Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Өвладларымызы өјрәдәк

 ДӘРС 5

Ишмуил һәмишә өзүнү јахшы апарырды

Ишмуил һәмишә өзүнү јахшы апарырды

Ишмуил лап кичик јашларындан мүгәддәс чадырда јашајыр вә хидмәт едирди. Инсанлар ора Јеһова Аллаһа ибадәт етмәк үчүн ҝәлирдиләр. Бәс, неҹә олду ки, Ишмуил орада хидмәт етмәјә башлады? Ҝәл илк өнҹә Ишмуилин анасы Һәннә һагда өјрәнәк.

Һәннәнин узун мүддәт өвлады олмурду вә о, өвлад арзусунда иди. Буна ҝөрә о, Јеһова Аллаһа дуа едиб јалварырды ки, она өвлад версин. Һәннә Аллаһа сөз вермишди ки, әҝәр оғлу олса, ону мүгәддәс чадырда хидмәт етмәјә ҝөндәрәҹәк. Јеһова Һәннәнин дуасыны ҹавабсыз гојмады вә онун јарлы-јарашыглы бир оғлу олду. Адыны Ишмуил гојдулар. Вә артыг ушағын үч-дөрд јашы оланда Һәннә сөзүнүн үстүндә дурараг ону Аллаһа хидмәт етмәк үчүн мүгәддәс чадыра апарды.

Мүгәддәс чадырда хидмәт едән Әли адлы баш каһин вар иди. Онун ики оғлу да орада хидмәт едирди. Јадындадыр да, биз сәнинлә кечмишдик ки, мүгәддәс чадырда Аллаһа ибадәт едирләр вә орада хидмәт едән инсан анҹаг јахшы ишләр ҝөрмәли иди. Анҹаг чох тәәссүф ки, Әлинин оғуллары пис ишләрлә мәшғул олурдулар. Үстәлик, онларын нә һоггалардан чыхдығыны Ишмуил дә ҝөрүрдү. Неҹә дүшүнүрсән, Ишмуил Әлинин оғулларынын пис тәсири алтына дүшдү? ~ Хејр. Валидејнләринин өјрәтдији кими, Ишмуил һәмишә өзүнү јахшы апарырды.

Сәнин фикринҹә, Әли оғулларына нә етмәли иди? ~ О, онлары ҹәзаландырмалы вә Аллаһын мүгәддәс чадырындан говмалы иди. Лакин Әли буну етмәдијинә ҝөрә Јеһова она вә оғулларына чох гәзәбләнди. Вә гәрара ҝәлди ки, онлары Өзү ҹәзаландырсын.

Ишмуил Әлијә Јеһованын хәбәрини чатдырды

Бир дәфә ҝеҹә Ишмуил јатаркән киминсә ону чағырдығыны ешитди. О, ҹәлд Әлинин јанына гачды вә ону чағырыб-чағырмадығыны сорушду. Анҹаг Әли она: «Јох, чағырмамышам», — деди. Бу вәзијјәт даһа ики дәфә тәкрарланды. Анҹаг үчүнҹү дәфәдән сонра Әли она деди ки, әҝәр јенә о сәси ешитсә, белә десин: «Даныш Јеһова, гулун сәни ешидир». Ишмуил мәһз белә дә етди. Јеһова  она деди ки, Әлини вә онун аиләсини пис әмәлләринә ҝөрә ҹәзаландыраҹаг. Сәнҹә, бу хәбәри Әлијә демәк Ишмуил үчүн асан иди? ~ Һеч дә јох. Чәтин олса да, Ишмуил Јеһованын она тапшырдығы иши јеринә јетирди. Јеһова неҹә дедисә, елә дә олду. Әли вә онун ики оғлу өлдү.

Ишмуил бизим үчүн ҝөзәл өрнәкдир. Һәтта әтрафындакы инсанлар пис даврансалар да, о, һәмишә дүзҝүн давранырды. Бәс, сән неҹә? Сән дә Ишмуил кими, һәмишә өзүнү јахшы апараҹагсан? Әҝәр белә етсән, онда һәм Јеһованын, һәм дә валидејнләринин үрәјини шад едәрсән.

МҮГӘДДӘС КИТАБДАН ОХУ