү тәшкил етди. Назир 1968-ҹи ил мајын 11-и Јеһованын Шаһидләрини дин кими таныјан вә онлара Индонезијада фәалијјәт ҝөстәрмәк һүгугу верән рәсми фәрман чыхартды.

Баш мәмур һәмчинин өз тәшәббүсү илә Христиан Иҹмасы Рәһбәрлијинин Баш Идарәсинә мүраҹиәт еләди ки, Јеһованын Шаһидләри арасында хариҹи вәтәндашлығы оланлара миссионер визасы версин. Гәрәзсиз администраторун көмәји илә 64 хүсуси тәјинатлы мүждәчијә нөвбәти бир нечә ил әрзиндә Индонезијаја ҝириб-чыхмаға иҹазә верди.

1968-ҹи илә кими тәхминән 300 хүсуси тәјинатлы мүждәчи вә хүсуси өнҹүл, еләҹә дә 1200-дән чох тәблиғчи Индонезијанын дөрд бир тәрәфинә хош хәбәри чатдырмышды. Хүсуси тәјинатлы мүждәчиләр јерли баҹы-гардашлара дәјәрли тәлим вермишдиләр. Бунун сајәсиндә онлар руһани ҹәһәтдән сүрәтлә бөјүдүләр. Бу тәлим лап јеринә дүшмүшдү, чүнки бөјүк сүрәтлә тәгиб фыртынасы јахынлашырды.

Дин хадимләринә «Милад һәдијјәси»

1974-ҹү илдә Христиан Иҹмасы Рәһбәрлијинин Баш Идарәси јенидән Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтини гадаған етмәк үчүн тәдбир төкдү. Бу идарәнин баш директору Дини Ишләр Департаментинин бөлҝәләрдәки бүтүн офисләринә мәктуб јазараг Јеһованын Шаһидләрини гејри-рәсми фәалијјәт ҝөстәрмәкдә иттиһам еләди. Директор мәмурлара деди ки, Јеһованын Шаһидләри онлары «нараһат» едән кими дәрһал тәдбир ҝөрсүнләр. Бу, Јеһованын халгыны тәгиб етмәк үчүн бир ејһам иди. Әксәр мәмурлар бу сөзләрә әһәмијјәт вермәдиләр. Галанлары исә фүрсәтдән истифадә едәрәк јығынҹаглара вә ев-ев тәблиғә гадаға гојмаға башлады.

1976-ҹы ил декабрын 24-ү Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинин гадаған олунмасындан бәһс едән гәзет

 Һәмин вахтларда Үмумдүнја Килсәләр Шурасы (ҮКШ) Ҹакартада бејнәлхалг конгрес кечирмәји планлашдырырды. Јерли мүсәлманлар бу тәдбирин провокасија вә агрессив характерли олдуғуну һесаб едирди. Дини ҝәрҝинлијин артмасы сәбәбиндән Шура бу конгреси ләғв етди. Анҹаг христианлашдырмаг ҹәһди гызғын мәсәләјә чеврилди вә бу, бир чох сијасәтчини нараһат едирди. Дин хадимләри Јеһованын Шаһидләринин тәблиғ фәалијјәти һагда ачыг-ашкар ҝилејләнәрәк бу мәсәләдә онлары ҝүнаһландырмаға чалышырдылар. Нәтиҹәдә, даһа чох мәмур Јеһованын Шаһидләринә пис мүнасибәт бәсләмәјә башлады.

1975-ҹи илин декабр ајында дини ҝәрҝинлијин артдығы бир вахтда Индонезија кечмиш португал колонијасы олан Шәрги Тимора (индики Тимор-Лесте) һүҹум етди. Једди ајдан сонра Шәрги Тимор әразиси ишғал олунду вә бу, бүтүн халгын вәтәнпәрвәрлик һиссини аловландырды. Гардашларын сијаси битәрәф олмалары, һәрби хидмәтдән вә бајраға тәзим етмәкдән имтина етмәләри баш һәрби командирләрин гәзәбинә сәбәб олду (Мәт. 4:10; Јәһ. 18:36). Дин хадимләри фүрсәтдән истифадә едәрәк һөкумәтдән Јеһованын Шаһидләринә гаршы чыхмағы тәләб етдиләр. Нәтиҹәдә, 1976-ҹы илин декабрын орталарында дин хадимләри өз «Милад һәдијјәси»ни алды — һөкумәт Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинә гадаға гојду.