Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Өвладларымызы өјрәдәк

 ДӘРС 4

О, атасыны вә Јеһованы севиндирди

О, атасыны вә Јеһованы севиндирди

Ифтаһ Јеһоваја нә сөз верди?

Чәтин олса да, Ифтаһын гызы атасынын сөзүнү јерә салмады

Шәкилдәки гызы ҝөрүрсән? ~ О, Ифтаһ адлы кишинин гызыдыр. Мүгәддәс Китабда бу гызын ады гејд олунмаса да, билирик ки, о, Јеһованын вә атасынын башыны уҹа етмишди. Ҝәл Ифтаһ вә онун гызы барәдә өјрәнәк.

Ифтаһ јахшы адам иди. О, гызына Јеһова һаггында өјрәтмәк үчүн чохлу вахт ајырырды. О һәмчинин ҝүҹлү инсан вә јахшы рәһбәр иди. Буна ҝөрә дә исраиллиләр ондан хаһиш етдиләр ки, дүшмәнләринә гаршы дөјүшдә онлара башчылыг етсин.

Ифтаһ гәләбә чалмаг үчүн дуада Јеһовадан көмәк истәди. О, Јеһоваја сөз верди ки, әҝәр гәләбә чаларса, евинә гајыдаркән гаршысына илк чыханы Она верәҹәк. Һәмин инсан өмрүнүн сонуна кими мүгәддәс  чадырда јашамалы иди. О дөврдә мүгәддәс чадырда инсанлар Јеһоваја ибадәт едирдиләр. Беләҹә, Ифтаһ гәләбә чалды. Билирсән, о, евә гајыданда гаршысына биринҹи ким чыхды? ~

Ифтаһын гызы. О, Ифтаһын јеҝанә өвлады иди. Инди дә атасы гызындан ајрылмалы иди. Бу, онун үчүн чох ағыр иди. Анҹаг о, артыг сөз вермишди. Буну ҝөрән Ифтаһын гызы деди: «Ата, сән Јеһоваја нәзир етмисән, нәзирини јеринә јетир».

Һәр ил Ифтаһын гызынын рәфигәләри она баш чәкирдиләр

Ифтаһын гызы үчүн дә асан дејилди, чүнки мүгәддәс чадырда хидмәт едәркән о, нә аилә гура, нә дә ки, оғул-ушаг саһиби ола биләрди. Анҹаг о, атасынын Јеһоваја вердији сөзү јеринә јетирмәји һәр шејдән үстүн тутду. Бу онун үчүн аилә гурмагдан даһа ваҹиб иди. О, ата евини тәрк едиб галан өмрүнү мүгәддәс чадырда кечиртди.

Неҹә фикирләширсән, онун давранышы атасынын вә Јеһованын хошуна ҝәлди? ~ Әлбәттә! Әҝәр сән дә Ифтаһын гызы кими Јеһова Аллаһы севиб Она итаәт етсән, онда һәм валидејнләрин, һәм дә Јеһова сәндән разы галаҹаг.