Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Индонезија

Индонезија

БУ БӨЛМӘДӘ 25 ил сүрән сијаси чеврилишләрә, дини мүнагишәләрә, дин хадимләринин тәһрики илә гојулан гадағалара мәтанәтлә синә ҝәрән мәсиһи киши вә гадынларын һәјәҹанлы һадисәләрлә долу һекајәләри гәләмә алыныб. Нөвбәти сәһифәләрдә коммунистләрин тутдуғу өлүм сијаһысында ады јазылмыш гардашын агибәтини өјрәнәҹәксиниз, кечмишдә ҹинајәткар дәстәнин башчысы олмуш диндашымызын биографијасыны охујаҹагсыныз. Һәмчинин доғма баҹы олдугларыны өјрәнән ики кар рәфигәнин һәјат һекајәси илә таныш олаҹагсыныз. Бундан әлавә, Јеһованын Шаһидләринин дүнјанын ән бөјүк мүсәлман өлкәсиндә хош хәбәри неҹә чатдырдығы барәдә хәбәр тутаҹагсыныз.

БУ БӨЛМӘДӘ

Индонезијаја бир нәзәр

Дүнјанын ән бөјүк адалар өлкәсинин әразиси, әһалиси вә адәт-әнәнәси илә гысаҹа таныш олун.

Әдвијјат тиҹарәти

Әдвијјат тиҹарәти 16-ҹы әсрдә үмумдүнја игтисадијјатында әсаслы јер тутурду.

«Бах, бурадан башлајардым!»

Австралијалы горхмаз китабпајлајанлар тәблиғ ишиндә илк аддымлар атаркән чәтинликләрә синә ҝәрдиләр.

Еркән тәблиғ үсуллары

Радио јајымлар вә лиманларда едилән тәблиғ һәгигәт Индонезијада дүшмәнләринин гәзәбинә сәбәб олду.

Бибелкринг

Бу дини ҹәрәјан әсасыны Јеһованын Шаһидләринин әдәбијјатларындан ҝөтүрсә дә, тезликлә инсан дүшүнҹәси илә зәһәрләнди.

Онун үчүн ән ваҹиби руһани хәзинә иди

Гијамчылар Тео Сенг Бинин ҝөзү габағында евинә сохулдулар. Евини гарәт етсәләр дә, онун үчүн даһа дәјәрли олан бир шеји ҝөтүрмәдиләр.

Гәрби Јава бәһрә верир

Әдәбијјатлар тәдриҹән гадаған олундуғундан Јеһованын Шаһидләри тәблиғ ишини һәјата кечирмәк үчүн ағылларыны ишә салырдылар.

Јапон зүлмү алтында

Икинҹи дүнја мүһарибәси заманы бәзи Јеһованын Шаһидләрини битәрәфликләрини горумаг шәртилә јапон һөкумәтинин гејдијјатындан кечмишдиләр.

Горхмаз өнҹүл

Андре Елијас 60 иллик хидмәти әрзиндә һәдәләрә вә сорғу-суала рәғмән сарсылмаз галмышды.

Ҝилад мәзунларынын ҝәлиши

Илк Ҝилад мәзунларынын ҝәлиши тәблиғ ишинин вүсәт алмасына төһфә верди.

Шәргдә тәблиғ иши вүсәт алыр

Бу әрәфәдә руһаниләрин мүгавимәти бир нәтиҹә верди?

Хүсуси тәјинатлы мүждәчиләринин ахышы

1970-ҹи илин орталарында хош хәбәрин тәблиғи үчүн шәраит тез бир заманда писләшди.

Саранын дост-доғмаҹа гызы

Тити Кутин әринә итаәткар галды вә бунун мүкафатыны алды.

Унудулмаз топланты

Ҹидди манеәләрә бахмајараг, 1963-ҹү илдә «Әбәди хош хәбәр» адлы топланты бөјүк уғурла баша чатды.

Коммунист гијамындан сағ чыхдым

Роналд Јаканын гәбри артыг газылмышды.

50 илин хүсуси өнҹүлү

1964-ҹү илдә протестант дин хадими һәдә-горху ҝәлиб деди: «Гојмајаҹағам Манокваридә бир нәфәр дә олсун Јеһованын Шаһиди галсын!» Бәс о, дедијини едә билди?

Криминал кечмиши олан нүмунәви вәтәндаш

Кәшфијјат идарәсинин директору сорушду: «Јеһованын Шаһидләри Индонезијада әслиндә нә ишлә мәшғулдурлар?

Онлар тәслим олмадылар

«Јеһованын Шаһидләри мисмар кимидир». Әтрафдакылары бу сөзләри демәјә нә тәшвиг етди?

Онлар бирҝә јығышмагдан ваз кечмәдиләр

Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинә гојулан гадаға арадан ҝөтүрүләндә бир мәмур белә бир сөзләр дејиб: «Әслиндә, сәрбәст ибадәт етмәјинизә иҹазәни бу сәнәд вермир».

Тәбии фәлакәт заманы мәсиһи мәһәббәтинин изһары

Индонезијанын Гунунгситоли шәһәриндә олан зәлзәләдән дәрһал сонра Јеһованын Шаһидләри көмәјә ҝәлди.

Әгидәмиздән дөнән дејилик

Даниел Локоло һәбсхада мүһафизәчиләрин әлиндән нәләр чәкдијини данышыр

Рәһбәрлијә табе олуб сағ галдыг!

Мүсәлманларла христианлар арасында олан дава Јеһованын Шаһидләринин һәјатыны тәһлүкәјә атды.

Тәблиғ иши вүсәт алыр

Гадаға ҝөтүрүләндә гардашлар үч әсас иши ҝөрдүләр.

Јеһованын адыны бәјан етмәк шәрәфдир

Бәзи вәрдишләри олан вә Индонезијанын мәдәнијјәтинин тәсиринә мәруз галан Јеһованын Шаһидләри ҹәсарәтләрини итирмишдиләр. Бәс онлар бу тәсирдән неҹә гуртулдулар?

Сәмада филиал

Тәләбат олан әразидә хидмәт едәнләр үчүн бура нөвбәти хидмәт әразиси олду.

«Јеһова ҝөзләдијимиздән гат-гат артығыны еләди!»

Индонезијанын Тугала Ојо кәндиндәки јығынҹаг ҝөзләнилмәз һәдијјә алыр.

«Ахыр ки, говушдуг!»

Индонезијада ики кар баҹыдан бири ушаглыгдан өвладлыға верилдији үчүн ајры дүшмүшдүләр, амма Аллаһын Кәламы сајәсиндә онлар говушдулар.