Линда: Он ики јашым оланда анамдан өјрәндим ки, сән демә, өвладлыға верилмиш кичик баҹым вар. Мәнә чох мараглы иди: ҝөрәсән, о да мәним кими кар доғулуб? Амма мән баҹымын ким олдуғуну билмәдән бөјүдүм.

Сали: Хәбәрим јох иди ки, мәни өвладлыға ҝөтүрүбләр. Ана сајдығым гадын мәни аҹымадан дөјүрдү, мәнимлә гул кими давранырды. Беләҹә, мән бәдбәхт вә тәнһа бөјүдүм. Кар олан бир гыз үчүн бу, әлавә бир дәрд иди. Сонра Јеһованын Шаһидләри илә таныш олдум вә онлар мәнә Аллаһын Кәламыны өјрәтмәјә башладылар. Анам буну биләндә мәни кәмәрлә о ки вар дөјдү, сонра гапынын гыфылларыны дәјишдириб мәни евә килидләди. Ијирми јашымда евдән гачдым. Сағ олсун Јеһованын Шаһидләри, гапыларыны үзүмә ачдылар. 2012-ҹи илин әввәли вәфтиз олдум.

 Линда: Ијирми јашым оланда Јеһованын Шаһидләри мәнә Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечмәјә башладылар. Бундан сонра Ҹакартада кечирилән бөјүк топлантылара ҝетмәјә башладым. Програм жест дилинә тәрҹүмә олунурду. Топлантыда диҝәр кар инсанларла, о ҹүмләдән Шимали Суматрада јашајан Сали илә таныш олдум. Билмирәм нијә, амма она јаман ганым гајнады.

Сали: Линдајла мән јахын рәфигә олдуг. Ҝөрүрдүм ки, биз бир-биримизә охшајырыг, амма буна елә дә әһәмијјәт вермирдим.

Линда: 2012-ҹи илин август ајында, вәфтизимдән бир ҝүн әввәл бирдән-бирә үрәјим баҹымы тапмаг истәји илә чырпынды. Јеһоваја јалварыб дедим: «Нә олар, гој баҹымы тапым. Она Сәнин һаггында данышмаг истәјирәм». Үстүндән чох кечмәмиш анама ҝөзләнилмәдән баҹым һаггында мәлуматы олан бир нәфәрдән месаж ҝәлди. Бу вә бундан сонра зәнҹирвари баш верән һадисәләр Сали илә әлагә јаратмағыма ҝәтириб чыхарды.

Сали: Линда мәнә онун доғма баҹысы олдуғуму дејәндә дәрһал тәјјарәјә миниб онунла ҝөрүшмәк үчүн Ҹакартаја ҝетдим. Һава лиманында јохланышдан кечәндән сонра Линданы, анамы, атамы вә о бири бөјүк баҹымы ҝөрдүм. Онлар мәни гаршыламаға ҝәлмишдиләр. Һәјәҹандан бүтүн бәдәним титрәјирди. Һамымыз өпүшүб гуҹаглашдыг. Анам исә мәни бағрына басыб бурахмаг истәмирди. Ҝөз јашларымызы сахлаја билмирдик. Анамла атам мәни өвладлыға вердикләринә ҝөрә ағлаја-ағлаја мәндән үзр истәјәндә, биз јенидән гуҹаглашыб ағлашдыг.

Линда: Фәргли тәрбијә алдығымыз үчүн вәрдишләримиз вә хүсусијјәтләримиз мүхтәлиф иди, буна ҝөрә дә ҝүзәштә ҝетмәји өјрәнмәли олдуг. Буна бахмајараг, бир-биримизи чох истәјирик.

Сали: Инди мән Ҹакартада, Линда илә бирликдә јашајырам. Биз ејни жестдилли јығынҹаға ҝедирик.

Линда: Биз 20 илдән чох ајры галдыг. Амма Јеһова Аллаһын көмәјилә, ахыр ки, говушдуг!