Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 9

Әрәмја Јеһова һагда данышмагдан ваз кечмәди

Әрәмја Јеһова һагда данышмагдан ваз кечмәди

Нәјә ҝөрә инсанлар Әрәмјаја гәзәбләнибләр?

Јеһова Әрәмјаны хилас етди

Биз инсанлара Јеһова һаггында данышанда бәзән онлар бизә лағ едир вә ја гәзәбләнирләр. Вә буна ҝөрә дә һәрдән Аллаһ һаггында данышмагдан чәкинә биләрик. Сән һеч өзүнү белә һисс етмисән? ~ Мүгәддәс Китабда Јеһованы севән, анҹаг бир мүддәт Онун һаггында данышмаг истәмәјән ҝәнҹ оғлан барәдә мәлумат вар. Онун ады Әрәмја иди. Ҝәл онун барәсиндә бир аз өјрәнәк.

Әрәмја ҝәнҹ оланда бир дәфә Јеһова она тапшырмышды ки, о, ҝедиб инсанлары пис әмәлләриндән чәкинмәләри барәдә хәбәрдар етсин. Бу, Әрәмја үчүн чох чәтин иди, чүнки о горхурду. О, Јеһоваја деди: «Мән ҝәнҹәм, данышмағы баҹармырам». Анҹаг Јеһова она деди: «[Онлардан]... горхма. Мән сәнинләјәм».

 Јеһованын бу сөзләриндән сонра Әрәмја инсанлары хәбәрдар едирди ки, әҝәр әмәлләриндән дөнмәсәләр, Аллаһ онлары ҹәзаландыраҹаг. Сәнҹә, инсанлар пејғәмбәрин сөзүнә мәһәл гојдулар? ~ Јох. Бәзиләри ону әлә салыр, бәзиләри дә өзләриндән чыхырдылар. Ону һәтта өлдүрмәк истәјәнләр дә олуб! Белә вәзијјәтдә Әрәмја өзүнү неҹә һисс едирди? ~ О горхду вә белә деди: «Бир дә [Јеһованын] адыны чәкмәјәҹәјәм». Бәс, о, горхуларына тәслим олду? ~ Әлбәттә ки, јох. О, Јеһованы елә чох севирди ки, суса билмәзди. Бу ҝәнҹ горхуја тәслим олмадығы үчүн Јеһова ону горуду.

Мәсәлән, бир дәфә Әрәмјаја нифрәт едән адамлар ону палчыгла долу дәрин бир гујуја атмышдылар. Она нә јемәк, нә дә ки су верирдиләр. Онлар Әрәмјанын өлүмүнү истәјирдиләр. Анҹаг Јеһова ону хилас етди!

Әрәмјанын нүмунәсиндән нә өјрәндин? ~ Һәтта горху ичиндә олса белә, о, Јеһова һаггында данышмагдан чәкинмәди. Сән Јеһова Аллаһ һаггында данышаркән, ола билсин, кимсә сәнә ҝүлсүн, аҹыглансын. Белә вәзијјәтдә сән чәкинә вә ја горха биләрсән. Анҹаг гој һеч нә сәни Јеһова һаггында данышмагдан чәкиндирмәсин. Сәмави Атан Јеһова Әрәмја пејғәмбәрә көмәк етдији кими сәнә дә һәмишә көмәк едәҹәк.

МҮГӘДДӘС КИТАБДАН ОХУ