Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Өвладларымызы өјрәдәк

 ДӘРС 2

Рәфәгә Јеһованы разы салды

Рәфәгә Јеһованы разы салды

Рәфәгә Јеһованы севән гадынлардан бири иди. Онун әринин ады Исһаг иди. Исһаг да Јеһованы севән бириси иди. Бәс, онлар неҹә таныш олмушдулар? Вә Рәфәгә Јеһованы разы салмаг истәдијини неҹә ҝөстәрмишди? Ҝәл онун һаггында даһа әтрафлы өјрәнәк.

Ибраһим пејғәмбәрлә Сара Исһагын валидејнләри иди. Онлар Кәнан торпағында јашајырдылар. Орадакы инсанлар Јеһоваја ибадәт етмирдиләр. Анҹаг Ибраһим пејғәмбәр истәјирди ки, онун оғлу Јеһоваја ибадәт едән гадынла евләнсин. Мәһз бу сәбәбдән гуллугчусу Әлјәзәри Исһага арвад алмаг үчүн Һарран дијарына ҝөндәрди. Ибраһим пејғәмбәрин бәзи гоһум-әграбасы орада јашајырды.

Рәфәгә дәвәләрә су вермәк үчүн ҹанла-башла чалышырды

Әлјәзәр Ибраһим пејғәмбәрин диҝәр гуллугчулары илә бирҝә јола дүшдү. Бу, чох узун сәјаһәт иди. Онлар өзләри илә әрзаг вә һәдијјәләрлә јүкләнмиш он дәвә ҝөтүрмүшдүләр. Бәс, Әлјәзәр Исһаг үчүн мүнасиб арвады неҹә сечә биләрди? Әлјәзәр вә диҝәр гуллугчулар Һаррана чатанда онлар бир гујунун башында дајандылар. О билирди ки, индиләрдә ора су чәкмәк үчүн ҹамаат ҝәләҹәк. Әлјәзәр Јеһоваја дуа едәрәк белә деди: «Гој елә олсун ки, “сәһәнҝини әј су ичим” дејәндә мәнә: “Бујур, ич, инди дәвәләринә дә верәрәм”, — дејә ҹаваб верән гыз гулун Исһаг үчүн сечдијин гыз олсун. Бундан  биләҹәјәм ки, ағама хејирхаһлыг едирсән».

Бир аздан Рәфәгә гујудан су чәкмәјә ҝәлди. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, о, чох гәшәнҝ гадын иди. Әлјәзәр ичмәк үчүн ондан су истәјәндә о деди: «Ағам, бујур ич. Гој дәвәләрин үчүн дә су чәким, ичиб дојсунлар». Сәһрада сусамыш дәвәләр јаман чох ичирләр. Буна ҝөрә дә Рәфәгә дәфәләрлә гујудан су чәкмәли олурду. Шәкилдә бунун неҹә чәтин иш олдуғуну ҝөрүрсән? ~ Јеһованын Әлјәзәрин дуасына бу ҹүр ҹаваб вермәси ону чох һејрәтләндирмишди.

Әлјәзәр Рәфәгәјә чохлу ҝөзәл һәдијјәләр верди. Рәфәгә ону вә јанындакы достларыны атасы евинә дәвәт етди. Әлјәзәр Ибраһим пејғәмбәрин ону нә үчүн бураја ҝөндәрдијини вә Јеһованын онун дуасына неҹә ҹаваб вердијини данышды. Рәфәгәнин аиләси онун Исһагла евләнәҹәјинә чох севиндиләр.

Рәфәгә Әлјәзәрлә Кәнан торпағына ҝедәрәк Исһагла евләнди

Бәс, сәнҹә, Рәфәгә Исһага әрә ҝетмәк истәјирди? ~ Рәфәгә билирди ки, Әлјәзәри Јеһова ҝөндәриб. Елә буна ҝөрә дә аиләси Рәфәгәнин фикрини сорушанда о, Кәнан дијарына ҝетмәјә вә Исһагын арвады олмаға разы олдуғуну деди. О, јубанмадан Әлјәзәрлә јола дүшдү. Онлар Кәнана чатанда Рәфәгә илә Исһагын тоју олду.

Рәфәгә Јеһованын истәдијини етдији үчүн Јеһова она хејир-дуа верди. Узун илләр кечәндән сонра Иса пејғәмбәр мәһз онун нәслиндән ҝәлди! Әҝәр Рәфәгә кими Јеһованы разы салсан, О, сәни дә хејир-дуаландырар.

МҮГӘДДӘС КЫТАБДАН ОХУ