Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Өвладларымызы өјрәдәк

 ДӘРС 11

Онлар Иса Мәсиһ һагда јазыблар

Онлар Иса Мәсиһ һагда јазыблар

Шәкилдәки кишиләри таныјырсан? ~ Онларын ады Мәтта, Марк, Лука, Јәһја, Бутрус, Јагуб, Јәһуда вә Булусдур. Бу инсанларын һамысы Иса илә ејни дөврдә јашајыблар вә онлар Исанын һәјаты һагда ағыздолусу јазыблар. Ҝәл онларла таныш олаг.

Бу инсанлар барәдә нә билирсән?

Исанын һәјатыны гәләмә аланлардан үчү һәвари иди вә тәблиғ ишиндә онунла бирҝә иштирак едирдиләр. Билирсән, бу үч нәфәр ким иди? ~ Бунлар Мәтта, Јәһја вә Бутрус иди.  Һәвари Мәтта вә Јәһја Исаны чох јахшы таныјырдылар вә онларын һәр бири Иса барәсиндә китаб јазыб. Үстәлик, һәвари Јәһја «Вәһј» китабыны вә өз адыны дашыјан үч мәктуб јазыб. Һәвари Бутрус исә ики мәктуб јазыб. Онлар «Бутрусун биринҹи мәктубу» вә «Бутрусун икинҹи мәктубу» адланыр. Икинҹи мәктубунда Бутрус Јеһованын ҝөјләрдән Иса Мәсиһә дедији сөзләри гәләмә алыб: «Бу, Мәним севимли Оғлумдур. Мән ондан чох разыјам».

Шәкилдәки диҝәр кишиләрин дә јаздыглары китаблар Иса һаггындадыр. Онлардан биринин ады Маркдыр. Еһтимал олунур ки, Иса тутулан ҝеҹә Марк да орада иди вә бүтүн баш верәнләри өз ҝөзләри илә ҝөрмүшдү. Диҝәринин ады исә Лукадыр. О, һәким иди вә, ола билсин, мәсиһчилији Исанын өлүмүндән сонра гәбул едиб.

Мүгәддәс Китабын јазылмасында иштирак едән вә шәкилдә ҝөрдүјүн диҝәр ики нәфәр Исанын кичик гардашлары иди. Онларын ады јадындадыр? ~ Онларын адлары Јагуб вә Јәһудадыр. Вахт вар иди ки, бу ики гардаш Исаја инанмырды, һәтта ону ағылсыз да адландырмышдылар. Амма сонрадан онлар мәсиһчи олдулар.

Аллаһын Кәламыны гәләмә аланлардан сонунҹусуну шәкилдә ҝөрә биләрсән. Онун ады Булусдур. Исанын давамчысы олмаздан әввәл онун ады Шаул иди. О, мәсиһчиләрә нифрәт едир вә онларла чох гәддарҹасына давранырды. Бәс, сәнҹә, Булусу мәсиһчи олмаға нә тәшвиг етди? ~ Ҝүнләрин бир ҝүнү Булус јолла ҝедәркән ҝөјдән бир сәс ешитди. Бу, Иса иди. О, Булусдан сорушду: «Нә үчүн мәнә иман едәнләрә аман вермирсән?» Бу һадисәдән сонра Булус тамамилә дәјишилиб Исанын давамчысы олду. О, Мүгәддәс Китабда «Ромалылара мәктуб»дан тутмуш «Ибраниләрә мәктуб»а кими 14 мәктуб јазыб.

Биз Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охујуруг вә бунун сајәсиндә Иса пејғәмбәр һаггында чох шеј өјрәнирик. Бәс, сән Иса һаггында даһа чох өјрәнмәк истәјирсән? ~