Валидејнләринин сөзүнә гулаг асмаг һәмишә асандыр? ~ Һәрдән чох чәтин олур. Билирсән ки, Иса да Јеһова Аллаһа вә валидејнләринә итаәт едирди? ~ Онун нүмунәси һәтта чәтин олса белә, валидејнләринин сөзүнә бахыб онлара итаәт етмәјинә көмәк едә биләр. Ҝәл сәнинлә онун нүмунәсинә бахаг.

Јер үзүндә доғулмаздан әввәл Иса Атасы илә ҝөјдә јашајыб. Анҹаг онун јердә дә валидејнләри олуб. Онларын ады Јусиф вә Мәрјәм иди. Бәс, неҹә олду ки, онлар Исанын валидејнләри олдулар? ~

Јеһова Аллаһ Исанын јер үзүндә доғулуб јашамасы үчүн онун һәјатыны Мәрјәмин бәтнинә көчүрдү. Бу, әсил мөҹүзә иди! Диҝәр ушаглар аналарынын бәтниндә бөјүдүјү кими, Иса да Мәрјәмин бәтниндә бөјүмәјә башлады. Дүз доггуз ајдан сонра Иса дүнјаја ҝәлди. Бах беләҹә Јусифлә Мәрјәм Исанын валидејнләри олдулар.

Исанын ҹәми-ҹүмләтаны 12 јашы оланда сәмави Атасы Јеһованы неҹә севдијини ҝөстәрди. Һәмин вахт онун валидејнләри Јерусәлимдә Пасха бајрамыны гејд етмәк үчүн хејли јол гәт етмишдиләр. Ҝери гајыданда исә Јусифлә Мәрјәм һеч јердә ону тапа билмирдиләр. Билирсән, о һарада иди? ~

Иса нә үчүн мәбәддә иди?

Јусифлә Мәрјәм Исаны ахтара-ахтара ҝери Јерусәлимә гајытмалы олдулар. Исаны тапа билмәдикләри үчүн онлар чох пәришан идиләр. Ахыр ки, дүз үч ҝүн аләми әләк-вәләк едәндән сонра ону мәбәддә тапдылар! Сәнҹә, Иса нә үчүн мәбәддә иди? ~ О, бурада өз сәмави Атасы Јеһова һагда өјрәнирди. Атасыны чох севдији үчүн Иса билмәк истәјирди ки, Ону неҹә разы салсын. Иса нәјинки ушаг оланда, һәмчинин бөјүдүкҹә Јеһованын әмрләрини јеринә јетирирди. Һәтта Јеһоваја итаәт етмәк онун үчүн чәтин ҝәлсә белә, о, јенә дә Она табе олурду. Бәс, Иса Јусифлә Мәрјәмә дә итаәт едирди? ~ Әлбәттә ки! Мүгәддәс Китабда дејилир ки, о, мәһз белә дә давранырды.

Исанын нүмунәсиндән нә өјрәндин? ~ Һәтта чәтин олса да, сән валидејнләринә итаәт етмәлисән. Сән белә едәҹәксән? ~