Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти 2016

Јеһованын Шаһидләринин 2015-ҹи илдә һәјата кечирдикләри ишләр вә Индонезијадакы фәалијјәтләринин тарихи һагда охујун.

2016-ҹы илин ајәси

Ибраниләрә 13:1 ајәсиндә һәм тәриф, һәм нәсиһәт вар.

Рәһбәрлик Шурасындан мәктуб

Бу руһландырыҹы мәктуб ҝөстәрир ки, jw.org сајты, JW телевизијасы, иҹтимаи шаһидлик арабалары вә 2015-ҹи илин реҝионал топлантысы кими тәдбирләр Аллаһдан бир пајдыр!

«JW телевизијасы үчүн үрәјимиз ҝедир!»

Бу интернет телевизијасы әрсәјә ҝәлмәздән өнҹә һансы мәрһәләләрдән кечиб?

Ибадәт евләринин тикинтиси сүрәтләнир

Минләрлә јени ибадәт еви тикмәк үчүн ишин ҝөрүлмә тәрзинә дәјишикликләр едилиб.

Уорвикдәки тикинти иши неҹә ҝедир?

Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја баш идарәсиндә ҝедән тикинти ишләриндән сон хәбәрләри өјрәнин.

Мүмкүнсүзлүјү мүмкүн едирик

Нәјә ҝөрә Тери Јеһованын Шаһидләринин дилиндән ешитдикләри сөзләри дуасынын ҹавабы олдуғуну дүшүнүр?

Нур үстә нур әләнир

Бу бөлмәдә Јеһованын Өз хидмәтчиләринин јолуну ҝетдикҹә неҹә нурландырдығы барәдә данышылыр.

Филиалларын һәсролунма мәрасимләри

2015-ҹи илин әввәли Мадагаскар вә Индонезијадакы Јеһованын Шаһидләри хүсуси һәдијјә алдылар.

«Јени Дүнја Тәрҹүмәси» инди даһа чох дилдә

2015-ҹи хидмәт или әрзиндә 16 нәшр ишыг үзү ҝөрдү.

Һүгуги һесабат

Бүтүн дүнјада дини ајры-сечкилијә гаршы мүбаризә апарылыр.

Хәбәр ленти

Балаҹа Кенин ҝизли гутусунда оланлар ибадәт евини тикмәјә көмәк етди.

Африка

Јеһованын Шаһидләри хош хәбәри тәблиғ етмәк үчүн һансы јени үсуллардан истифадә едирләр?

Америка

Нәјә ҝөрә бир гадын чөлдә шам ишығында Мүгәддәс Китабы өјрәнирди? Нәјә ҝөрә агрессив тајфа башчысы Јеһованын Шаһидләринин јолуну ҝөзләјирди? Нәјә ҝөрә кечмиш тәгибчи ҝөз јашларына һаким ола билмәди?

Асија вә Јахын Шәрг

Нә fiзики мәһдудијјәтләр, нә һәбс, нә дә башга бир шеј Падшаһлығын мүждәчиләринин фәалијјәтинин гаршысыны ала билмир.

Авропа

Аллаһын Кәламы гарачы милләтинә мәнсуб олан кишинин, мәһбусун вә өзүнә суи-гәсд етмәк истәјән гадынын үрәјини риггәтә ҝәтирди.

Океанија

Әдәбијјат масалары, тәблиғ үчүн арабалар, jw.org сајты вә теократик видеолар јүзләрлә, һәтта минләрлә инсанын үрәјинә һәгигәт тохумуну сәпир!

Индонезијаја бир нәзәр

Дүнјанын ән бөјүк адалар өлкәсинин әразиси, әһалиси вә адәт-әнәнәси илә гысаҹа таныш олун.

Әдвијјат тиҹарәти

Әдвијјат тиҹарәти 16-ҹы әсрдә үмумдүнја игтисадијјатында әсаслы јер тутурду.

«Бах, бурадан башлајардым!»

Австралијалы горхмаз китабпајлајанлар тәблиғ ишиндә илк аддымлар атаркән чәтинликләрә синә ҝәрдиләр.

Еркән тәблиғ үсуллары

Радио јајымлар вә лиманларда едилән тәблиғ һәгигәт Индонезијада дүшмәнләринин гәзәбинә сәбәб олду.

Бибелкринг

Бу дини ҹәрәјан әсасыны Јеһованын Шаһидләринин әдәбијјатларындан ҝөтүрсә дә, тезликлә инсан дүшүнҹәси илә зәһәрләнди.

Онун үчүн ән ваҹиби руһани хәзинә иди

Гијамчылар Тео Сенг Бинин ҝөзү габағында евинә сохулдулар. Евини гарәт етсәләр дә, онун үчүн даһа дәјәрли олан бир шеји ҝөтүрмәдиләр.

Гәрби Јава бәһрә верир

Әдәбијјатлар тәдриҹән гадаған олундуғундан Јеһованын Шаһидләри тәблиғ ишини һәјата кечирмәк үчүн ағылларыны ишә салырдылар.

Јапон зүлмү алтында

Икинҹи дүнја мүһарибәси заманы бәзи Јеһованын Шаһидләрини битәрәфликләрини горумаг шәртилә јапон һөкумәтинин гејдијјатындан кечмишдиләр.

Горхмаз өнҹүл

Андре Елијас 60 иллик хидмәти әрзиндә һәдәләрә вә сорғу-суала рәғмән сарсылмаз галмышды.

Ҝилад мәзунларынын ҝәлиши

Илк Ҝилад мәзунларынын ҝәлиши тәблиғ ишинин вүсәт алмасына төһфә верди.

Шәргдә тәблиғ иши вүсәт алыр

Бу әрәфәдә руһаниләрин мүгавимәти бир нәтиҹә верди?

Хүсуси тәјинатлы мүждәчиләринин ахышы

1970-ҹи илин орталарында хош хәбәрин тәблиғи үчүн шәраит тез бир заманда писләшди.

Саранын дост-доғмаҹа гызы

Тити Кутин әринә итаәткар галды вә бунун мүкафатыны алды.

Унудулмаз топланты

Ҹидди манеәләрә бахмајараг, 1963-ҹү илдә «Әбәди хош хәбәр» адлы топланты бөјүк уғурла баша чатды.

Коммунист гијамындан сағ чыхдым

Роналд Јаканын гәбри артыг газылмышды.

50 илин хүсуси өнҹүлү

1964-ҹү илдә протестант дин хадими һәдә-горху ҝәлиб деди: «Гојмајаҹағам Манокваридә бир нәфәр дә олсун Јеһованын Шаһиди галсын!» Бәс о, дедијини едә билди?

Криминал кечмиши олан нүмунәви вәтәндаш

Кәшфијјат идарәсинин директору сорушду: «Јеһованын Шаһидләри Индонезијада әслиндә нә ишлә мәшғулдурлар?

Онлар тәслим олмадылар

«Јеһованын Шаһидләри мисмар кимидир». Әтрафдакылары бу сөзләри демәјә нә тәшвиг етди?

Онлар бирҝә јығышмагдан ваз кечмәдиләр

Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинә гојулан гадаға арадан ҝөтүрүләндә бир мәмур белә бир сөзләр дејиб: «Әслиндә, сәрбәст ибадәт етмәјинизә иҹазәни бу сәнәд вермир».

Тәбии фәлакәт заманы мәсиһи мәһәббәтинин изһары

Индонезијанын Гунунгситоли шәһәриндә олан зәлзәләдән дәрһал сонра Јеһованын Шаһидләри көмәјә ҝәлди.

Әгидәмиздән дөнән дејилик

Даниел Локоло һәбсхада мүһафизәчиләрин әлиндән нәләр чәкдијини данышыр

Рәһбәрлијә табе олуб сағ галдыг!

Мүсәлманларла христианлар арасында олан дава Јеһованын Шаһидләринин һәјатыны тәһлүкәјә атды.

Тәблиғ иши вүсәт алыр

Гадаға ҝөтүрүләндә гардашлар үч әсас иши ҝөрдүләр.

Јеһованын адыны бәјан етмәк шәрәфдир

Бәзи вәрдишләри олан вә Индонезијанын мәдәнијјәтинин тәсиринә мәруз галан Јеһованын Шаһидләри ҹәсарәтләрини итирмишдиләр. Бәс онлар бу тәсирдән неҹә гуртулдулар?

Сәмада филиал

Тәләбат олан әразидә хидмәт едәнләр үчүн бура нөвбәти хидмәт әразиси олду.

«Јеһова ҝөзләдијимиздән гат-гат артығыны еләди!»

Индонезијанын Тугала Ојо кәндиндәки јығынҹаг ҝөзләнилмәз һәдијјә алыр.

«Ахыр ки, говушдуг!»

Индонезијада ики кар баҹыдан бири ушаглыгдан өвладлыға верилдији үчүн ајры дүшмүшдүләр, амма Аллаһын Кәламы сајәсиндә онлар говушдулар.

Јүз ил әввәл: 1916

1916-ҹы илин пајызында баш верән бир һадисә Мүгәддәс Китаб тәдгигатчылары үчүн әламәтдар һадисә иди.

Үмуми һесабат 2015

Аллаһын Падшаһлығы һагдакы хош мүждәни тәблиғ етмәк үчүн нә гәдәр ҝүҹ вә вәсаит сәрв олунуб?

Иса Мәсиһи анма мәрасими — ҹүмә, 3 апрел 2015

Дөрд һәфтә давам едән дәвәтнамә компанијасы ҝөзәл нәтиҹәләр верди.