Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Һәбсдә олдуғум мүддәтдә Јеһоваја ҝүвәнмәји өјрәндим. Әслиндә, һәбс мәни руһани ҹәһәтдән даһа да мөһкәмләндирди»

 ИНДОНЕЗИЈА

Онлар тәслим олмадылар

Онлар тәслим олмадылар

Филиалдакы гардашлар гадаға һагда хәбәр тутанда һәрәкәтә кечдиләр. Роналд Јака бөлүшүр: «Мәхфи сәнәдләри, әдәбијјатлары вә филиалын вәсаитләрини Ҹакартада мүнасиб евләрдә ҝизләтдик. Сонра филиалы ҝизлин јерә көчүрүб әввәлки биналары хәлвәтҹә сатдыг».

Гардашларын чоху фәал вә сарсылмаз иди. Онлар ағыр сынаглара гатлашмышдылар. Һәтта фәалијјәтимизә гадаға гојуланда Јеһоваја етибарларыны итирмәдиләр. Анҹаг елә баҹы-гардашлар вар иди ки, сынаглара һазыр дејилдиләр. Бир нечә ағсаггал горхуја дүшүб тәблиғ етмәји дајандырмаға разылыг верән сәнәди имзалады. Һәтта бәзиләри јығынҹаг үзвләринин адларыны да вермишдиләр. Филиал јығынҹаглары мөһкәмләндирмәк вә зәифлик ҝөстәриб ҝүзәштә ҝедәнләрә көмәк етмәк үчүн јеткин гардашлары бу әразијә ҝөндәрди. Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Ҹон Бут Индонезијаја ҝәлиб онлара ата нәсиһәти верди. Бу, лап јеринә дүшмүшдү.

Әслиндә, халгыны мөһкәмләндирән вә онлара тәсәлли верән Даһи Чобанымыз Јеһова иди (Һизг. 34:15). Ағсаггаллар үзәрләринә дүшән ишләри даһа мәсулијјәтлә јеринә јетирмәјә башладылар. Тәблиғчиләр јени үсулларла вә еһтијатла тәблиғ етмәји өјрәндиләр (Мәт. 10:16). Әксәр гардашлар Индонезија Мүгәддәс Китаб Ҹәмијјәтиндән мүнасиб гијмәтә Мүгәддәс Китаб нүсхәләрини алыб ев сакинләринә тәклиф едирдиләр вә вәзијјәтә бахыб хош хәбәри бөлүшүрдүләр. Диҝәрләри исә әдәбијјатларымызы пајламаздан өнҹә мүәллиф һүгугунун ҝөстәрилдији сәһифәни гопарырдылар. Әксәр өнҹүлләр, Јапон ишғалы заманы тәблиғ едән баҹы-гардашлар кими, алверчи ады илә гапы-гапы ҝәзиб тәблиғ едирдиләр.

Маргарет вә Норберт Һауслер

 1977-ҹи илдә нөвбәти зәрбәни Дини Ишләр Департаменти ендирди: онлар Јеһованын Шаһидләри үчүн миссионер визасынын вахтыны узатмагдан имтина етдиләр. Гардашлар хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрин чохуну башга өлкәләрә тәјин етдиләр *. Манадода (Шимали Сулавеси) һәјат јолдашы илә хидмәт едән хүсуси тәјинатлы мүждәчи Норбет Һауслер хатырлајыр: «Бизимлә видалашмаг үчүн һава лиманына јүзләрлә баҹы-гардаш ҝәлмишди. Тәјјарәнин пилләкәнинә јахынлашанда ајаг сахлајыб архаја бојландыг. Јүзләрлә адам бизә әл еләјирди. Онлар тәјјарә мејданчасында бир ағыздан гышгырырдылар: “Чох сағ олун! Сағ олун ки, бура  ҝәлдиниз”. Биз тәјјарәјә минәндә ҝөз јашларымызы сахлаја билмәдик».

Сумбада өзбашыналыг

Гадаға илә бағлы хәбәр бүтүн архипелага јајыланда Индонезија Килсәләр Бирлији өз үзвләрини тәһрик етди ки, Јеһованын Шаһидләринин етдији һәр шеји сәлаһијјәтли шәхсләрә хәбәр версинләр. Нәтиҹәдә, әксәр адаларда сајсыз-һесабсыз баҹы-гардаш һәбс олунмаға вә сорғу-суала чәкилмәјә башлады.

Сумба адасында јерләшән Вајнгапуда рајон һәрби командири 23 гардашы һәрби дүшәрҝәјә чағырды вә онлардан иманларыны инкар етдијини ҝөстәрән бәјаннамәни имзаламағы тәләб етди. Гардашлар бундан имтина едәндә командир онлара нөвбәти ҝүн дүшәрҝәјә гајытмаларыны әмр етди. Бу исә о демәк иди ки, гардашлар пијада 14 километр јол ҝедиб-ҝәлмәли идиләр.

Сәһәриси ҝүн тездән командирин јанына ҝәләндә онларын һамысыны бир-бир габаға чыхарыб бәјаннамәни имзаламағы тәләб етдиләр. Гардаш имзаламајанда әсҝәрләр онлары тиканлы ағаҹ будаглары илә вурурдулар. Әсҝәрләр о гәдәр азғынлашмышды ки, бәзи гардашлары һушуну итирәнә гәдәр дөјүрдүләр. Диҝәрләри исә һәмин вахт өз агибәтләрини ҝөзләјирди. Ахырда Моне Келе адлы бир ҹаван гардаш ирәли чыхыб бәјаннамәјә нәсә јазды. Гардашлар онун бу һәрәкәтинә ҝөрә чох мәјус олдулар. Амма командир ҹин атына минди, чүнки Моне орада «Мән әбәдијјән Јеһованын Шаһиди олараг галаҹағам» сөзләрини јазмышды. Монени дөјүб елә ҝүнә салдылар ки, о, хәстәханаја дүшдү. Амма Јеһоваја хәјанәт етмәди.

Командир 11 ҝүн әрзиндә гардашларын сәдагәтини сындырмаға чалышды: онлары бүтүн ҝүнү гызмар тропик ҝүнәшин алтында сахлады, бир нечә километри дизүстә  имәкләмәјә вә ағыр јүклә узун мәсафәни гачмаға мәҹбур етди. Бычағы боғазларына дирәјиб бајраға тәзим етмәји әмр етди. Анҹаг онларын сәдагәтини сындыра билмәди ки билмәди. Буна ҝөрә әмр верди ки, онлары јенә дөјсүнләр.

Һәр сәһәр гардашлар ағыр аддымларла дүшәрҝәјә ҝәлирдиләр. Билмирдиләр онлары гаршыда даһа һансы ишҝәнҹәләр ҝөзләјир. Гардашлар јол боју дуа едир, бир-бириләрини садиг галмаға тәшвиг едирдиләр. Ҝеҹә исә ган ичиндә, ҝүҹ-бәла илә аддымласалар да, Јеһоваја садиг галдыгларына ҝөрә севинә-севинә евә гајыдырдылар.

Филиал комитәси гардашларын башына ачылан ојунлардан хәбәр тутанда дәрһал Вајнгапу һәрби команданлығына, Тимор реҝионал һәрби команданлығына, Бали дивизија команданлығына, Ҹакартадакы али һәрби команданлыға вә диҝәр баш дөвләт мәмурларына етираз мәктубу јазыб телеграфла ҝөндәрди. Вајнгапудакы командир алчаг һәрәкәтләринин бүтүн Индонезијаја јајылдығыны биләндә гардашлары раһат бурахды.

«Јеһованын Шаһидләри мисмар кимидир»

Нөвбәти илләр әрзиндә бүтүн Индонезијада сајсыз-һесабсыз Јеһованын Шаһиди тутулур, сорғу-суала чәкилир вә дөјүлүрдү. Бил Пери адлы хүсуси тәјинатлы мүждәчи хатырлајыр: «Бир әразидә әксәр гардашларын габаг дишләрини вуруб сындырмышдылар. Гардашлар киминсә габаг дишләринин јериндә олдуғуну ҝөрәндә зарафатла дејирдиләр: “Дејәсән, јенисән? Јохса тәслим олмусан?” Сынаглара бахмајараг,  тәгиб олунанлардан һеч бири севинҹини, Јеһоваја хидмәт етмәк әзмини итирмәди».

Гадаға вахты кечирилән бөјүк топланты; ҝәләнләрин бир гисми гајыгдан динләјир

Бу 13 ил әрзиндә 93 Јеһованын Шаһиди ики ајдан дөрд илә гәдәр һәбс ҹәзасына мәһкум едилди. Амма сынаглар онларын Јеһоваја садиг галмаг гәтијјәтини даһа да мөһкәмләндирди. Сәккиз ај һәбсдә јатан Муса Раде азадлыға чыхандан сонра јашадығы әразидәки гардашлары тәблиғ ишинә тәшвиг етмәк үчүн онлары зијарәт етмишди. О дејир: «Һәбсдә олдуғум мүддәтдә Јеһоваја ҝүвәнмәји өјрәндим. Әслиндә, һәбс мәни руһани ҹәһәтдән даһа да мөһкәмләндирди». Одур ки, әтрафдакыларын: «Јеһованын Шаһидләри мисмар кимидир: нә гәдәр чох вурурсан, о гәдәр дәринә ҝирир», — демәси һеч дә тәәҹҹүблү дејил!

Тәблиғчиләр хош хәбәри чатдырмаг үчүн гајыгла Амбона (Молукк) ҝедәркән

^ абз. 6 Узун илләр хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт едән Петер Вандерһаҝенлә Лен Девисин јашы 60-ы кечдији үчүн, Мариан Тамбунан (кечмиш Стјува) исә индонезијалы илә аилә гурдуғуна ҝөрә онлара Индонезијада галмаға иҹазә вердиләр. Онларын һәр үчү Аллаһын ишини ҹанла-башла ҝөрүб гадағалара рәғмән сәмәрәли хидмәт етмишди.