Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ИНДОНЕЗИЈА

Бибелкринг

Бибелкринг

1930-ҹу илләрин ахырларында Шимали Суматрада јерләшән Тоба ҝөлү әтрафында Бибелкринг адлы (Нидерланд дилиндә «Мүгәддәс Китаб шаҝирдләри групу» демәкдир) јени дини ҹәрәјан пејда олду. Ҹәрәјанын әсасы белә гојулмушду: башга јердән ҝәлән бир өнҹүл бир нечә мүәллимә әдәбијјат вермишди. Еһтимал ки, һәмин өнҹүл 1936-ҹы илдә Тоба ҝөлү әтрафында тәблиғ едән Ерик Јуинс иди. Мүәллимләр әдәбијјатлары охудугдан сонра Батак протестант килсәсини тәрк едиб Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк үчүн евләрдә груплар јаратмышдылар. Бу груплар бөјүјүб чохалды. Онларын јүзләрлә үзвү олду *.

Бибелкринг ҹәрәјанынын кечмиш үзвү Дејм Симболан инди мәсиһи баҹымыздыр

Бибелкрингин илк үзвләри өнҹүлүн вердији әдәбијјатдан Мүгәддәс Китаба әсасланан бир нечә һәгигәти өјрәндиләр. «Онлар артыг бајраға тәзим етмир, Милад бајрамыны вә ад ҝүнүнү кечирмирдиләр. Бәзиләри һәтта ев-ев тәблиғ едирди», — дејә 1972-ҹи илдә һәгигәти гәбул етмиш бу ҹәрәјанын кечмиш үзвү Дејм Симболан билдирир. Амма Аллаһын тәшкилатынын дәстәји олмадығы үчүн ҹәрәјан тезликлә инсан дүшүнҹәси илә зәһәрләнди. «Гадынлара косметикадан истифадә етмәк, гыр-гызыл тахмаг, дәбли палтар, һәтта дәбли ајаггабы ҝејинмәк ҝүнаһ сајылырды. Бу ҹәрәјан өз үзвләринә шәхсијјәт вәсигәси алмағы гадаған едирди. Онларын бу мөвгеји һөкумәтин гәзәбинә сәбәб олурду», — дејә бу ҹәрәјанын диҝәр кечмиш үзвү Лимерија Надапдап изаһ едир. Инди о, бизим руһани баҹымыздыр.

Бибелкринг ҹәрәјаны бир нечә мәзһәбә парчаланды вә тәдриҹән дағылды. Өнҹүлләр Тоба ҝөлү әразисинә јенидән ҝәләндә Бибелкринг үзвләриндән чоху һәгигәти гәбул етди.

^ абз. 3 Бәзи мәнбәләрә әсасән, Бибелкрингин үзвләринин ән јүксәк сајы минләрлә олмушду.