Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ИНДОНЕЗИЈА

Унудулмаз топланты

Унудулмаз топланты

1963-ҹү ил августун 15-дән 18-дәк Индонезијанын дөрд бир јанындан тәшриф бујуран јүзләрлә тәблиғчи вә диҝәр өлкәләрдән ҝәлән 122 гонаг Бандунг шәһәриндә (Гәрби Јава) бир араја ҝәлдиләр. Онлар Индонезијада баш тутаҹаг «Әбәди хош хәбәр» адлы илк бејнәлхалг топлантыја тәшриф бујурмушдулар.

Гардашлар бу тәдбирә һазырлашан мүддәтдә чохлу чәтинликләрлә үзләшмишдиләр. Топлантынын кечириләҹәји мәкан Милли Мүстәгиллик ҝүнү илә әлагәдар үч дәфә дәјишилди. Инфилјасијанын артмасы сәбәбиндән дөвләт нәглијјатын ҝедиш һаггыны 400 фаиз галдырмаға мәҹбур олду. Буна ҝөрә дә бәзи гонаглар башга нәглијјат васитәләри илә ҝәләси олдулар. Бир гардаш топлантыда иштирак етмәк үчүн алты ҝүн пијада јол ҝәлмишди. Сулавесидән ҝәлән 70 нәфәр исә издиһамла долу ҝәминин ачыг ҝөјәртәсиндә беш ҝүн јол гәт етмишди.

Индонезијалы баҹы-гардашлар башга өлкәләрдән ҝәлән диндашлары илә, о ҹүмләдән Рәһбәрлик Шурасынын ики үзвү — Фредерик Франс вә Грант Сјутерлә ҝөрүшәндә севинҹләринин һәдди-һүдуду јох иди. Топлантыја ҝәләнләрдән бир нәфәр демишди: «Гардашлар чох хошбәхтдирләр, чөһрәләриндән ҝүлүш әскик олмур».

Бу топлантыда 750 нәфәрдән чох адам иштирак етмиш вә 34 нәфәр вәфтиз олмушду. Роналд Јака бөлүшүр: «Бу тарихи топланты јени ҝәләнләрә һәгигәтдән мөһкәм јапышмаға тәкан верди, индонезијалы баҹы-гардашлары исә Аллаһын ишиндә даһа да шөвглә чалышмаға һәвәсләндирди».

1963-ҹү илдә кечирилән «Әбәди хош хәбәр» адлы топлантыда нитг сөјләјән Роналд Јака (сағда) вә тәрҹүмәчиси