Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 13

Тимути инсанлара көмәк етмәк истәјирди

Тимути инсанлара көмәк етмәк истәјирди

Тимути адлы ҝәнҹ бир адам инсанлара көмәк етмәкдән севинҹ дујурду. Бунун үчүн о, бир чох јерләрә сәјаһәт едирди. Буна ҝөрә дә онун һәјаты чох мараглы иди. Сән онун һаггында өјрәнмәк истәјирсән? ~

Тимутинин нәнәси вә анасы она Јеһова һаггында өјрәдирдиләр

Тимути Листра шәһәриндә бөјүјүб боја-баша чатмышды. Нәнәси Лоис вә анасы Евники ону һәлә ушаг јашларындан Јеһова барәсиндә өјрәтмәјә башламышдылар. Тимути бөјүдүкҹә инсанлара Јеһованы танымаларына көмәк етмәк истәјирди.

Тимути ҝәнҹ јашларында оланда Булус она бирҝә сәјаһәт едиб диҝәр јерләрдә дә тәблиғ етмәји тәклиф етди. Тимути ҹан-дилдән бу тәклифи гәбул етди. О, башгаларына көмәк етмәјә һазыр иди.

 Тимути Булусла бирҝә Македонијада јерләшән Салоники шәһәринә ҝетди. Ораја чатмаг үчүн онлар пијада узун јол гәт етмәли, сонра исә јолларына ҝәми илә давам етмәли идиләр. Шәһәрә чатанда онлар бир чохларына Јеһова барәдә өјрәнмәјә көмәк етдиләр. Лакин бәзиләри онлара чох аҹыглы идиләр вә хәтәр јетирмәк истәјирдиләр. Буна ҝөрә дә Булусла Тимути тәблиғ етмәк үчүн башга әразиләрә ҝетдиләр.

Тимути хошбәхт вә чох мараглы һәјат сүрүрдү

Бир нечә ај кечәндән сонра Булус Тимутини Салоники шәһәринә ҝөндәрди ки, ҝедиб орадакы јени гардашлара дәстәк олсун. Һәмин тәһлүкәли шәһәрә јенидән гајытмаг үчүн ҹәсарәт лазым иди. Тимути орадакы гардашлара ҝөрә нараһат олдуғу үчүн тәрәддүд етмәдән ҝетди. О, Булусун јанына јахшы хәбәрләрлә гајытды. Салоникидәки баҹы-гардашларын иманлары чох мөһкәм иди.

Тимути узун илләр Булусла хидмәт едирди. Бир дәфә Булус јазмышды ки, јығынҹаглары руһландырмаг үчүн Тимутидән јахшысы јохдур, чүнки о, һәм Јеһованы, һәм дә инсанлары севирди.

Бәс, сән инсанлары севирсән? Онлара Јеһова Аллаһ һагда өјрәнмәјә көмәк етмәк истәјирсән? ~ Әҝәр истәјирсәнсә, онда, Тимути кими, сәнин дә һәјатын чох мараглы олаҹаг.