Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 7

Горху вә тәнһалыг һисси

Горху вә тәнһалыг һисси

Шәкилдәки балаҹа оғлана бах. Јәгин, разылашарсан ки, о, чох тәнһа вә үркәк ҝөрүнүр. Һеч өзүнү бу ҹүр һисс етмисән? ~ Һәрдән һамы бу кими һиссләр кечирир. Мүгәддәс Китабда бу ҹүр һиссләри кечирдән Јеһованын достлары һагда да данышылыр. Онлардан бири Илјас пејғәмбәрдир. Ҝәл ҝөрәк о неҹә адам олуб.

Изәбил Илјасы өлдүрмәк истәјирди

Илјас пејғәмбәр Иса Мәсиһин доғулмасындан узун илләр өнҹә Исраилдә јашамышды. Исраилин падшаһы Әһәб һәгиги Аллаһ олан Јеһоваја ибадәт етмирди. Әһәб вә ону арвады Изәбил јаланчы аллаһ олан Баала ибадәт едирди. Беләҹә Исраилдә бир чох инсанлар да Баала ибадәт етмәјә башлады. Шаһзадә Изәбил чох гәддар иди вә Илјас да дахил олмагла, Јеһоваја ибадәт едәнләрин һамысыны өлдүрмәк истәјирди. Бәс, Илјас белә бир вәзијјәтдә нә етди? ~

Илјас гачды вә сәһраја ҝедәрәк мағарада ҝизләнди. Неҹә фикирләширсән, о нијә  белә етди? ~ Дүз дејирсән, о горхду. Әслиндә исә Илјасын горхмасы үчүн һеч бир әсас јох иди. Нәјә ҝөрә? Чүнки о билирди ки, Јеһова она көмәк едә биләр. Јеһова әввәл дә Илјаса Өз ҝүҹүнү ҝөстәрмишди. Бир дәфә Јеһова Илјасын дуасына ҹаваб олараг Өз дәрҝаһындан од ҝөндәрмишди. Сөзсүз ки, индики вәзијјәтиндә дә Јеһова Илјаса көмәк едә биләрди!

Јеһова Илјаса неҹә көмәк етди?

Илјас мағарада ҝизләнәркән Јеһова ондан сорушду: «Илјас, бурада нә едирсән?» Илјас деди: «Сәнә ибадәт едәнләр арасында тәкҹә мән галмышам. Горхурам ки, мәни дә өлдүрәҹәкләр». Илјас дүшүнүрдү ки, Јеһоваја ибадәт едәнләрин һамысы өлдүрүлүб. Анҹаг Јеһова бунун белә олмадығыны деди. О билдирди ки, Она ибадәт едән һәлә једди мин инсан сағ галыб. Јеһова Илјаса үрәк-дирәк верди, чүнки ҝөрүләси һәлә чох иш вар иди. Сәнҹә, Јеһованын бу сөзләри Илјасы севиндирдими? ~

Илјасын башына ҝәләнләрдән нә өјрәндин? ~ Һеч вахт горхма вә өзүнү тәнһа һисс етмә. Чүнки Јеһованы вә сәни севән достларын вар. Үстәлик, Јеһова сәнә һәмишә көмәк едәҹәк, чүнки О, түкәнмәз ҝүҹә маликдир. Тәнһа олмадығыны билмәк сәнә неҹә тәсир едир? ~