Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Өлүләрин дирилмәси мүмкүндүрмү?

Өлүләрин дирилмәси мүмкүндүрмү?

Сиз нә дүшүнүрсүнүз?

  • бәли

  • хејр

  • ола биләр

 МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

«Өлүләрин дирилмәси олаҹагдыр» (Һәвариләрин ишләри 24:15, Инҹил, 1996).

БУ СИЗИН ҮЧҮН НӘ МӘНА КӘСБ ЕДИР?

Өлән әзизләринизә ҝөрә гәм-гүссә чәкәндә Аллаһ сизә тәсәлли верәҹәк(Инҹил, 2 Коринфлиләрә 1:3, 4).

Өлүм горхусундан азад олаҹагсыныз(Инҹил, Ибраниләрә 2:15).

Өлән әзизләринизә јенидән говушмаг кими һәгиги үмидиниз олаҹаг (Инҹил, Јәһја 5:28, 29).

 МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛӘНЛӘРӘ ИНАНМАГ ОЛАРМЫ?

Бәли, олар, ән азы үч сәбәбә ҝөрә:

  • Бизә һәјаты Аллаһ вериб. Мүгәддәс Китабда Јеһова Аллаһ «һәјат мәнбәји» адланыр (Зәбур 36:9; Инҹил, Һәвариләрин ишләри 17:24, 25). Бүтүн ҹанлылара һәјат верән Јарадан Аллаһ, сөзсүз ки, өлән инсаны дирилтмәјә гадирдир.

  • Аллаһын гәдимдә дирилтдији инсанлар олуб. Мүгәддәс Китабда јенидән јер үзүндә јашамаг үчүн дирилдилән сәккиз инсандан — ҹаван, јашлы, киши вә гадындан бәһс едилир. Онларын арасында еләси вар иди ки, тәзәҹә өлмүшдү, еләси дә вар иди ки, дөрд ҝүнүн өлүсү иди! (Инҹил, Јәһја 11:39—44).

  • Аллаһ өлүләри дирилдәҹәји вахты сәбирсизликлә ҝөзләјир. Јеһова Аллаһ өлүмә нифрәт едир вә ону дүшмән һесаб едир (Инҹил, 1 Коринфлиләрә 15:26). О, инсанлары дирилтмәклә бу дүшмәни мәһв едәҹәји ҝүнүн һәсрәтини чәкир. О, чох истәјир ки, јаддашында олан инсанлары һәјата гајтарсын вә онларын јер үзүндә шад-хүррәм јашадығыны ҝөрсүн (Пејғәмбәрләрин китабы, Әјјуб 14:14, 15).

 ДҮШҮНҮН

Инсанлар нәјә ҝөрә гоҹалыр вә өлүрләр?

Бу суалын ҹавабы Мүгәддәс Китабын ашағыдакы ајәләриндә јазылыб: ЈАРАДЫЛЫШ 3:17—19; РОМАЛЫЛАРА 5:12.